SAL7613, Act: R°468.1-V°469.1 (172 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°468.1-V°469.1  
Act
Date: 1731-06-04

Transcription

2019-12-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
lieutenant meijers ende schepenen/
van loven naergenoempt gestaen den/
off(iciae)[l] van ranst omde naervolgende acte/
notariael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden desen 27[e] junii 1731 compa-/
rerende voor mij openbaer notaris ge-/
admitteert bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen/
raede van brabant tot loven residerende/
ende inde presentie van die getuijghen/
naergenoempt s(eigneu)[r] gerardis arts peeter/
van esterbeeck ende peeter vanden schrieck/
voor eenen staeck, sonder garrand, jan/
salens jacquemina perdieus weduwe/
francis salens anthoen devijver als/
momboir van twee weesen voor den/
tweeden staeck, jan adams anthoen/
herremans anthoen van hoven oock als/
momboir der kinderen jan van/
hoven francis van geel jan sergijssels/
peeter hennes ieder hun sterckmaecke(nde)/
voor hunnen staeck de welcke eenpae-/
relijck bekennen vercocht gecedeert/
ende getransporteert te hebben soo e(nde)/
gelijck sij vercoopen cederen ende
//
transporteren bij desen eene capitaele/
rente van vier hondert gul(den)s courant/
geldt den schellinck tot seven stuijvers/
met het loopende jaer aen peeter/
vanden schrieck e(nde) elisabeth [vacat]/
present ende accepterende om e(nde) voor/
gelijcke somme van vier hondert gul(den)s/
courant gelt die d'ierste comp(aran)ten/
alsnu bekennen ontfangen te hebben/
dienende dese voor quittantie .../
staende tot laste van jan van velthem/
innegesetenen tot herent volgens/
constitutie brieff daer van sijnde de/
dato derden februarii 1729 gepasseert/
voor den notaris vanderhaert e(nde) sekere/
getuijghen e(nde) gerealiseert voor die/
heeren meijer ende schepenen der stadt/
loven opden thienden maii 1729 in tertia/
dew(elcke) mits desen wort overgelevert/
verclaerende tot de voors(chreve) rente geene/
actie ofte recht meer te hebben directelijck/
nochte indirectelijck consentere(nde) inde/
ontgoedenisse ende goedenisse daer het/
die voors(chreve) acceptanten gelieven sullen/
onder obligatie van hunne respective/
persoonen e(nde) goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie als naer/
rechte constituerende voorts onwederoepe-/
lijck een ieder thoonder deser [vacat]
//
ofte copije autentique der selver om/
te compareren soo voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven e(nde) alomme/
elders daer het van noode soude moghen/
wesen om den inhoudt deser te v(er)nieuwen/
e(nde) te herkennen consenterende den/
gebreckelijcken inde condemnatie/
voluntair sonder voorgae(nde) dagement/
promittentes ratum et gratum Aldus/
gedaen ende gepasseert binnen loven/
ten daeghe maende ende jaere voors(chreve)/
ter presentie van s(eigneu)[r] jan rijdams ins-/
gelijcx notaris e(nde) anthonius josephus/
van elderen die minute originele/
deser - becleedt met behoorelijcken segel -/
onderteeckent bijde comparanten accep-/
tant ende van mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum b(aptista) franssens/
not(ariu)s Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreve) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des voornoempde/
heere lieutenant meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreve) heeren
//
[schepenen] heeft opgedraeghen met behoorelijcken/
verthijdenisse e(nde) solemniteijten van/
rechten de rente van vier hondert/
guldens capitaels inden voors(chreve) con-/
tracte breeder v(er)melt e(nde) daer uijt/
bij ordonnantie van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is inde/
selve gegoijt ende geerft den procur(eur)/
franssens alhier present e(nde) acceptere(nde)/
inden naem e(nde) ten behoeve van peeter/
vanden schrieck et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram eisdem eodem/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator