SAL7613, Act: R°368.2-V°372.1 (133 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°368.2-V°372.1  
Act

Transcription

2019-10-28 by kristiaan magnus
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen m(eeste)[r] franciscus ludovicus/
festraets not(ari)s e(nde) officiael prime/
camere, om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende herkennen/
als thoonder vande selve gecon-/
stitueert sijnde volgens die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght. Op heden den
//
eersten meert xvii[c] eenendertigh voor/
mij notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt com-/
pareerde jo(ffrouw)[e] maria du prez bejaerde/
dochtere woonachtigh binnen de/
stadt ende province van mechelen/
welcke comparante heeft verclaert/
soo e(nde) gelijck sij verclaert bij desen/
t'haeren contentement wel ende/
deughdelijck in gereede penningen/
ontfangen te hebben uijt handen/
vanden eersaemen louijs dumont/
ende magdalena fabrij wettighe/
gehuijsschen innegesetenen vanden dorpe/
van neervelp, de somme van/
vijff hondert guldens courant gelt/
den schellinck a seven stuijvers/
ende soo voorts van alle andere/
specien naeradvenant gerekent
//
dienende dese voor quittantie hier/
inne begrepen de somme van/
drij hondert guldens bij de compa-/
rante vande voors(chreven) gehuijsschen/
ontfangen den tweeden junii/
lestleden in conformitijt der/
acte daer van sijnde voor mij/
onderges(chreven) notaris ende getuijgen/
gepasseert, welcke acte voor/
soo veel noodigh mits dese bekente-/
nisse sal comen te cesseren, voor/
welcke somme sij comparante/
mits desen geloeft te gelden/
ende te betaelen aende voors(chreven)/
gehuijsschen present alhier den/
voors(chreven) louijs dumont ende/
accepterende, eene erffelijcke rente/
van vijffentwintigh guldens/
sjaers tot date deser voldaen sijnde/
cours nemende date deser ende/
voor den iersten jaere te verscheijnen/

//
prima martii 1732, ende soo voorts/
van jaere te jaere tot die/
effective quijtinghe toe die/
altoos sal mogen geschieden met/
gelijcke vijff hondert guldens/
munte als voor ende met volle/
rente als het de rentgeldersse/
oft haers actie hebbende gelieven/
sal gelovende de selve alle jaeren/
in handen vande rentheffers/
oft huns actie hebbende wel ende/
loffelijck te sullen betaelen als/
schult met recht verwonnen oock/
los vrij ende exempt van alle/
lasten ende impositien t'sij/
x xx mindere ofte meerdere/
penningen, beden subsidien, contri-/
butien ingevalle ende voorts/
generaelijck van alle andere lasten/
hoedaenigh die souden connen oft/
mogen wesen, niettegenstaende sijne
//
ma(jestij)t[s] placcaerten edicten oft/
ordonnantien ter contrarie/
aende welcke de comparante/
van alsnu voor alsdan is dero-/
gerende bij desen alles onder/
obligatie van haeren persoon/
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen present ende toe-/
comende ende naementlijck voor/
de voors(chreven) rente ende jaerelijckx-/
sche gestipuleerde betaelinghe/
in futurum te verscheijnen/
verobligerende seker pachthoff/
met steenen thoren, schuere/
stallingen, appendentie ende/
dependentie van dijen metten/
hoff, weijden block gelijck oock/
eenen bosch daer bij gelegen/
t'saemen groot der maete onbegrepen/
de vijff bunderen gestaen ende/
gelegen binnen den gehuchte
//
genoempt hedenge ende haut-/
lige regenoten van het geheel/
de herbaene van naemen op/
geldenaecken ter i[e], ende ii[re], die/
representanten marick ter iii[re],/
ende cornelis le grand ter iiii[re]/
seijde gemeijnelijck genompt/
la tour d'agimont ende generae-/
lijck alle e(nde) iegewelcke goederen/
de rentheffersse binnen den voors(chreven)/
dorpe gehuchte van hedenge/
gelegen competerende, soo/
ende gelijck alle de selve tegen-/
woordigh in hueringhe worden/
gehouden ende gelabeurt/
bijden eersaemen bernard molivez/
saemen maeckende met de voors(chreven)/
weijde e(nde) bosch dertigh bunderen/
der maete onbegrepen die alhier/
worden gehouden alle voor distinc-/
telijck geinsereert, waranderende
//
de selve goederen op de cheijnsen/
e(nde) het recht vanden gronde daer/
op uijt te gaen, ende alnogh/
op eene rente van drij hondert/
sevenentwintigh guldens capitaels/
aende wed(uw)[e] wijlen den ad(vocae)[t] laurent/
tot brussele sonder meer, ende/
haer te competeren uijt den hooffde/
van wijlen jouff(rouw)[e] maria agnes/
gasperinij volgens acte van donatie/
inter vivos gepasseert voor den/
notaris p swerts in date 4 jan(uarii)/
1722, ende gerealiseert voor meijer/
ende schepenen van loven in date/
29 maii daer naer in prima hier/
voor waerschap e(nde) guarrandt ge-/
lovende bij desen, met voorder/
verclaeren vande voors(chreven) verobligeerde/
goederen altijt ter maenisse te/
sullen individueren, consenterende/
daer over int slaen van mainmise/
ende int decreet ende herdecreet/
van dijen oft opdracht, hier toe
//
constituere(nde) mits desen onwederoepe-/
lijck een ieder thoonder deser/
ofte dobbel authenticq ten eijnde/
van vernieuwinghe soo inden/
souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen/
van loven ende alomme elders/
ende aldaer tot volbrengen/
van hetgene voors(chreven) is te/
consenteren van alsnu voor/
alsdan in gewillighe condemna-/
tie mitsgaeders in d'affectatie/
t'sij bij mainmise, decreet, ende/
herdecreet van dijen oft opdracht/
als voor sonder voorgaende/
dagement, niettegenstaende de/
suranneringhe onder submissie/
ende renuntiatie in forma Aldus/
gedaen ten tijde voors(chreven) ter pre-/
sentie van s(eigneu)[r] cornelis nelis e(nde)
//
van franciscus guilielmus/
thibaut getuijgen hier toe/
aensocht sijnde d'originele mi-/
nute deser - becleet met behoo-/
relijcken zegel, bijde compa-/
rante, acceptant ende getuijgen/
beneffens mij notaris onderteeckent/
Onderstondt quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s. Aldus/
vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael bij den/
voornompden geconstitueerden/
denwelcke dijen volgens/
ter maenisse des heere lie(u)tenants/
meijers ende wijsdomme der naer-/
beschreven heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse seker pachthoff
//
met steenen thooren, schuere/
stallingen, appendentien ende/
dependentie van dijen, met/
den hoff weijden block gelijck/
oock eenen bosch daer bij gelegen/
t'saemen groot der maete/
onbegrepen de vijff bunderen/
e(nde) alle andere goederen inde/
voors(chreven) acte notariael breeder/
geinsereert, e(nde) gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechte ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo wort daer inne behoorelijck/
gegoijt, gevest, e(nde) geerft den officael/
goffaert present acceptere(nde) inden naeme/
e(nde) ten behouve van(den) eersaemen louijs/
dumont e(nde) magdalena fabrij gehuijsschen/
tot neervelp, et per monitionem reddidit/
op den last eender rente van vijffentwintigh/
guldens t'jaers waer van breeder inde/
voors(chreven) acte, et satis et waras pro ut/
latius in dicto procuratorio coram jo(nke)[r] wil-/
helmus van bemmel et s(eigneu)[r] cornelis berses
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1738-01-30

Transcription

2019-10-28 by kristiaan magnus
Is geblecken/
bij acte nota-/
riael gepasseert/
voor den not(ari)s/
festraets in date/
29 januarii 1738/
dat dese tegen-/
staende rente/
achtervolgens/
de selve acte/
is gequeten/
quare sic vacat/
hac 30 jan(uarii) 1738/
ita est/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets off(iciae)[l]/
1738
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator