SAL7613, Act: R°443.1-R°444.1 (167 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°443.1-R°444.1  
Act
Date: 1731-06-25

Transcription

2019-12-17 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren lieutenant meijers e(nde)/
schepenen van loven naergenoempt gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te v(er)nieuwen e(nde) te herkennen als thoonder van(de)/
selve geconstitueert sijnde [bij die procuratie daer inne geinsereert] heeft dat gedaen/
als volght. Op heden desen 26 mey 1731 comparende/
voor mij openbaer not(ari)s geadmitteert bij sijne maj(estij)[ts]/
souv(e)r(ijnen) raede van brabant tot loven residerende/
e(nde) inde presentie van die getuijghen naergenoempt s(eigneu)[r]/
geerardus aerts peeter van estrebeeck, peeter vanden/
schrieck, voor eenen staeck jan salens jaecquemia/
perdieus als getrauwt hebbe(nde) francis salens, anthoen/
deveijver als momboir der weesen voorden tweeden/
staeck, jan adams francis van geel simon van hoven/
maria van hoven e(nde) guilliam van hoven anthoen herre-/
mans welcken comp(aran)ten hun sijn sterckmaecke(nde) ieder/
voor hunnen staeck der weesen welcke comparanten/
bekennen vercoght gecedeert e(nde) getransporteert te/
hebben soo e(nde) gelijck sij vercoopen cederen e(nde) transpor-/
teren bij desen eene capitaele rente van negen/
hondert guldens wisselgelt valle(nde) den 15 junii/
met alnoch eene rente van hondert gul(den)s valle(nde)/
den 30[e] april t'saemen duijsent guldens wisselgelt/
met het loope(nde) jaer der selver stae(nde) tot laste van/
aert vanden schrieck tot velthom ende maria/
mattijsens aende conventualen van(den) eerw(eerdige) paeters/
iersche predickheeren geseijt het heijligh cruijs te/
weten pater petrus killikellij prior dominicus/
o'kellij regent albertus o'brien supprior carolus/
o'kellij phij(losophie) lector alhier present e(nde) in coop/
acceptere(nde) om ende voor de somme van gelijcke/
somme van duijsent guldens wisselgelt/
dienende dese voor quittantie surrogere(nde)/
dijenvolgens de eerw(eerdige) p(aters) in hunne plaetse/
e(nde) stede verclaerende tot de voors(chreve) rente van/
duijsent guldens wisselgelt geene actie ofte/
recht meer te hebben directelijck nochte
//
indirectelijck consenterende inde ont-/
goedenisse e(nde) goedenisse voor alle heere/
hoven daer het d'acceptanten gelieven sullen/
sonder eenigh garand overlevere(nde) de bescheeden/
bij mainmise daer van sijnde onder obligatie/
van hunne respective persoonen e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie als naer rechte/
overleverende ten dijen eijnde die bescheeden dew(elcke)/
ick onderges(chreve) notaris ben accepterende, con-/
stituerende voorts partijen hinc inde/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser [vacat] ofte copije autentique der/
selver om te compareren soo voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
maijer e(nde) schepenen van loven e(nde) alomme/
elders daer het van noode soude moghen wesen/
om den inhoudt deser te vernieuwen ende/
te herkennen consenterende den gebreckelijcken/
inde condemnatie volontair sonder voorga(ende)/
dagement promittentes ratum et gratum/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten/
daeghe maende e(nde) jaere voors(chreve) ter presentie/
van s(eigneu)[r] jan ackermans ende petrus/
josephus franssens getuijghen ten desen/
aensocht ende geroepen mede s(eigneu)[r] petrus/
derboven in plaetse van petrus franssens/
die minute originele deser - becleedt met/
behoorelijcken segel - onderteeckent bijde/
comparanten acceptanten e(nde) van mij not(ari)s/
Onderstont quod attestor ende was
//
onderteeckent b(aptista) franssens not(ariu)s pub(licu)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreve)/
acte notariael in alle ende igewelcke/
haere poincten ende clausulen den-/
welcken dijenvolgens ter manisse des/
voorgenoempde meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreve) heeren schepenen heeft op-/
gedraeghen [met behoorelijcke verthijdenisse] de twee renten inden voors(chreve)/
contracte vermelt ende daer/
uijt bij ordonnantie van rechten behoo-/
relijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo/
is daer inne gegoijt ende geerft den/
procureur franssens alhier present ende/
accepterende voor twee hondert gul(den)s/
inden naem e(nde) ten behoeve vande p(aters)/
iersche predickheeren alhier e(nde) voor de/
resterende acht hondert guldens volgens/
den act van surrogatie gedaen bijde religieusen/
voors(chreve) e(nde) gepasseert voorden notaris b(aptista)/
franssens den vierden junii xvii[c] eenen-/
dertigh alhier gebleken ten behoeve van(de)/
fondatie gefondeert inde kercke der/
voors(chreve) p(aters) iersche predickheeren gefondeert/
door den heere patricius worth capi-/
teijn onder de troppen van sijne keijserl(ijcken)/
majesteijt et(ceter)[a] et satis et waras prout/
latius in dictis procuratoriis coram/
eisdem eodem/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1743-06-06

Transcription

2019-12-17 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
quitt(anti)[e] de date/
6 maii 1743 dat/
de tegenstaende/
twee capitaele/
renten met de/
interesten dijer/
sijn gequeten door aert/
vanden schrieck e(nde) sijne huijs[vr(ouw)e]/
e(nde) was ondert(eeckent)/
f(rate)[r] albertus o'brien/
prior, fr(ate)[r] edmundus/
o'kellij supprior/
f(rate)[r] petrus maeckeon/
reg(ent) ius quare/
sic vacat hac/
6 julii 1743/
c. j. everaerts off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator