SAL7613, Act: R°266.2-R°268.1 (98 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°266.2-R°268.1  
Act
Date: 1731-02-21

Transcription

2019-10-08 by 
In tegenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer ende schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den officiael goffart om de naerbes(chreven)/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende t'herkennen
//
als thoonder der selve geconstitueert/
sijnde volghens d'onwederoepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght. Op/
heden vijffthienden februarii 1731/
voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die/
getuijghen naergenoempt compa-/
reerden anthoen geusens ende/
joanna barbara hennebel wettighe/
gehuijsschen ingesetene van oorbeeck/
verclaeren vercoght, gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben soo/
sij doen mits desen aen ende ten/
behoeve van de heer joseph gaupij,/
heere van veertrijck, quabbeeck et(ceter)[a]/
den onderges(chreven) notaris in sijnen naem/
accepterende een daghmael landts/
int'willebringhen velt op de paelen/
van veertrijck e(nde) willebringhen/
regenoten d'abdije van villers ter/
eenre, het beggijnhoff van loven/
e(nde) de wed(uw)[e] vroninckx ter andere, den/
eersten comparant competerende/
bij testamente van sijne moije/
anna geusens gepasseert voor den/
notaris h van roost den 16 april/
1696 los e(nde) liber van alle lasten
//
e(nde) exactien, e(nde) dat omme e(nde) voor de somme/
van vijffenseventigh gul(den)s wisselgelt die/
de comparanten kennen ontfanghen te/
hebben van den voors(chreven) heere van veertrijck,/
dienende dese daer over voor volle e(nde)/
absolute quitantie onder geloffte van/
het selve daghmael alsoo te doen volgen/
e(nde) hem eersten comparant te hebben/
gecompeteert uijt crachte als voor/
naer doode van joanna maria geusens/
in conformitijdt van het beroepen testa-/
ment, waer over sij geloven metten/
eersten de metinghe t'hunnen coste/
te doen doen door den lantmeter de/
becker e(nde) de selve aen den cooper/
overteleveren, tot asseurantie dijer/
verobligerende hunne respective/
persoonen e(nde) goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende,/
ten dijen eijnde renuntiere(nde) de voors(chreven)/
tweede comparante aen het beneficie/
van order e(nde) discussie, mitsgaeders/
aent'gene auth(enticum) si qua mulier vant'/
effect dijer door mij notaris onderricht/
als haer verbindende voor haeren man/
e(nde) ieder int'besonder met onwederoepe-/
lijcke constitutie op allen thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compa-/
reren soo voor heeren wethouderen/
deser stadt loven als elders voor rechter/
competent om aldaer te consenteren/
in ontgoedenisse e(nde) goedenisse in forma
//
mitsgaeders in condemnatie volun-/
tair te decreteren oock in den/
souvereijnen raede van brabant/
sonder voorgaende dagement. Aldus/
gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van henricus franciscus janssens/
e(nde) van servatius swerts getuijghen/
hier toe aensocht sijnde die minute/
originele deser - becleedt met behoo-/
relijcken segel - onderteeckent/
anthon geusen, joanna barbara/
hennebel, henricus franciscus/
janssens, servatius swerts e(nde) van/
mij notaris onderstondt quod/
attestor e(nde) was onderteeckent j a/
durij not(ari)s. Aldus vernieuwt e(nde)/
herkent de voors(chreven) acte notariael/
door den voornoemden geconstitueerden/
in alle e(nde) igewelcke poincten ende/
articulen den welcken dijen volghens/
ter maenisse des voors(chreven) heere lieu-/
tenants meijers mits d'absentie/
als voor, heeft e(nde) wijsdomme der naer-/
beschreven heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse het daghmael lants/
in de voors(chreven) acte notariael breeder/
geinsereert e(nde) in de regenoten/
gespecificeert, e(nde) daeruijt bij ord(onnan)[tie]/
van rechte ontgoeijdt e(nde) onterfft/
sijnde, soo wordt daer inne met/
alle solemniteijten van rechten/
daer toe gerequireert gegoeijdt
//
e(nde) geerfft den officiael van ranst alhier/
present e(nde) hetselve accepterende in den/
naem e(nde) ten behoeve van de heer/
joseph gaupij heere van veertrijck/
quabbeeck (etcetera) et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] francois van winge e(nde) s(eigneu)[r] cornelis/
de berges schepenen hac 16 feb(rua)rii 1731
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator