SAL7613, Act: R°185.1-V°186.1 (69 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°185.1-V°186.1  
Act
Date: 1730-12-30

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijdt des heere lieutenants/
meijer mits d absentie des heere meijer/
e(nde) schepenen van loven ondertenoemen/
gestaen den officiael goffart om de naer/
volghende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder van deselve/
geconstitueert sijnde volghens die pro/
curatie daerinne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Comparerende/
op heden desen sessentwitighsten septem/
ber seventhien hondert sesse voor mij/
onderges(chreven) notaris in den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present de/
naerbeschreven getuijghen guilliam/
hendrickx e(nde) margareta vrebos ingesetene/
van berthem voor de proprietijdt ende/
margareta vandermaelen voor de tochte/
die dese acte sal commen lauderen e(nde)/
approberen welcke voors(chreven) comparanten/
verclaeren vercoght e(nde) getransporteert/
te hebben aen lambrecht cloets ende/
barbara van steenstraete gehuijsschen/
alhier present e(nde) in coop aenveerdende/
sesse vierendeelen landts oft daer/
ontrent onbegrepen der maete geleghen/
onder everbergh ontrent den kerselaer/
regenoten guilliam thielemans ter i[re]/
mijnheer slijp ter ii[re] jan de meulder/
cum suis ter iii[re] het heeghsken daer op
//
staende ter iiii[re] seijden voor de somme/
van hondert e(nde) thien gul(den)s courant/
gelt welck landt hun comparanten/
is aengecomen vuijtten hooffde van hunne/
ouders guarrande rende het selve/
stuckxken lant voor goedt onverali/
eneert e(nde) onbelast sonder eenighen/
commer ofte last daer op uuijttegaen/
onder obligatie van hun(ne) persoonen/
ende goederen present e(nde) toecomende/
met renuntiatie prout in forma/
met conditie dat oft het voors(chreven) landt/
waere leenruerigh dat de voor/
gaende openstaende verheffen inge/
valle daer eenighe sijn sullen staen/
tot laste van de vercoopere ende/
den teghenwoordighe ten laste van/
de coopers Alles onder obligatie/
als voor verclaerende de voors(chreven) trans/
portanten mede de voors(chreven) margareta/
vandermaelen egeen recht noch actie/
meer te hebben nochte reserveren/
totten voors(chreven) lande e(nde) tochte maer de selve/
alsnu affgegaen ten behoeve der aceptan/
ten constituerende ten effecte van dijen/
n n e(nde) ieder thoonder deser om desen/
contractie voor heer meijer ende sche/
penen van loven everbergh ofte alomme/
elders daert hun cooperen believen sal/
te vernieuwen e(nde) te herkennen de/
transportanten uuijt het voors(chreven) landt
//
te laeten ontgoeden ende onterffven/
de cooperen int selve te laeten goeden/
gichten e(nde) erffven prout in forma Aldus/
gepasseert ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van den eerw(eerdigen) heere renerus taurij/
pastoir in lovenjoel e(nde) mijn heer/
petrus hermans se(nio)ris der dekenije/
alhier getuijghen hebben de comparanten/
hinc inde ende de voors(chreven) margareta/
vandermaelen desen contracte gelau/
deert e(nde) geapprobeert beneffens mij/
notario behoorelijck onderteeckent/
Leegherstondt quod attestor e(nde) was/
onderteeckent j meuris in margi/
ne stondt het segel recht van d ori/
gineel deser is betaelt Aldus ver/
nieuwt e(nde) herkent door den voor/
noemden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen den/
welcken dijnvolghens ter manisse/
des voors(chreven) heere lieutenants meijers/
mits d absentie des heere meijers e(nde)/
wijsdomme der naerbeschreven heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke vertheijdenisse de sesse/
vierendeelen landts in de voors(chreven) acte/
notariael breeder vermelt e(nde) in hunne/
regenoten gespecificeert als mede de/
voors(chreven) tochte dew(elcke) was hebbende de voors(chreven)/
margareta vandermaelen e(nde) daeruijt/
bij ordonnantie van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterfft sijnde soo worden
//
daerinne behoorelijck gegoeijt e(nde) geerfft/
lambrecht cloets e(nde) barbara van/
steenstraete gehuijsschen present alhier/
den procureur du rij e(nde) t hunnen/
behoeve accepterende et satis et/
waras prout latius in dicto procu/
ratorio coram jo(nke)r albert francois/
van winghe e(nde) s(eigneu)r cornelis de berges/
loco joannes van arenbergh sche/
penen hac 30 (decem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator