SAL7613, Act: R°193.2-R°197.1 (74 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°193.2-R°197.1  
Act
Date: 1731-01-13

Transcription

2020-02-05 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te/
noemen gestaen den notaris e(nde)/
officiael festraets om de naervol-/
gende acte notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende te her-/
kennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Alsoo
//
andries holemans bij publiecque/
coditien gehouden door den/
off(iciae)[l] festraets den lesten sitdagh/
opden twelfsten october 1730/
heeft innegecoght in executie/
gedreven wegens het hollants/
collegie ninnen de stadt loven/
ten laste van peeter geens ende/
ten laste van peeter geens ende/
maria schuermans voor desen/
inwoonders van werchter onder-/
halff daghmael lants gelegen onder/
schrick - gereserveert het vierden/
paert aen michiel heijligen - rege-/
noten d'erffgenaemen wijlen/
jan de meijer ter eenre, hen-/
drick de worteleer ter ii[e], jan/
van hautvinck ter iii[e] ende dito/
geens ter iiii[e] sijden, opden last/
van twelff stuijvers drij oorden/
s'jaers aen sijne majestijt tot mech-/
elen ingevalle/
Item onderhalff daghmael bij deno-/
minatie vanden voors(chreve) officiael
//
festraets gelegen als voor regenoten/
de bolloo met den waeterloop ter/
i[e], ende s'heeren straete ter ii[e]/
t'saemen om ende voor de somme/
van hondert achtensestigh/
guldens wisselgelt, ende den/
cooper geene penningen aende/
handt hebbende tot voldoeninghe/
dijer soo ist dat op heden thin-/
sten novembris 1730 voor mij/
notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmit-/
teert tot loven residerende/
present die getuijgen naergenoempt/
sijn gecompareert den voors(chreve)/
andries holemans, ende maria/
van dijck gehuijsschen wone(nde)/
tot werchter voors(chreve) dewelcke/
ter saecke vande voorschreve/
coopsomme van hondert acht-/
ensestigh guldens wisselgelt gelove(nde)/
te gelden ende te betaelen/
aen het voors(chreve) hollants collegie/
den eerw(eerdige) heere david vander
//
mije president alhier present/
e(nde) accepterende eene erffelijcke/
rente van seven guldens/
t'jaers in gelijcken wisselgelde/
cours nemende date deser ende/
jaerelijckx te verscheijnen op/
gelijcken thinsten novembris/
los e(nde) liber van alle lasten/
ende exactien soo x xx mindere/
oft meedere penningen beden sub-/
sidien contrebutien ingevalle, als/
van alle andere iegewelcke/
impositien hoedanigh ende van/
wat nature die sauden mogen/
wesen, niettegenstaende eenighe/
placcaerten oft uijtsendingen ter/
contrarie aende welcke de rentgel-/
ders sijn derogerende mits desen,/
waervan het ierste jaer van/
betaelinghe vallen ende verscheijnen/
sal op date als voor thien (novem)bris/
1731 ende soo voorts van jaere
//
te jaere tot die quijtinghe/
toe die altoos sal mogen geschieden/
mits gelijcke cappitaele somme/
in wisselgelt als voor ende/
met volle rente obligerende/
tot asseurantie van dijen hunne/
respective ende solidaire persoo-/
nen ende goederen, meubelen/
ende immeubelen present e(nde)/
toecomende, ende naementlijck/
boven die twee stucken hier/
voorens uijtgedruckt de hellight/
in een bunder bosch salvo/
iusto onder heijst onverdeijlt/
tegens d'erffgenaemen gillis/
vanden broeck ende livinus/
wens, regenoten vande ge-/
heele plecke de molenbeke oost/
d'erffgenaemen jan verhaegen,/
ende jaspar tubeeck suijt, d'/
erffgenaemen jan timmermans,/
ende jooris van hautsen west/
peeter lambrechts, ende jan govaerts
//
noort, cheijnsende onder den heere/
grave van heijst met ontrent/
ses oorden s'jaers opde heele/
plecke. Item de hellicht/
van vijff a ses daghmaelen/
heijlant, gelegen onder den beg-/
gijnen dijck tot aerschot op/
het nieuw goet regenoten lou-/
is persij oost, s'heeren straete/
suijt, d'erffgenaemen geeraert van/
as west, ende het loijbeecxken/
noordt, cheijnsende onder sijne/
hoogheijt den heere hertogh van/
aerschot met sesse oorden s'jaers/
salvo iusto oock op de voorschreve/
geheele plecke, den iersten/
comparant competerende uijt/
hooffde van sijne auders bij scheij-/
dinghe ende deijlinghe gepasseert/
voor de weth van aerschot/
den derden junii lestleden, consen-/
tere(nde) de rentgelders daerover
//
inde behoorelijcke affectatie/
bij mainmise, decreet ende/
anderwerff decreet der heeren/
schepenen van loven onder/
gelofte van altoos genogh/
te doen ten contentemente/
vanden voorschreve heere/
president, constituerende ten/
eijnde voorschreve partijen/
onwederoepelijck allen thoonder/
deser ofte dobbel authenticque/
dijer om te compareren/
voor heeren wethouderen/
van loven ende aldaer wegens/
den heer executant te consen-/
teren in ontgoedenisse ende/
goedenisse van de twee inne-/
gecoghte parceelen hier boven/
gespecificeert, achtervolgens/
ende in conformitijt der voors(chreve)/
conditien, mitsgaeders de voors(chreve)/
rentgelders inde behoorelijcke/
affectatie als voor, als mede in
//
condemnatie volontair te decre-/
teren oock inden souvereijnen/
raede van brabant sonder/
voorgaende dagement. Aldus/
gedaen ten tijde voorschreve/
ter presentie van den notaris/
franciscus ludovicus festraets/
ende van henricus franciscus/
janssens getuijgen hiertoe/
aensocht sijnde d'originele mi-/
nute deser - becleet met den/
behoorelijcken segel - onderteeckent/
andries holemans, maria van/
dijck, david vander mije, f(ranciscus) l(udovicus)/
festraets 1730 g. f(ranciscus) janssens et/
a me notario Onderstont quod/
attestor signatum j(oannes) a(ntonius) durij/
not(ari)s. Aldus vernieuwt ende/
herkent de voors(chreve) acte notariael/
bijden voornompden geconstitu-/
eerden nu alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen e(nde) articulen
//
consenterende als inde selve/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van baien-/
rieu leijens et(ceter)[a] et, s(eigneu)[r] cornelis/
de berghes hac xiii jan(uarii) 1731/
Is gebleken bij quittantie in date 30 maii 1774 ond(erteecken)[t]/
j. t. wellens, dat de rente van negen gul(den)s sjaers is/
gequeten aen het hollandt collegie welcke quitt(an)tie is staende/
op den voet der cop(.)? auth(enticque) dier quare vacat quod attestor/
hac 30 maii 1774/
hebbende de/
selve quitt(ant)ie/
haeren segel/
van 12 stuij(ver)s/
f g thibaut off(icia)lis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-02-05 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij acte/
gepasseert voor den/
not(ari)s p? wouters op/
dato desen dat dese/
rente is gequeten/
met den interest van/
dien hac 28 (novem)ber/
1781 ita est/
a. smets off(iciae)[l] auth(.)?/
1781
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator