SAL7613, Act: R°85.2-V°87.1 (36 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°85.2-V°87.1  
Act
Date: 1730-10-18

Transcription

2019-03-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren sche/
penen der stadt loven naer te noemen/
gestaen den officiael festraets omde/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden derden april xvii[c] dertigh voor/
mij not(ari)s bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot
//
loven residerende present die getuij/
gen naergenompt compareerde/
hendrick de hennaux ende barbara/
cloets gehuijsschen innegesetenen/
der prochie van cortenbergh dewelcke/
kennen ontfangen te hebben van/
jan hemeleers ende anna cloets/
insgemijckx gehuijsschen de somme/
van twee hondert guldens courant/
gelt den schellinck tot seven stuijvers/
ende soo van alle hoogere specien/
naeradvenant dienende dese voor/
quittantie ter saecke van welcke/
somme de voors(chreven) comparanten ende/
elck een int besonder geloven/
te gelden ende te betaelen aen/
den voors(chreven) jan hemeleers ende/
anna cloets present ende accep/
terende eene erffelijcke rente van/
thien guldens s jaers in gelijcken/
couranten gelde cours nemende/
date deser ende waer van het/
ierste jaer vallen ende verscheij/
nen sal op gelijcken dagh vanden/
jaere 1731 los ende liber van alle
//
lasten ende exactien t sij x xx/
mindere ofte meedere penninghen/
beden subsidien subsidien contributien/
ingevalle ende van alle andere/
iegewelcke impositien niettegen/
staende eenighe placcaerten/
ter contrarie aende welcke de/
rentgelders derogeren mits desen/
ende soo voorts van jaere te/
jaere tot de quijtinghe toe/
die altoos sal mogen geschieden/
met geleijcke capitaele somme/
in munte als voor ende interest/
naer rate gelovende de voors(chreven)/
comparanten de selve alsoo wel/
ende getrouwelijck te betaelen/
t elcken valdaghe ten dijen/
eijnde verbindende hunne respec/
tive persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende/
ende namentlijck twee daghmaelen/
lants onder den prinsdomme van/
everbergh thinde vreije regenoten/
het naervolgende stuck ter eendere
//
west het clooster van cortenbergh/
noort de straete loopende vande/
banckstraete naer de kercke van/
cortenbergh oost de voorschreve/
banckstraete zuijt de tweede com/
parante competerende bij scheij/
dinghe ende deijlinghe met haeren/
mede erffgenaemen gepasseert/
voor de weth van everbergh/
voorschreven op den elffsten februarii/
1727 niet belast als met een/
halster rogge aende kercke van/
everbergh voors(chreven) ende met thien/
stuijvers sjaers aen het voornompt/
clooster van cortenberghe inge/
volghe de voors(chreven) deijlinghe/
Item een daghwant neven het/
voorgaende stuck t saemen wesende/
een block regenoten de voors(chreven)/
banckstraete ter i[e] den voetwegh/
loopende naer de kercke van/
cortenbergh ter ii[re] d abdije oft/
clooster van cortenbergh voornompt/
ter iii[re] ende het ierste stuck ter/
iiii[re] sijden door de comparanten
//
vercregen vanden voors(chreven)/
jan hemeleers voor den laet/
hove van wespelaer onder ever/
berghe volgens goedenisse vanden/
xii[e] januarii 1729 niet belast/
als met cheijnsen aldaer gespeci/
ficeert die de comparanten/
rentgelders geloven van jaere/
te jaere te voldoen ende over/
de voors(chreven) goederen consentere(nde)/
inde behoorelijcke affectatie/
bij mainmise oft realisatie ten/
costen der comparanten ten/
eijnde voors(chreven) onwederoepelijck/
constituerende allen thoonder/
deser ofte dobbel authenticque om/
te compareren voor heeren/
wethouderen deser stadt loven/
als elders des behoorende ende/
aldaer te consenteren inde voors(chreven)/
affectatie als mede in condem/
natie voluntair te decreteren/
in den souvereijnen raede van/
brabant sonder voorgaende/
dagement niettegenstaende de/
suranneringhe Aldus gedaen
//
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van d heer josephus maximilianus/
van berchem licentiaet inde/
rechten et(ceter)a ende van s(eigneu)r abraham/
schuermans getuijgen hier toe aen/
socht sijnde d originele minute/
deser becleet met den behoorelijcken/
segel onderteeckent met het mercq/
van hendrick hennaux in forme/
van een cruijs niet connende/
schrijven jan hemeleers j(osephus) m(aximilianus)/
van berchem a(braham) schuermans et/
a me notario Onderstont quod/
attestor signatum j a durij not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen ende articulen/
consenterende als inde selve coram/
jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel/
et s(eigneu)r cornelis de berghes hac xviii/
(octo)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator