SAL7613, Act: R°392.1-R°394.1 (142 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°392.1-R°394.1  
Act
Date: 1731-05-04

Transcription

2019-11-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere lieutenants/
meijers mits d'absentie van(den) heere meijer/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier wettelijck te/
v(er)nieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
van de selve geconstitueert sijnde volgens/
d'onwederoepelijcke procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als volght/
Op heden desen 20[e] april 1731 compareerde/
voor mij openbaer notaris geadmitteert/
bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van/
brabant tot loven residere(nde) e(nde) inde pre-/
sentie vande getuijghen naergenoempt/
jan de raedt e(nde) maria mattij gehuijsschen/
e(nde) innegesetene deser stadt loven dew(elcken)/
hebben bekent soo e(nde) gelijck sij bekennen/
v(er)cocht gecedeert e(nde) getransporteert te/
hebben soo e(nde) gelijck sij v(er)coopen cederen/
e(nde) transporteren bij desen aen jo(ffrouw)[e] magdalena/
van montenaecken wed(uw)[e] gilis vlemincx/
innegesetene van vertrijck alhier present/
e(nde) in coop accepterende te weten een/
daghmael lants soo e(nde) gelijck het/
selve gelegen is onder willebringhen/
regenoten de groene straete ter eenre/
guilliam van langendonck ter ii[e]/
mijnheer nivel ter iii vrije onbelast/
goet/
Item een daghmael onder willebringen
//
v(er)s(us) regenoten s(in)[te] geertruijden van loven ter/
i[e] het godtshuijs van perck ter ii[e] 'd erff-/
genaemen henskens ter iii[e] den h(eiligen) geest/
van s(in)[t] jacob(us) ter iiii sijde belast met/
een halster coren ae(nde) tafel van wille-/
bringhen sonder meer/
Item dreij vierendeelen gelegen opden/
leijcken wegh regenoten de wed(uw)[e] persoons/
ter i[e] den leijcken wegh ter ii franckx ter/
derdere hendrick henskens ter vierdere/
belast met ontrent een ordt aen het/
goedtshuijs van perck in differente jaeren/
sonder meer e(nde) dat om e(nde) voor de/
somme van hondert en vijftigh guldens/
wisselgeldt boven alnogh eenen pattacon/
ae(nde) vrauwe, welcke somme die voors(chreven)/
transportanten alsnu bekennen ontfangen/
te hebben dienende dese voor absolute/
quittantie sonder andere te moeten/
doceren Verclaere(nde) tot het voors(chreven) goet/
geene actie ofte recht meer te hebben/
consenterende inde ontgoedenisse ende/
goedenisse voor alle heeren hoven daer/
het d'acceptante gelieven sal v(er)claerende/
boven dien het voors(chreven) goet niet voorders/
te wesen belast als voors(chreven) is, ende/
ingevalle eenighen voorderen last/
hier naer bevonden wierden soo
//
geloven sij garrand naeradvenant die/
constitutie brieven daer van sijnde/
e(nde) die ontquijtbaere teghen den penninck/
27 Item is oock geconditioneert/
dat met desen coop voldaen is het/
garrand van een vierendeel lants/
waer van moet betaelt worden een/
vierendeel cooren de tafel van wille-/
bringhen bij hem voor desen v(er)cocht/
aen d'acceptante. Item sal d'acceptante/
moeten te vreden wesen met twee/
jaere huringhe die de transportanten/
hebben uijtgegeven aen willem theunis/
des sal sij genieten d'innecomen der/
selver sonder meer e(nde) sal hij acte/
van vercrijgh overgeven alles onder/
obligatie van hunne respective persoonen/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende met submissie/
e(nde) renuntiatie als naer rechte consti-/
tuere(nde) voorts partije hinc inde/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser [vacat] ofte copije autentique der/
selver om te compareren voorden souve-/
rijnen raede van brabant heere/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde)/
alomme elders daer het van noode/
soude moghen wesen om den inhoudt/
deser te v(er)nieuwen ende te herkennen
//
consentere(nde) den gebreckelijcken inde/
condemnatie voluntair sonder voorgae(nde)/
dagement promittentes ratum et/
gratum Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen loven ten daeghe maende e(nde)/
jaere voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r]/
joannes franciscus delaet e(nde) petrus/
josephus franssens getuijghen ten/
desen aensoght, die minute deser/
geschreven op behoorelijcken segel onder-/
teeckent met het marck van jan/
de raedt bij forme van een cruijs/
met het marck van maria matthij/
bij forme van een cruijs, magdalena/
van montenacken, e(nde) van mij notaris/
Onderstont quod attestor e(nde) was/
onderteeckent b(aptista) franssens not(ari)s/
Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael door den voornoempden/
geconstitueerden in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten clausulen ende ar(ticu)len/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des heere lutenants meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse de landen/
inden voors(chreven) contracte breeder
//
vermelt e(nde) regenoten gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo wort/
inde selve landen behoorelijck gegoijt/
gevest e(nde) geerft met alle solemniteijten/
van rechtswegen daertoe gerequireert/
den procureur franssens alhier present/
e(nde) acceptere(nde) ten behoeve van magdalena/
van montenaecken et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram/
eisdem eodem/
j.van bessem/
1732
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator