SAL7613, Act: R°290.2-R°293.1 (107 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°290.2-R°293.1  
Act
Date: 1731-03-05

Transcription

2019-08-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naerbeschreven gestaen/
den notaris ende procureur fisco/
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen als thoonder con-/
form die procuratie daerinne ge-/
insereert geconstitueert sijnde/
heeft dat gedaen als volght
//
Op heden desen 8[e] januarii 1730/
compareerde voor mij openbaer/
not(ari)s bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt den/
eersaemen melchior derdes jonckman/
nogh minderjaerigh woonachtigh binnen/
dese stadt, welcken comparant/
ten overstaen ende met consent/
van sijnen geeeden momboir ca-/
rel luijckx heeft mits desen naer/
voorgaende afrekeninghe verclaert/
deughdelijck schuldigh ende ten/
achteren te wesen over genotene/
montcosten ende andersints de/
somme van hondert tweelff guldens/
courant gelt, ende dat aen s(eigneu)r/
joannes francois van arenbergh
//
ende jouffrouw[e] marina susanna/
putianus de bamelrode gehuijsschen/
hier present accepterende, ende/
mits het hem comparant tot/
hier toe onmogelijck is als/
hij verclaerde dese somme te/
connen voldoen soo ist dat hij/
mits desen aende voors(chreven) gehuijsschen/
is assignerende sijn paert ende deel/
hem competerende uijt den/
hooffde van elisabeth wagemans/
sijne grootmoeder was als sij/
leefde in eene rente van duij-/
sent guldens cappitaels, tot/
laste vande erffgenaemen/
van wijlen s(eigneu)r peeter librechts,/
om uijt dit sijn paert bij de/
voors(chreven) gehuijsschen henne voors(chreven)/
pretentie van hondert twelff/
guldens courant te connen vinden
//
verclaerende desen act gecomen/
sijnde tot sijnen competenten/
sijnde tot sijnen competenten/
auderdom oft geapprobeerden/
staet anderwerff te sullen/
lauderen e(nde) approberen, tot/
dijen consenteert hij comparant/
alles met consent van sijnen/
voors(chreven) momboir, sonder dat hij/
momboir hem noghtans ergens/
inneverstaet te prejudicieren/
dat de voors(chreven) gehuijsschen onder-/
tusschen jaerelijckx sullen mogen/
trecken ende genieten den/
interest hem voor sijn deel/
inde voors(chreven) rente jaerelijckx/
competerende, constituerende/
alvolgens een ieder thoonder/
deser ten eijnde van vernieuwinghe
//
soo voor den souvereijnen raede/
van brabant heeren meijer/
ende schepenen van loven/
ende alomme elders, ende aldaer/
tot volbrengen van hetgene/
voors(chreven) is te consenteren van/
alsnu voor alsdan in gewilli-/
ghe condemnatie sonder dage-/
ment onder obligatie submissie/
ende renuntiatie in forma/
Actum loven ten tijde voors(chreven)/
present s(eigneu)r joannes van mechelen/
ende hendrick van juch ge-/
tuijgen aensocht, de minute/
deser is becleet met segel/
volgens reglement, onderteec-/
kent met het mercq in forme/
van een cruijs van carel derdes,/
carel luijckx, jan francois van/
arenbergh, jan van mechelen
//
ende met het mercq in forme van/
een cruijs van hendrick van/
juch verclaerende niet te connen/
schrijven et a me notario Onder-/
stondt quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1730. Aldus/
vernieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte notariael bijden voornomp-/
den geconstitueerden in alle/
ende iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen consentere(nde)/
als inde selve coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bainrieu/
leijens et(ceter)a et s(eigneur) cornelis de berses hac/
viii martii 1731/
Welcke volgens heeft den h(e)[re] lieute-/
nant meijer nomine officii naer voor-/
gaende maenisse ende wijsdomme der/
voors(chreven) heeren schepenen geleijt den/
officiael festraets tot het paert ende/
deel der rente inde voors(chreven) acte notariael
//
breeder begrepen competerende mel-/
chior derdes monterende ter somme van/
.../
.../
hondert acht gul(den)s sesse stuijvers een oordt wissel inden/
naeme ende ten behouve van s(eigneu)r jo-/
annes francois van arenbergh/
ende jouff(rouw)e maria susanna putianus/
de bamelrode gehuijsschen, ende dat/
om te comen tot vastighijt ende/
betaelinghe eender somme van/
hondert tweelff guldens courant/
gelt, waer van breeder inde/
voors(chreven) acte coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1732-05-13

Transcription

2019-08-17 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij quittantie/
in date 8 april/
1732 becleet/
met segel van/
sesse stuijvers dat/
dat dese tegen-/
staende somme/
van hondert [12] gul(den)s/
courant met/
de costen van belijde daerop gevolght/
sijn ontfangen door jan francois/
van arenbergh quare vacat hac/
13 maii 1732
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator