SAL7613, Act: R°157.2-R°159.1 (62 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°157.2-R°159.1  
Act
Date: 1730-12-08

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijdt der heeren lieutenant/
meijers mits d absentie des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den officiael goffart om de/
naerbes(chreven) acte notariael alhier wette/
lijck te vernieuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde volghens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen drijen/
twintighsten novembris seventhienhondert/
achtentwintigh comparerende voor mij no/
tario geadmitteert bij sijne majesteijts/
souvereijnen rade van brabant tot loven/
residerende e(nde) in de presentie van de ge/
tuijghen onder te noemen s(eigneu)[r] guilliam/
thielemans e(nde) jouff(rouw)[e] maria boisschot/
gehuijsschen ende ingesetene borghers/
deser stadt dewelcke verclaeren mits/
desen vercoght gecedeert ende getrans/
porteert te hebben soo sij doen bij desen
//
aen s(eigneu)[r] josephus thielemans e(nde)/
jouff(rouw)[e] catharina laverdeijns insgelijckx/
gehuijsschen ende ingesetene borghers/
deser stadt beijde hier present ende/
in coop accepterende een halff/
boinder bosch onbegrepen der maete/
soo ende gelijck t selve geleghen/
is onder botersem op de quaede/
haeghe regenoten den crommen/
arinck ter eenre peeter berwauts/
ter tweedere jan van braempt/
ter derdere ende n de hennin/
ter vierdere seijden om e(nde) voor de/
somme van derthien permissie/
pistolen e(nde) geen halff maeckende de/
somme van hondert eenenveertigh/
guldens vijffthien stuijvers courant/
gelt die de transportanten van/
den acceptanten bekennen ont/
fanghen te hebben dienende dese/
voor volle ende absolute quitantie/
sonder van voordere te moeten/
doceren hem eersten transportant/
competerende onder andere uuijt/
crachte van scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
bij hem met sijne medebroeders ende
//
susters aengegaen over de goederen/
van hunne ouders voor d heeren/
oppermomboiren deser stadt op den/
vijffthienden april seventhien hondert/
derthien onderteeckent rombauts/
alhier bij copije gesien warande/
rende sij transportanten den voors(chreven)/
bosch voor vrije eijghen suijver e(nde)/
onbelast goet daer voor altijdt/
guarrandt gelovende verclaerende/
dijenvolghens aent selven geen recht/
ofte actie meer te hebben ofte te/
pretenderen naer het selve te/
cederen als boven onder obligatie/
submissie ende renuntiatie als/
naer rechte constituerende ten/
effecte dijer onwederoepelijck alle/
thoonders deser oft copije authen/
tiecq omt gene voorschreven is/
te laten vernieuwen voor den/
souvereijnen raede van brabant/
d heere meijer e(nde) schepenen deser/
stadt ofte alomme ende aldaer te/
consenteren in de ontgoedenisse/
ende goedenisse in de gewillighe
//
condemnatie ende verclaeren/
executoriael deser sonder voorgaende/
daegement de suranneringhe niet/
tegenstaende Actum loven ten/
tijde voorschreven ter presentie/
van s(eigneu)[r] jooris adams ende s(eigneu)[r] ada/
mus anthonius de bruijn getuijghen/
hier toe aensocht die minute/
deser becleedt met behoorelijcken/
segel is bij die voors(chreven) comparanten/
van beijde die getuijghen met/
marcquen ende naemen respec/
tieff beneffens mij notaris onder/
teeckent Onderstondt quod attestor/
e(nde) was onderteeckent r(umoldus) davits/
not(ari)s 1728 Aldus vernieuwt ende/
herkent voor den voornoemden geconstitu/
eerden die voors(chreven) acte notariael in/
alle ende igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen den welcken dijenvolghens/
ter manisse des voors(chreven) heere lieute/
nants meijers ende wijsdomme der/
naerbeschreven heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke vertheij/
denisse het halff bunder bosch in de/
voors(chreven) acte notariael breeder vermelt
//
ende in sijne regenoten gespecificeert/
ende daer uijt bij ordonnantie van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterfft sijnde soo/
worden daer inne behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerfft s(eigneu)[r] josephus thielemans ende/
jouff(rouw)[e] catharina laverdeijns gehuijsschen/
present alhier den officiael van ranst/
ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen accep/
terende et satis et waras prout la/
tius in dicto procuratorio coram/
jon(ke)[r] wilhelmus van bemmel ende s(eigneu)[r]/
cornelis de berges schepenen hac/
8 (decem)bris 1730
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator