SAL7613, Act: R°278.1-V°280.1 (103 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°278.1-V°280.1  
Act
Date: 1731-03-02

Transcription

2019-07-19 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt der [heeren] luetenant/
meijers e(nde) schepenen van loven naerge-/
noempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde/
naervolge(nde) acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden den tweeden meert 1731 compa-/
reerde voor mij anthonio gaspar van halen/
als openbaer notaris geadmitteert bij sijne/
maj(estij)[ts] souverijnen raede geordonneert/
in brabant, tot brussele residere(nde) e(nde)/
inde presentie vande getuijghen naergenoempt,/
christoffel janssens ingesetenen pachter/
der prochie van huldenbergh e(nde) petronella/
coppens sijne huijsvrouwe beijde mij notario/
bekent, welcke comparanten hebben/
gekent e(nde) geleden kennen e(nde) leijden/
mits desen van opden vierthienden (octo)ber/
1729 wel e(nde) deughdelijck t'hunnen/
contentemente in goeden geevalueerden/
gelde volghens sijne maj(estij)[ts] placcaerten/
ontfanghen te hebben uijt handen van/
vrouwe margareta maximiliana de/
turuhout douariere van wijlen m'her/
robert de verhulst ridder et(ceter)[a] de somme/
van sesse hondert guldens wisselgelt/
mitsgaders op heden date deser alnoch/
vier hondert guldens maeckende t'samen/
duijsent guldens wisselgelt den ducaton
//
tegen drij guldens den schellinck a/
sesse stuijvers e(nde) alle andere specien/
naeradvenant gerekent gelovende daer/
voren aende voors(chreven) vrouwe douariere/
deverhulst alhier mede compare(nde) ende/
het selve acceptere(nde), te betaelen eene/
voortaene erffelijcke rente van veertigh/
guldens couranten gelde sjaers, a rate/
den penninck vijffentwintigh vrij van/
x xx xl honderste meerdere ofte/
mindere penninghen beden e(nde) contri-/
butien, e(nde) generalijck van alle andere/
lasten die daerop nu ofte naermaels/
souden mogen worden geimponeert/
geene uijtgenomen nochte gereserveert/
niettegenstae(nde) eenige placcaerten ter/
ordonnantien reglementen ofte consenten/
ter contrarie aende welcke sij rentgelderen/
voor alsnu e(nde) alsdan wel expresselijck sijn/
derogerende e(nde) renuntierende mits deser,/
altijdt op heden date deser valle(nde) waer/
van oversulcx d'ierste jaer van betae-/
linghe vallen e(nde) verscheijnen sal den/
tweeden meert 1732 ende soo voorts/
van jaere te jaere totte quijtinghe/
toe der selver die sal moeten geschieden/
in eene reijse, bij preadvertentie van/
drij maenden te voren met het naest/
valle(nde) jaer interest, sonder costen/
van desen contracte goedenisse brieff
//
e(nde) andere, vermits die nu allen/
sullen moeten worden gedraeghen ende/
betaelt door de rentgelders v(er)bindende/
voor allen hetgene voors(chreven) hunne persoonen/
e(nde) goederen present e(nde) toecome(nde) e(nde) nae-/
mentlijck seker huijs genoempt s(in)[t] jooris/
gelegen inde prochie van huldenbergh/
opde plaetse bestae(nde) in keucken camer/
twee boven camers, solders twee kelders/
stalle e(nde) schuere metten bergh tegens/
den kerckhoffmuer, e(nde) eenen uijt e(nde)/
inganck neffens de kercke trappen/
regenoten van vooren de straete ofte/
plaetse suijt ter eenre, item seker/
camer met noch een clijn camerken/
e(nde) de kercke trappen west ter tweedre/
den kerckhoffmuer noordt ter derdere/
de wed(uw)[e] adams goeden van desen/
gescheijden oost ter vierdere seijden/
belast met met drij cappuijnen sjaers/
aende kercke van huldenbergh sonder/
meer soo e(nde) gelijck de voors(chreven) comp(aran)ten/
de selve goeden hebben vercreghen bij/
tittel van coop, volgens den brieve/
daer van sijnde gepasseert voor sche-/
penen der selve prochie den 20[e] (decem)ber/
1725 ondert(eeckent) j. b. dewint greff(ier)/
Item seker huijs mette schuere stallinghen/
e(nde) andere edificien daer van dependere(nde)/
soo e(nde) gelijck de selve gestaen e(nde)
//
gelegen sijn binnen de voors(chreven) prochie/
van huldenbergh regenoten de straete/
van vooren ter eenre den stal vanden/
voors(chreven) huijse s(in)[t] jooris gaende liniel/
recht tot aenden muer van het kerckhoff/
ter derder vrij eijghen e(nde) onbelast./
Item e(nde) finalijck eenen hoff groot/
achtenveertigh roeden gelegen inde/
selve prochie regenoten d'erfgenaemen/
van wijlen d'heer van cauwenhoven/
ter eenre, de langhestraete gaende/
van huldenbergh naer loven ter/
tweedre de kerckestraete ter derdere/
gemeijnelijck genoempt den heuft belast/
met ontrent twee guldens e(nde) thien/
stuijvers aende kercke aldaer gelijcker-/
wijs sij de selve twee partijen van goeden/
bij coop vercreghen hebben teghens albert/
delhaize volgens den vercrijgh brieve/
daer aff sijnde gepasseert voor heeren schepenen/
van loven in prima de date den 7[e]/
(septem)ber 1728 onderteeckent j. b. duchateau/
s(ecreta)[ris] loco van buggenhout, beijde aende/
vrouwe acceptante in originali ter/
handt gestelt, gelove(nde) daerenboven daer aff/
brussels waerschap e(nde) altoos genoegh te doen/
ofter naemaels iet aengebraecke consti-/
tuerende voorts onwederoepelijck mits desen/
[vacat] e(nde) allen, thoonders deser om in huns/
comparanten naeme ende van hunnen
//
t'wegen te compareren voor heeren/
schepenen van loven schepenen van/
huldenbergh e(nde) alomme elders daer des/
behooren e(nde) van noode wesen sal ende/
aldaer den inhoude deser vernieuwe(nde)/
e(nde) herkennende de voors(chreven) rente op de/
voorgespecificeerde goederen ten behoeve/
der vrouwe acceptante wel e(nde) wettelijck/
te besetten e(nde) realiseren met observantie/
van alle solemniteijten van retswegen/
daer toe gerequireert ende gelofte van/
waerschap alvoren, mitsgaders voorden/
souverijnen raede van brabant heeren/
wethouderen deser stadt e(nde) alomme/
elders daer het de voors(chreven) vrouwe accep-/
tante goetduncken e(nde) gelieven sal/
e(nde) aldaer in cas van eenighe faute/
ofte gebreck, dese te doen e(nde) laeten/
passeren in condemnatie voluntair/
mits welcke d'obligatie van sesse/
hondert guldens wisselgelt vanden voors(chreven)/
14[e] october 1729 voor mij onderges(chreven)/
notaris gepasseert comt te cesseren/
doodt e(nde) te niet te sijn, gelovende/
verbindende, e(nde) renuntierende et(ceter)[a]/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen dese/
stadt brussele ten daeghe maende/
e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie van/
jon(ke)[r] josephus franciscus vander haghen/
dict(um) d'eesbeke e(nde) andreas coppens beijde als/
getuijghen hier over geroepen ende gebeden
//
sijnde de minute deser becleet met/
segel van twelff stuijvers bij de/
voors(chreven) comparanten vrouwe acceptante/
e(nde) getuijghen beneffens mij notario onder-/
teeckent onderstont quod attestor e(nde)/
was onderteeckent a. g. vanhalen not(ari)s,/
aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven)/
luetenant meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse de goederen/
inden voors(chreven) contracte vermelt ende/
in hunne regenoten gespecificeert ende/
daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
gegontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is/
daer inne behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
vrouwe margareta maximiliana de/
turuhout douariere van wijlen m'her/
robert de verhulst om daer aen te/
verhaelen de capitaele rente van duijsent/
gul(den)s wissel(gelt) e(nde) te verscheijnen croisen dijer/
[inden voors(chreven) contracte insgelijcx vermelt] present alhier den procureur fizenne/
e(nde) ten behoeve der voors(chreven) vr(ouw)e acceptere(nde)/
et per monitionem reddidit op den last/
der voors(chreven) rente et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram/
jon(ke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van baienrieu laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] cornelis/
deberses schepenen quinta martii 1731
//
In teghenwoordigheijt der heeren/
luetenant meijers e(nde) schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den/
off(iciae)[l] van ranst denwelcken uijt/
crachte e(nde) naer vermogen van sekere/
publicque conditien van v(er)coop/
gehouden wegens guilliam arts/
soo voor hem als momboir vande/
vijff kinderen van wijlen jacobus/
aerts e(nde) theresia van weddingen e(nde)/
weghens guilliam van biesen ende/
anna aerts e(nde) margareta hendrickx e(nde)/
weghens de kinderen van jan aerts/
e(nde) margareta van aschbroeck door/
den notaris j(an) c(arel) fizenne alhier/
binnen loven inde herberghe den/
creft e(nde) waer van den lesten sitdagh/
is geweest den 27[e] november/
17[c] dertigh heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse/
Ierst een daghmael lants, gelegen/
onder lovenjoul regenoten d'infirmerije/
vant'groot beggijnhoff binnen loven/
in dreij seijden e(nde) carel oversteijns ter/
vierdere/
Item een daghmael lants gelegen/
onder bierbeeck opde merbeeksche delle/
regenoten d'abdije van perck in twee/
seijden e(nde) d'infermerije vant groot/
beggijnhoff binnen loven ter derdere
//
e(nde) daer uijt bij ordonnantien van/
rechten behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo worden daer inne ter/
manisse des heeren lutenant meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen behoorelijck gegoijt e(nde)/
geerft engelbert, anna maria, e(nde)/
joannes van biese kinderen gillams/
e(nde) anna aerts e(nde) alle andere kinderen/
bij dito gillam van beese e(nde) anna aerts/
met godts gratie alnoch te verwecken/
present alhier den procureur fizenne/
e(nde) ten behoeve der selve kinderen/
acceptere(nde) sijnde het voors(chreven) iersten/
daghmael ten uijtganck der brandende/
keirse gebleven voor de somme van/
sestigh guldens thien hooghen e(nde) twee/
stomme hooghen, e(nde) het tweede voor/
de somme van negentich guldens/
twintigh hooghen twee stomme hooghen/
[boven het] stuijvergelt notaris e(nde) bellemans/
loon aen den voors(chreven) gillam van beese/
die de voors(chreven) sijne kinderen heeft ge-/
surrogeert als bleke bij de selve/
conditien van v(er)coop alhier bij copije/
authentiecq gesien e(nde) gebleken et satis/
et waras prout latius in deselve con-/
ditien die alhier worden gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert/
coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator