SAL7613, Act: R°375.2-V°378.1 (134 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°375.2-V°378.1  
Act
Date: 1731-04-25

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijdt der heeren/
schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den officiael van ranst
//
om de naervolghende acte no-/
tariael alhier wettelijck te/
vernieuwen e(nde) t'herkennen als/
thoonder van de selve geconstitu-/
eert sijnde volghens die procura-/
tie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght. Op heden/
2 april 1731 voor mij notaris/
bij den souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen/
naergenoempt compareerden/
hugo depré e(nde) catharina ma-/
thues gehuijsschen innegesetene/
van waenrode dewelcke kennen/
ontfanghen te hebben van den/
eerw(eerdigen) heere nicolaus franciscus/
jacobs priester et(ceter)[a] de somme van/
ses hondert guldens wisselgelt/
den schellinck gerekent tot sesse/
stuijvers e(nde) soo naer advenant van/
alle andere specien, dienende/
desen voor quitantie ende obligatien/
ter saecke van welcke somme/
de comparanten geloven te gelden/
e(nde) te betaelen eene erffvelijcke/
rente van dertigh gul(den)s s'jaers
//
ten penninck xx te gestaen nochtans/
met vierentwintigh guldens/
s'jaers mits betaelende binnen/
sesse weken naer den valdagh/
cours nemende date deser/
e(nde) waer van het eerste jaer van/
betaelinghe vallen ende verscheij-/
nen sal op gelijcken 2 april/
des jaers 1732 los e(nde) liber van/
alle lasten e(nde) exactien soo x/
xx mindere ofte meerdere/
penn(ingen), beden subsidien, contributien/
ingevalle als van alle iegewelcke/
impositien hoedaenigh e(nde) van wat/
nature die souden moghen wesen/
niettegenstaende eenighe plac-/
caerten ofte uijtsendinghen ter/
contrarie aen de welcke de/
rentgelders wel expresselijck/
sijn derogerende mits desen, e(nde)/
soo voorts van jaere te jaere/
die altoos sal moghen geschieden/
mits gelijcke capitaele somme/
in wisselgelt als voor ende in/
geene mindere specien als schel-/
linghen e(nde) met volle rente, ob-/
ligerende de voors(chreven) rentgelders/
tot asseurantie dijer hunne respec-/
tive e(nde) solidaire persoonen
//
e(nde) goederen, meubelen e(nde) immeube-/
len present e(nde) toecomende e(nde)/
naementlijck seker block lant/
geleghen tot waenrode voors(chreven)/
groot ontrent drij daghmaelen/
regenoten peeter dirix oost ter/
i[re], het begijnhoff van diest/
zuijdt ter ii[re] de halemsche/
baene noort ter iii[re] e(nde) het voors(chreven)/
begijnhoff west ter iiii[re] seijden, hun/
comparanten competerende voor/
de hellicht bij scheijdinge e(nde) deij-/
linghe gepasseert voor de weth/
van waenrode voors(chreven) den 26/
meert 1713 e(nde) voor d'andere/
hellicht bij uijtcoop over gee-/
raert vindtboens los ende/
liber goet behoudelijck vijff/
stuijvers een oort cheijns aen/
den heere aldaer./
Item huijs, hoff, block e(nde) landt/
groodt saemen vijff sillen en halff/
geleghen tot waenrode voors(chreven) regen(oten)/
de boterberghstraet west ter i[re]/
de baene van loven naer haelen/
noort ter ii[re], schoonhoven oost/
ter iii[re], de erff(genaem)[en] louis van geer-/
truijden suijt ter iiii[re] vercreghen/
teghens de taefel vanden h(eiligen) geest/
aldaer op den last van eene on-/
quijtbaere rente van vijff gul(den)s
//
s'jaers voort' laethoff van schoon-/
hoven op den 3[e] (septem)bris 1707/
Item sekere plecke weijde onbegre-/
pen der maete vier sillen en halff/
waer van drij sillen geleghen sijn/
onder waenrode e(nde) onder halff sille/
onder becquevoort gesepareert/
wesende metten naubeke daer/
door loopende met de boomen/
daer op staende, regen(oten) d'erff(genaem)en/
louis van geertruijden in ii seijden/
d'erff(genaem)en geert rijsermans [west] ter iii[re]/
e(nde) de schans ofte gemeijnte van/
waenrode met de erff(genaem)[en] vander/
echt oost ter andere seijden ver-/
creghen teghens philip velpmans/
bij goedenisse voor de weth aldaer/
op den 30 maii 1708, belast met een/
halster evene aen den heere/
prince van oragnien te betae-/
len met acht stuijvers s'jaers/
e(nde) met vier hondert guldens capi-/
taels de welcke uijt dese gelichte/
somme sal worden gequeten/
e(nde) binnen een maendt daer van/
blijck gedaen./
Item een sille bosch geleghen op den/
nijnkens bergh jurisdictie van/
webbecum regenoten d'infirmerije/
van den beggijnhove van diest,/
de laserije aldaer e(nde) de straete et(ceter)[a]
//
wesende onbelast goedt vercregen/
van den eerw(eerdigen) heere petrus/
willots in sijn leven canoninck/
tot diest et(ceter)[a] voor den notaris/
vreven op den 19[e] april 1713 waer/
van sij geloven de goedenisse met/
den eersten te doen doen./
Item alnoch een sille bosch onbegre-/
pen der maete gelegen tot assent/
onder webbecom voors(chreven) regenoten/
de carthuijsers van selem oost,/
de heeren van hooghe wijngaerden/
noort, d'erff(genaem)[en] meester peeter/
van ham west, d'erff(genaem)[en] sebas-/
tiaen baeten suijdt oock vrij/
e(nde) onbelast e(nde) oock thiende vrije/
vercreghen op den 25 april 1713/
voor den voors(chreven) notaris vreven te-/
gens jouff(rouw)[e] maria scholasters e(nde)/
haere susters waer van de goe-/
denisse insgelijckx sal geschieden/
in ordine van affectatie, verclae-/
rende anders te sijn belast als/
dan voors(chreven) is e(nde) de selve te garran-/
deren voor suffisante hijpotheque/
onder gelofte in cas van/
gebreck van altoos ter manisse/
e(nde) contentemente des rentheffers/
ondert'ressort deser stadt loven/
te stellen naerdere panden/

//
ten eijnde van allen hetgene/
voors(chreven) onwederroepelijck constituere(nde)/
allen thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)[e]/
om te compareren voor heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven/
e(nde) elders des behoore(nde) e(nde) aldaer/
te consenteren in de behoore-/
lijcke affectatie soo bij main-/
mise decreet, anderwerff decreet/
als andersints, mitsgaeders in/
condemnatie voluntair te/
decreteren oock in den souvereij-/
nen raede van brabant e(nde)/
alomme elders ten keuse des/
rentheffers sonder voorgaende/
daegement. Aldus gedaen ten/
teijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)[r] jo(ann)es jacobus goffart e(nde)/
van henricus franciscus janssens/
getuijghen hier toe aensocht/
sijnde die minute originele deser/
- becleedt met behoorelijcken/
segel - onderteeckent hugo de/
pre, met het merck van/
catharina mattheus in forme/
van een cruijs, waer beneffens/
stondt dit is het merck van/
catharina mattheus verclaere(nde)/
niet te connen schrijven n(icolaus) f(ranciscus)/
jacobs 1731 j(oannes) j(acobus) goffart 1731 h(enricus) f(ranciscus)/
janssens 1731 et a me notario/
Onderstondt quod attestor e(nde)/
was ondert(eecken)t j(acobus) a(ntonius) durij not(ari)s
//
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael bij den voors(chreven) gecon-/
stitueerden in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten clausulen e(nde) ar(ticu)len,/
mitsgaeders geconsenteert int'/
slaen van mainmise e(nde) int' decreet/
e(nde) herdecreet van dijen, coram heer/
e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus jacobus schoutens/
e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges schepenen/
hac 25 aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator