SAL7613, Act: R°401.1-R°404.1 (145 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°401.1-R°404.1  
Act
Date: 1731-05-25

Transcription

2019-11-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den notaris ende officiael festraets/
om de naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden xxiii[e] april xvii[c] eenen-/
dertigh voor mij notaris bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert, tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naergenompt/
compareerden hendrick soetemans/
ende catharina vander zijpen ge-/
huijsschen innegesetene van oisterum/
onder herent welcke comparanten/
hebben verclaert mits desen ontfan-/
gen te hebben uijt handen van anna/
maes bejaerde dochtere woonachtigh
//
binnen dese stadt loven de somme/
van hondertvijftigh guldens wis-/
selgelt ter saecke van welcke/
somme de comparanten ten be-/
houve vande voors(chreven) anna maes/
oft haers actie hebbende geloven/
te gelden ende te betaelen/
eene rente van sesse guldens/
courant gelt sjaers los vrij e(nde)/
exempt van alle lasten soo reele/
personele als mixte niettegen-/
staende sijne ma(jestij)t[s] placcaerten/
edicten oft ordonnantien ter/
contrarie aende selve derogere(nde)/
bij desen de voornompde anna/
maes hier present accepterende,/
cours genomen hebbende den 15 apri-/
lis 1731 lestleden e(nde) voorden iersten jaere te/
verscheijnen [op gelijcken] 15 aprilis [1732] e(nde) soo voorts van jaere/
te jaere quijtbaer t'eender reijse/
in munte van wisselgelt als voor
//
ende met volle rente als het/
de rentgelderen gelieven sal ge-/
lovende de selve alle jaeren/
in handen vande voors(chreven) renthef-/
fersse oft haers actie hebbende/
binnen loven wel ende deugh-/
delijckx te sullen betaelen onder/
obligatie van hunne respective/
solidaire persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen ver-/
cregen ende te vercrijgen ende/
naementlijck daervoor specialijck/
verbindende een stuck lants/
groot seven vierendeelen ende/
vijff roeden gelegen int groot/
lanckvelt achter bethleem/
onder herent tusschen de goederen/
van d'erffgenaemen s(eigneu)[r] jan vander/
linden ridder et(ceter)[a] de kerckegoederen/
van wilsel ter i[re], het clooster/
van s(in)[te] geertruijen ter ii[re], ende
//
d'erffgenaemen wijlen den heere/
baron schoor ter andere de/
comparanten competerende/
bij acte voor den notaris g f/
van leemputte tot zichene/
in date xxi[e] meert lestleden/
ende de goedenisse daerop gevolght/
voor heeren meijer e(nde) schepenen/
deser stadt loven in prima de/
date 21 april van desen jaeren/
1731 vrije goet/
Item verobligeren alnogh als wetti-/
gen onderpant drij vierendeelen/
lants gelegen onder herent voor-/
schreven opt bauwensvelt rege-/
noten de herbaene van loven/
op mechelen ter i[re], d'erffgen(aemen)/
anthoen goffin ter ii[re], ende/
d'erffgen(aemen) willemaerts ter iii[re] seijden/
niet voorders belast als op s'heeren
//
cheijns van vijff oorden s'jaers/
ende een halff molevat haever/
sonder meer hun competerende/
bij acte voor den ondergeschreven/
notaris gepasseert xvi april/
1730 ende de goedenisse daerop/
gevolght voor heeren meijer/
ende schepenen van loven/
de date 2 april lestleden/
in prima voor de meerrest/
waerschap ende guarrant ge-/
lovende consentere(nde) daerover/
in affectatie bij mainmise/
decreet ende herdecreet van dijen/
oft opdracht hier toe constituere(nde)/
sij rentgelderen ieder thoonder/
deser ofte copije authentique/
ten eijnde van vernieuwinghe/
soo voor den souvereijnen raede/
van brabant heeren meijer/
ende schepenen van loven als
//
elders, e(nde) aldaer tot volbrengen/
van hetgene voors(chreven) is te/
consenteren in condemnatie/
volontair sonder voorgaende/
dagement onder submissie ende/
renuntiatie in forma Actum binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter pre-/
sentie van s(eigneu)r bartholomeus cort-/
houdt e(nde) van franciscus guilliel-/
mus thibaut getuijgen hiertoe/
aensocht sijnde d'originele minute/
deser, becleet met den behoorelijcken/
zegel, onderteeckent hendrick/
soetemans, catharina vanderzijpen/
met het handtmerck van anna/
maes in forme van een cruijs/
verclaere(nde) niet te connen schrijven/
et a me notario Onderstondt quod/
attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1731. Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte notariael
//
bijden voornompde geconstitueerden/
den welcken deijn volgens ter mae-/
nisse des h(e)[re] lieutenants meijers ende/
wijsdomme der naerbeschreve heeren/
schepenen heeft opgedragen met be-/
hoorelijcke verteijgenisse de seven/
vierendeelen ende vijff roijden, be-/
neffens de drij vierendeelen lants/
als wettigen onderpant inde voors(chreven)/
acte notariael breeder geinsereert/
e(nde) regenoten gespecificeert, ende/
daer uijt bij ordonnantie van rechte/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde, soo wort daer/
inne behoorelijck gegoijt, gevest, ende/
geerft, den officiael essinck present/
e(nde) acceptere(nde) inden naeme e(nde) ten be-/
houve vande eersaeme dochtere anna/
maes, et per monitionem reddidit/
op den last eender rente van sesse/
guldens courant t'jaers, et per/
inde voors(chreven) acte notariael insgelijckx/
breeder begrepen et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] francois van winghe et/
s(eigneu)[r] joannes van arenbergh hac 25 maii/
1731/
j van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator