SAL7613, Act: R°56.2-V°57.1 (24 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°56.2-V°57.1  
Act
Date: 1730-09-13

Transcription

2019-02-22 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers in absentie des heeren meijers e(nde)/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst essinck/
om de naervolgende acte notariael/
alhier te vernieuwen ende te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden desen/
twelfsten (septem)ber 1730 compareerde/
voor mij notaris bij sijne maj(estij)[ts] souve/
rijnen raede van brabant geadmit/
teert tot loven residerende present
//
die getuijghen naergenoempt dirick/
vandergeten joris vanden eijnde merck/
smets isacq bets cornelis bets/
lisabeth vandergeten alle erfgenaemen/
van wijlen catharina vanden eijnde/
e(nde) steven vanden eijnde suster e(nde) broeder/
waeren als sij leefden hun sterckmaecke(nde)/
voor alle andere absenten daer voorens/
altijdt guarrant gelovende dewelcke/
verclaeren wel e(nde) deughdelijck v(er)cocht/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
soo ende gelijck sij sijn doende bij desen/
aen e(nde) ten behoeve van d heer emmanuel/
haelgot notaris e(nde) procureur et(ceter)[a] sekere/
dreij vierendeelen landt gelegen tot/
dutsel onder holsbeeck regenoten/
mevr(ouw)e vanderlaenen in ii[e] sijden/
t goidtshuijs van gemp ter derdere de/
straete loopende naer den vuijl bosch/
ter iiii[e] seijden e(nde) dat om ende mits/
de somme van twintigh guldens cou/
rant gelt welcke somme de voors(chreven)/
transportanten bekenden ontfangen te/
hebben dienende dese daer over voor/
absolute quittantie sonder van voordere/
gehouden te sijn te doceren mits/
welcken soo verclaeren de voors(chreven)/
transportanten aende voornoemde/
dreij vierendeelen lant geen recht/
nochte actie meer te hebben nochte
//
te reserveren maer den acceptant/
te hebben gestelt in hunne plaetse/
stede e(nde) gerechtigheijt waranderende/
het selve voor vrij e(nde) onbelast daer/
voorens insgelijcx guarrant gelove(nde)/
constituere(nde) partijen comparanten tot meerder/
vastigheijt van hetgene voors(chreven) ieder/
thoonder deser ofte desselffs copije auth(enticque)/
om te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer ende/
schepenen van loven e(nde) alomme om/
dese aldaer te doen e(nde) laeten vernieuwen/
e(nde) aldaer te consenteren inde condemnatie/
voluntair alles sonder voorgae(nde) daege/
ment Aldus gedaen ten daeghe voors(chreven)/
ter presentie van nicolaus billens e(nde)/
remigius van langendonck getuijghen/
hier toe aensocht die minute originele/
deser becleedt met behoorelijcken segel/
onderteeckent bijde comparanten acceptant/
e(nde) getuijghen beneffens mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum g(uilliam) van ranst not(ari)s/
1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstituerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denw(elcken)/
dijenvolgens ter manisse des heeren/
luetenant meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft
//
opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse/
de dreij dag vierendeelen lants inden/
voors(chreven) contracte breeder v(er)melt ende/
daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is inde/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r]/
emanuel haelgoet notaris et(ceter)[a] present/
alhier den off(iciae)[l] festraets e(nde) ten behoeve/
van den voors(chreven) haelgoet acceptere(nde) et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator