SAL7613, Act: R°308.2-V°312.1 (114 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°308.2-V°312.1  
Act
Date: 1731-03-24

Transcription

2019-08-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieu-/
tenants meijers ende schepenen van
//
van loven naer te noemen gestaen/
franciscus ludovicus festraets notaris/
ende officiael deser schrijfcamere/
om de naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde/
volgens die procuratie daerinne/
geinsereert, heeft dat gedaen als/
volght. Op heden desen derden/
januarius 1731 comparerende voor/
mij als openbaer not(ari)s et(ceter)[a] geadmit-/
teert inden souvereijnen raede/
van brabant, tot werchter/
residerende, ende inde presentie/
vande getuijgen hier onder/
te noemen in propre persoonen/
peeter verbeeck, maria verbeeck/
geassisteert van jan beauwelaers,/
catharina verbeeck geassisteert
//
van martinus de ceuster, welcke/
voors(chreven) comparanten hebben/
verclaert soo sij doen bij desen/
vercoght gecedeert, ende getrans-/
porteert te hebben aen ende/
ten behouve van guilliam ver-/
beeck ende maria vidts gehuijs-/
schen ende innegesetenen binnen/
werchter, alhier mede compa-/
rerende ende het voorschreve/
transport accepterende, dats te/
weten alle hunne paerten ende/
deelen van goederen op hun/
gedevolveert bij doode ende/
aflijvighijt van wijlen peeter/
verbeeck, ende anna hoelaerts/
hunne voors(chreven) auders te weten/
drije paerten ende deelen in/
seker parceel huijs ende hoff/
genompt cnotsens bogaerdeken
//
gelegen onder werchter inden/
haenewijcken hoeck, regenoten de/
deijle van eenen cant romme-/
dom s'heere straete ter ii[re] seijde,/
belast met eene cappitaele/
rente van twee guldens acht/
stuijvers jaerelijckx aende kercke/
van werchter voorders los/
ende vrije goet/
Item alnogh drij paerten in/
onder halff daghmael lant soo ende/
gelijck t'selve gelegen is inden/
haenewijcken hoeck regenoten den/
grooten h(eiligen) geest van loven ter/
i[e], merten wauters ter ii[re] jan/
verstraeten ter iii[re] seijde wesende/
leenroerigh van desen leenhove/
[vacat] voorders los ende/
vrije goet/
Item alnogh drij paerten in seker
//
in seker parceel broeck bempt/
gelegen int werchter broeck/
groot vijffenseventigh roijden,/
regenoten hend(rick) verstraeten ter/
i[re] de goederen van [vacat]/
mijnheer schotte ter iii[re] seijde/
los ende vrije goet, waer op/
de voors(chreven) transportanten sijn/
gelovende waerschap ende gaur-/
randt oft datter naermaels iet/
aengebracke, sijnde desen afcoop/
geschiet voor de somme van/
sesse hondert guldens courant gelt/
den schellinck tot seven stuijvers/
ende voorts alle andere specien/
naeradvenant, welcke somme/
de voors(chreven) transportanten alsnu/
in contante penningen bekennen/
ontfangen te hebben dienende/
dese oversulckx voor volle ende/
absolute quittantie sonder oijnt
//
van voordere oft andere als dese/
te moeten blijcken met verclaeren/
van aen de voors(chreven) getranspor-/
teerde goederen nochte huere/
der selve geen recht actie oft/
pretentie meer te hebben oft/
te behouden in eenige maniere/
maer de selve met vollen rechte/
cederende ende transporterende/
aende voors(chreven) acceptanten met/
renuntiatie pro ut in forma,/
tot onderhoudt ende volbren-/
gen van allenthet t'gene voors(chreven)/
is, constitueren partijen com-/
paranten mits desen onwederoe-/
pelijck m(eeste)[r] [vacat] ende ieder thoon-/
ders deser om in hunnen compa-/
ranten naeme ende van hunnen/
twegen te gaen ende te compa-/
reren voor den souvereijnen raede/
van brabant heer meijer ende
//
schepenen van loven, ende/
alomme elders daer het van/
noode ende gerequireert saude/
mogen wesen, ende aldaer dese/
vernieuwende ende herkennende/
den gebreckelijcken van hun/
int achtervolgen volontairelijck/
te laeten duijmen ende condem-/
neren met costen sonder voor-/
gaende dagement mitsgaeders te/
compareren voor heer ende/
hoff competent, ende aldaer de/
voors(chreven) acceptanten inde voors(chreven)/
getransporteerde panden te goijden/
vestigen ende erffve met alle/
solemnitijten van rechts wegen/
gerequireert, mede aldaer te/
vernieuwen de voors(chreven) gelofte/
van waerschap ende gaurant/
ende alles meer et(ceter)[a] gelovende et(ceter)[a]
//
verbindende et(ceter)[a] renuntierende/
in communi forma. Aldus gedaen/
ende gepasseert ten daghe maende/
ende jaere als boven ter pre-/
sentie van s(eigneu)r joannes baptista/
vande(n) schrick secretaris binnen/
wesemael ende s(eigneu)r peter de/
keijser als getuijgen hier toe/
aensocht, ende vervolgens hebben/
de voors(chreven) comparanten ende/
de getuijgen de minute deser/
beneffens mij notario onderteec-/
kent Onderstondt quod attestor/
signatum abraham f goltfus/
not(ari)s 1731. Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen bijden voornompden/
geconstitueerden, denwelcken/
dijenvolgens ter maenisse des
//
lieutenants meijers ende wijsdom-/
me der naerbeschreve heeren/
schepenen, heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de respective drij paerten ende/
deelen in huijs ende hoff genompt/
cnotsens bogaerdeken ende in/
seker parceel broeck bempts, inde/
voors(chreven) acte notariael alle breeder/
geinsereert ende regenoten/
gespecificeert, ende daeruijt/
bij ordonnantie van rechte ont-/
goijt ende onterft sijnde, soo wort/
daerinne behoorelijck gegoijt, ge-/
vest ende geerft den officiael/
van ranst present alhier accep-/
terende inden naeme ende ten/
behouve van guilliam verbeeck/
ende maria vidts gehuijsschen/
innegesetenen van werchter/
hunne hoirs ende naercomelingen
//
opden last der rente et(ceter)[a] inde/
voors(chreven) acte insgelijck breeder/
begrepen, et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] wilhelmo van bemmel/
et s(eigneu)r cornelis berses [schepenen] hac xxiiii[e]/
martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator