SAL7613, Act: R°462.2-R°464.1 (169 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°462.2-R°464.1  
Act
Date: 1731-06-04

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
In tegenwoordigheyt des heeren/
lieutenant meijers ende schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst omde naervolge(nde) acte notariael/
alhier te vernieuwen ende te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Compareerende/
/ voor mij onderges(chreve) notaris bij sijne maj(estij)[s]/
souverijnen raede van brabant gead-/
mitteert binnen de vrijheijt van/
overijssche resideerende ende inde/
presentie van de getuijgen ondergenoempt/
s(ieu)[r] nicolaes du thij die vercleert gelijck/
hij doet bij desen vercocht gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben op aen ende/
ten behoeffve van andries van calster/
e(nde) maria van sulper sijne huijsvr(ouw)e alhier/
present het naervolgende accepteerende/
seecker stucxken ende partijken lants/
gelegen alhier onder overijssche/
boven de rimbersche schaijvaije uuijt/
een meerder stuck aldaer gelege(n) soo/
ende gelijck tselve partijcken de accep-/
tanten is aengewesen e(nde) affgescheijden/
wesende regenoten den heere prince de/
hornes ter eendere het beeckblock ter/
tweedre d' erffgenaemen van wijlen/
meester simon charliers ter derdere/
ende den transportant ter vierdere/
seijden wesende vrije suijver ende/
onbelast sonder eenighen co(m)mer/
daerop uuijt te gaen geschiedende/
desen transporte om ende voor de/
somme van dertigh gul(den)s courant/
alsnu voldaen ende betaelt vallidere(nde)/
/ dese voor absolute quittantie stelle(nde)/
mits dijen de accptanten in henne/
stede ende plaetse om het selve gece-/
deert stucxken lants in forme e(nde)/
groote als boven te genieten ende/
gebruijcken als sijn ijgen e(nde) propre/
goedt sijnde sonder daerom iet te/
reserveren den eersten comparant de
//
acceptanten daer inne stelle(nde) e(nde)/
nominere(nde) voor vrije eijghenaer, de/
selve daer over gelovende garrand e(nde)/
waerschap in forma onder renuntiatie/
en(de) obligatie als naer recht constitu-/
erende den selven iersten comparant/
bij desen onwederoepelijck [vacat] e(nde) alle/
thoonders deser om te compareren voor/
alle heeren e(nde) hoven daer het van noode/
wesen sal ende aldaer de acceptante/
in het gedesigneert partijcke lants/
te doen ende laeten goeden vestighen/
ende erffven mette solemniteijten/
van rechten daer toe gerequireert/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
overijssche desen deerden januarij xvii[c]/
e(nde) achthien ter presentie van jean/
philips coullen ende andries vanden/
plassche als getuijghen hier toe/
/ aensocht ende gebeden sijnde de minute/
deser die geschreven is op segel pampier/
van drij stuijvers bijde comparanten beneffens/
den notaris de minute deser onderteeckent/
hebbe(nde) ondert(eeckent) dicthij met het mercq/
bij forme van een cruijs dit is het/
merck van andries van calster onder-/
stont quod attestor e(nde) was get(eeckent)/
p. vande velde not(ariu)s leeger stont/
dese gecollationeert tegens de/
de originele minute e(nde) alsoo bevonden/
taccorderen quod attestor ende was/
onderteeckent de wint not(ariu)s 1719/
Aldus vernieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreve) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreve) meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreve) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijde-/
nisse en(de) solemniteijten van rechten/
het plecxken lants inden voors(chreve) con-/
tracte breeder v(er)melt ende daer/
uijt bij ord(inanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is/
daer inne gegoijt ende geerft den/
procureur franssens alhier present/
/ ende acceptere(nde) inden naem en(de) ten/
behoeve van andries van calster e(nde)/
maria van sulper et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram jon(ke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost e(nde) s(ieu)[r] e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus/
schouten schepenen ha(n)c 4[a] julii 1731/
J. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-01-09 by The Administrator