SAL7613, Act: R°189.2-R°191.1 (71 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°189.2-R°191.1  
Act
Date: 1731-01-04

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heere lieute/
nants meijers mits d absentie van den/
heere meijer e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den officiael/
goffart om de naerbes(chreven) acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder van de/
selve geconstitueert sijnde volghens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op heden/
xvi[e] febr(uar)ii xvii[c] dertigh voor mij notaris/
bij den souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende pre/
sent die getuijghen naergenoempt/
compareerde guilliam goens ende/
gillis geijnens in houwelijck hebbende/
maria goens dewelcke verclaeren/
vercoght gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben soo sij doen mits desen aen/
e(nde) ten behoeve van christoffel vanden/
hoeck ende margareta goens dochter/
van bernard den voors(chreven) christoffel/
present e(nde) accepterende voor hun/
hunne hoirs e(nde) actie hebbende dats te/
weten der comparanten recht actie
//
ende gerechtigheijdt in ende tot seker/
huijs schuere stallinghen hoff ende toebe/
hoorten groot t saemen ontrent een/
daghwant min ofte meer geleghen/
onder huldenbergh in de wolfshaeghe/
straete regenoten jacobus goossens/
de heer nadrid cornelis peeters bij/
tochte e(nde) de straete van terlaenen/
naer loven ter andere sijden aen de/
comparanten voor den eijgendom com/
peterende uijtten hooffde van guilliam/
goens den ouden ider voor een derde paert/
oft andersints soo verre hun recht e(nde)/
actie can strecken op de lasten van/
cheijnsen e(nde) prestatien van gronde daer/
op van oudts uijtgaende/
Item der comparanten gelijck paert/
e(nde) deel in e(nde) tot een daghmael landts/
onder huldenbergh voors(chreven) regenoten/
jacobus goossens e(nde) jacobus steeno co/
mende aen de voors(chreven) straete van/
terlaenen naer loven oock met de/
cheijnssen e(nde) recht van gronde daer op/
uijtgaende ende dat daer en boven/
omme e(nde) voor de somme van tachen/
tigh gul(den)s eens courant gelt aen/
den voors(chreven) gillis geijnens e(nde) maria/
goens aen den voors(chreven) guilliam goens/
achtenseventigh gul(den)s vijff stuijvers ins/
gelijckx courant gelt die de voors(chreven)/
vercoopers bekennen respectivelijck/
ontfanghen te hebben dienende desen/
des aengaende voor quittantie van
//
voldoeninghe sonder van voordere te/
moeten doceren e(nde) op conditie dat den/
cooper daerenboven alnogh sal draeghen/
eene rente van twee hondert guldens/
capitaels wisselgelt oft daer ontrent/
als de fundatie oft huijs van lommeren/
op het groodt begijnhoff alhier is heffe(nde)/
op de naerlaetentheijdt van den/
voors(chreven) guilliam goens den ouden ende/
de comparanten voor hun respectief/
deel daervan ontlasten mits welcke/
verclaeren de comparanten hun/
tot het voormelt huijs e(nde) goederen/
geen recht noch actie te reserveren/
dan den acceptant te surrogeren in/
hunne plaetse e(nde) stede op de cheijnsen/
e(nde) lasten van gronde daer op uijtgaende/
waer van den achterstel moet worden/
betaelt door elisabeth de blos ende/
cornelis peeters e(nde) in cas eenighe/
renten wierden bevonden buijten/
degene van het voors(chreven) beggijnhoff/
dat de vercoopers daer over ieder/
voor sijn deel garrandt sullen moeten/
presteren tot asseurantie van allen/
hetgene voors(chreven) verclaeren parteijen/
in wederseijts te verbinden hunne/
persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde)/
immeubelen present e(nde) toecome(nde)/
met onwederoepelijcke procuratie/
constitutie op allen thoonder deser/
ofte dobbel dijer om te compareren/
voor rechter e(nde) hoff competent e(nde)/
aldaer te consenteren in ontgoede/
nisse e(nde) goedenisse in forma mitsgae/
ders in condemnatie voluntair
//
te decreteren oock in den souvereijnen/
raede van brabant ende alomme/
elders sonder voorgaende dagement/
niettegenstaende de surranneringhe/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van franciscus guillielmus/
thibaut e(nde) van servaes swerts getuijghen/
hier toe aensocht sijnde de minute origi/
nele deser becleedt met behoorelijcken/
segel onderteeckent filis geijnens met/
het merck van maria goens in forme/
van een cruijs waer beneffens stondt/
dit is het merck van maria goens/
verclaerende niet te connen schrijven/
gillam guns christoffel vanden hock/
f(ranciscus) g(uillielmus) thibaut 1730 s(ervaes) swerts 1730 Onder/
stondt me p(rese)nte e(nde) was onderteeckent/
j a durij not(ari)s legher stondt quod/
attestor e(nde) was onderteeckent j a/
durij not(ari)s Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent de voors(chreven) acte notariael in/
alle e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen door den voornoemden geconsti/
tueerden den welcken dijenvolghens/
ter manisse des heere lieutenants/
meijers mits d absentie des heere meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepe/
nen heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse de voors(chreven) respective/
derde paerten soo in huijs schuere stallin/
ghen e(nde) als van het daghmael landts/
in de voors(chreven) acte notariael breeder/
geinsereert e(nde) in de regenoten gespecificeert/
ende de transportanten daer uuijt ontgoeijt/
e(nde) onterfft sijnde soo wordt daer inne met
//
alle solemnitijdt van reghts weghen/
gerequireert behoorelijck gegoeijt gevest/
e(nde) geerft den officiael essinck hier/
present accepterende in den naeme e(nde)/
ten behoeve van christoffel vanden hoeck/
ende margareta goens [op last eender rente van twee hondert gul(den)s wisselg(elt) capitaels waer van breeder in de voors(chreven) acte] et satis et/
waras prout latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)r gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu laijens et(cetera) e(nde)/
s(eigneu)[r] cornelis de berges loco van aren/
bergh schepenen hac 4 jan(uarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator