SAL7613, Act: R°61.1-R°64.1 (26 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°61.1-R°64.1  
Act
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-05-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des [heeren] lieute/
nants meijers mits d absentie des/
heere meijers ende schepenen/
van loven naerbeschreven gestaen/
den notaris ende officiael festraets/
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde/
volgens die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen twee/
entwintighsten augusti 1730 com/
parerende voor mij als openbaer/
notaris et(ceter)a geadmitteert inden souve/
reijnen raede van brabant tot/
werchter residerende ende/
inde presentie van de getuijgen/
hier onder te noemen in propre/
persoonen peeter leijsens ende/
maria van hoeffve gehuijsschen ende/
innegesetenen van werchter/
dewelcke bekennen t hunnen/
contentemente ontfangen te/
hebben uijt handen van peeter de
//
keijser den jongen de somme/
van vier hondert guldens/
courant gelt den schellinck tot/
seven stuijvers ende voorts/
alle andere specien naeradvenant/
los ende vrije van alle lasten/
dijer sijn oft sauden mogen comen/
t sij x[e] xx[e] xxx[e] mindere oft/
meedere penningen niettegenstaende/
eenighe placcaerten ter contrarie/
derogerende aende selve bij desen/
waer vooren sij rentgelders/
geloven te betaelen interest/
ter advenant den penninck/
twintigh wesende vijff guldens/
par cento jaerelijckx ende/
in cas van precise betaelin/
ghe uijtterlijck sesse weken naer/
den valdagh dat de rentgelders/
sullen volstaen met vier guldens/
thien stuijvers par cento wesende/
achthien guldens jaerelijckx/
welcke rente sal beginnen/
cours ende inganck te nemen
//
op heden date deser ende alsoo/
voor het ierste jaer vallende/
ende verscheijnende den twee/
entwintighsten augusti 1731/
ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot d effective quijtinghe/
d ier altijt sal vermogen te/
geschieden met twee hondert/
guldens seffens met den interest/
d ier a rate van tijde waer/
vooren de voors(chreven) rentgelders/
sijn verobligerende hunne persoonen/
ende goederen haeve ende erffve/
ende specialijck sekere drij dagh/
wanden bemdt soo ende gelijck/
t selve gelegen is tegens de/
groote bruijn laecke binnen/
werchter regenoten het clooster/
van perck in twee seijden/
adriaen merkens ter iii[re] seijde/
los ende vrije goet Item alnogh/
een halff bunder bempt soo ende/
gelijck het selve gelegen is tot
//
werchter ontrent paer regenoten/
de cleijn laecke ter i[re] s heeren/
straete ter ii[re] het clooster van/
parck ter iii[e] seijde belast met/
drije oorden jaerelijckx aende heeren/
van parcq voorders los ende/
vreij goet daerop waerschap/
ende gaurrant gelovende oft/
dat daer naermaels iet aengebraeke/
constituerende ten effecte van/
t gene voors(chreven) is onwederoepelijck/
mits desen m(eeste)[r] ende ieder thoon/
ders deser om in hunnen rent/
gelders naeme ende van hunnen/
twegen te gaen ende te com/
pareren voor den souvereijnen/
raede van brabant heer meijer/
ende schepenen van loven werchter/
ende alomme elders daer het van/
noode ende gerequireert saude/
mogen wesen ende aldaer desen/
vernieuwende ende herkennende/
der gebreckelijcken van hun/
int achter volgen deser volontai
//
relijck te laeten duijmen ende/
condemneren met costen sonder/
voorgaende dagement mitsgae/
ders te compareren voor heer/
ende hoff competent ende/
aldaer den voors(chreven) rentheffer/
tot securitijt van sijne penningen/
met den interest d ier inde voors(chreven)/
verobligeerde panden te goeden/
vestigen ende erffven met/
alle solemnitijten van rechts/
wegen gerequireert mede aldaer/
te vernieuwende de voors(chreven)/
gelofte van waerschap ende/
gaurrant ende alles meer et(ceter)a gelove(nde)/
et(ceter)a verbindende et(ceter)a renuntiere(nde)/
in communi forma Aldus ge/
daen ende gepasseert ten daghe/
maende ende jaere als boven/
ter presentie van jan baptist/
helsen ende hendrick vande sande/
als getuijghen hier toe aensocht/
ende vervolgens hebben de voors(chreven)/
rentgelders ende getuijgen
//
de minute deser beneffens mij nota/
ris onderteeckent Onderstondt/
quod attestor signatum abraham/
f goltfus not(ariu)s pub(licu)s 1730 in margi/
ne staet d originele deser is/
geschreven op zegel volgens regle/
ment Aldus vernieuwt ende/
herkent de voors(chreven) acte notariael/
bijden voornompden geconsti/
tueerden in alle e(nde) iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen den welcken dijenvol/
gens ter maenisse des lieutenants/
meijers mits d absentie des heere/
meijers als voor ende wijsdomme/
der naerbeschreve heeren schepe/
nen heeft opgedragen met behoo/
relijcke verteijgenisse de drij dagh/
maelen ende halff bunder bempts/
inde voors(chreven) acte notariael breeder/
geinsereert ende regenoten/
gespecificeert ende daer uijt/
bij ordonnantie van rechte ontgoijt
//
ende onterft sijnde soo wort/
inde selve twee partijen bempts/
behoorelijck gegoijt gevest ende/
geerft den officiael van ranst/
present ende accepterende/
inden naeme ende ten behouve/
van peeter de keijser den/
jongen ende elisabeth van aerschot gehuijsschen/
ende innegesetenen van werchter/
et satis et waras prout per moni/
tionem reddidit opden last/
eender rente van twintigh/
guldens t jaers ten penninck/
xx[tigh] inde voors(chreven) acte notariael/
insgelijckx breeder geinsereert/
e(nde) regenoten gespecificeert et/
satis et waras pro ut latius in/
dicto procuratorio coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost/
et s(eigneu)r joannes van arenbergh hac/
xxv (septem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator