SAL7613, Act: R°216.2-V°217.1 (80 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°216.2-V°217.1  
Act
Date: 1731-01-13

Transcription

2019-04-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren luete/
nant meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert sijnde/
bij die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere naer/
volge(nde) comparerende voor mij openbaer/
notaris ende die getuijghen naergenoempt
//
jan rummens inghesetenen van/
scherpenheuvel heeft bekent vercocht/
te hebben gelijck hij doet mits desen aen/
den advocaet van dorne alhier present/
e(nde) in coop accepterende een rentken/
van hondert guldens cappitaels mette/
verloopen daer van dependerende stae(nde)/
tot laste van gillis vermesen volgens/
scheijdinghe ende deijlinghe gepasseert voor/
den notaris [vacat] gheresideert hebbende/
binnen scherpenheuvel de date/
thienden november sesthien hondert vier/
ensestigh e(nde) sulcx om ende voor de/
somme van hondert guldens eens bekenne(nde)/
vande neghentich guldens voldaen te sijn/
bij den innecoop van het schaerhout van/
seeckeren bosch gelegen onder scherpen/
heuvel inde delle achter den wintmolen/
groot ontrent de neghen ofte thien/
daghmaelen voor desen gecompeteert hebbe(nde)/
d erffgenaemen goddefridus rogge e(nde) lest/
gecapt geweest sijnde bijden teghenwoordighen/
molder van rillart Dus sal den selven/
moghen laeten wassen tot seven jaeren/
ende alsoo sal moeten gecapt wesen/
lancxsten inden jaere xvii[c] drij voor/
die maendt april van den selven jaere/
naer bosch rechte e(nde) het hout afgevoert/
voor s(in)[t] jansmisse daer naer bekenne(nde)/
voorders die resterende thien guldens
//
alsnu ontfangen te hebben in contante/
penninghen dienende dese voorsulcx/
daer over voor absolute quittantie/
ende waranderende het voors(chreven) rentken/
voor goet deughdel(ijck) onbelast onvera/
lieneert e(nde) wel beset bekennende/
voorders ten effecte van desen ende/
validitijt van dien te doen volgen/
ende aenden acceptant innebrengen/
tusschen dit ende sesse toecomende/
maenden authorisatie vande overmom/
boirs der stadt scherpenheuvel con/
stituerende onwederoepelijck een ider/
thoonder deser om t gene voors(chreven) is te/
laeten vernieuwen ende herkennen/
voor den raede van brabant schepenen/
van loven ende alomme elders daer/
het versocht sal worden met consente/
ringhe inde condemnatie volontair/
sonder daeghement mitsgaders inde/
goedenisse ende ontgoedenisse ghelovende/
verbindende e(nde) renontierende als in be/
hoorelijcke forme Actum in loven desen/
neghenthiensten junii 1701 ter/
presentie van s(eigneu)[r] jan brenart ende/
van m(eeste)[r] philips de kerridder als/
getuijghen sijnde d originele minute/
deser onderteeckent jan rummens p/
van dorne leeger stont mij present
//
als notaris signatum jo(annes) grietens/
not(ari)s 1701 Onderstont dese gecollati/
oneert tegens d originele minute/
onder mij notaris gheadmitteert bijden/
souverijnen raede van brabant tot/
loven residerende beruste(nde) is gevonden/
daer mede van woorde tot woorde/
t accorderen quod attestor signatum/
ant(onius) fisco not(ariu)s 1731/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle e(nde) ige/
welcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreven) heeren meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijde/
nisse de rente inden voors(chreven) contracte/
breeder v(er)melt ende daer uijt bij/
ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo wort daer inne/
gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r] paulus eustachius/
pieck present alhier den procur(eur) fisco/
e(nde) ten behoeve van dito pieck acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator