SAL7613, Act: R°233.2-V°235.1 (86 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°233.2-V°235.1  
Act
Date: 1731-01-29

Transcription

 by 
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den officiael goffart omde/
naervolghende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen
//
ende t herkennen als thoonder van/
de selve geconstitueert sijnde vol/
ghens d onwederoepelijcke procura/
tie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Op heden/
2 jan(ua)rii 1731 voor mij notaris bij/
den souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen/
naergenoempt compareerden s(eigneu)r/
martinus francis e(nde) joeff(rouw)[e] maria/
van noeteren gehuijsschen ingese/
tene deser stadt hun sterckmake(nde)/
voor jouff(rouw)[e] joanna van noeteren/
begijntjen op het groot begijnhoff/
alhier dat sij hetgene naerbes(chreven)/
sal lauderen e(nde) approberen verclaeren/
vercocht gecedeert e(nde) getranspor/
teert te hebben soo sij doen mits/
desen aen d heer thomas bartholo/
meus t santels greffier deser stadt/
loven e(nde) jouff(rouw)[e] petronella gerendael/
insgelijckx gehuijsschen present/
ende accepterende een halff/
bunder erve ofte lants geleghen/
onder de jurisdictie van hauthe
//
verle op de kelle regenoten de/
gijsenberghs straete ter i[re] den voetwegh/
naer ophem ter ii[re] s(eigneu)[r] philippus schoon/
ter iii[re] ende d acceptanten ter iiii[re]/
seijden hun competerende bij successie/
van hunne ouders volghens bescheeden/
van goedenisse alhier in prima 8 (septem)bris/
1694 t selve guarranderende voor/
los ende liber behoudelijck dat/
ingevalle eenighen chijns wierde/
bevonden daer op uijttegaen niet/
excederende de twee stuijvers in de/
jaerelijcksche betaelinghe den selven/
sal staen tot laste des coopers/
uuijtgenomen de verloopen de welcke/
de vercoopers sullen effenen tot ende/
inclues den jaere duijsent seven hondert/
dertigh e(nde) dat voor e(nde) omme de/
somme van vijffenvijfftigh guldens/
courant gelt dewelcke de compa/
ranten bekennen ontfanghen te/
hebben dienende desen voor volle/
e(nde) absolute quitantie sonder hun/
daer aen recht noch actie meer te/
reserveren dan d acceptanten te/
surrogeren in hunne plaetse ende/
stede onder geloffte vant selve goedt/
alsoo te doen volghen daer voor ver/
bindende hunne respective persoonen
//
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present ende toecomende met onwe/
deroepelijcke constitutie op allen/
thoonder deser ofte dobbel auth(entiecqu)[e] om/
te compareren soo voor de wethouderen/
deser stadt loven als weth van/
hautheverle ende aldaer te con/
senteren in ontgoedenisse ende/
goedenisse in forma mitsgaeders/
in condemnatie voluntair te de/
creteren oock in den souv(erijnen) raede/
van brabant sonder voorgaende/
daegement Aldus gedaen ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van den/
eerw(eerdigen) heere nicolaus franciscus/
jacobs e(nde) van henricus franciscus/
janssens getuijghen hier toe aensocht/
e(nde) was de minute originele deser/
becleedt met behoorelijcken segel/
bijdie voors(chreven) comparanten ende mij/
notaris respective onderteeckent/
Onderstondt quod attestor ende/
was ondert(eecken)t j a durij not(ari)s/
Copije van de geroerde/
approbatie in de voors(chreven)/
acte/
De onderges(chreven) verclaert de boven
//
staende vercoopinghe te lauderen/
e(nde) te approberen in haeren/
geheelen inhoude loven den/
xiiii[e] januarii 1731 e(nde) was onder/
teeckent joanna van noeteren/
Aldus vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael door den voorn(oempden)/
geconstitueerden in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten ende clausulen/
den welcken dijen volghens ter maenisse/
des voors(chreven) heere lieutenants meijers/
mits d absentie als voor e(nde) wijsdo(mm)e/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse het voors(chreven) halff/
bunder erve ofte landts geleghen/
onder hautheverle in de voors(chreven)/
acte notariael breeder geinsereert/
e(nde) in sijne regenoten gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ord(onnan)[tie] van rechten be/
hoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft sijnde/
soo wordt daer inne met alle solem/
niteijten van rechten daertoe gerequi/
reert behoorelijck gegoeijt e(nde) geerfft/
den notaris festraets alhier present/
t selve accepterende ten behoeve/
van d heer thomas bartholomeus
//
t santels greffier deser stadt/
loven e(nde) jouff(rouw)[e] petronella gerendael/
gehuijsschen et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)r petrus de herckenrode/
heere van roost e(nde) s(eigneu)r cornelis/
de berghes schepenen hac/
29 jan(uarii) 1731
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator