SAL7613, Act: V°132.2-R°135.1 (55 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°132.2-R°135.1  
Act
Date: 1730-11-21

Transcription

2019-03-22 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
van de selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden vijfthiensten novembris 1730/
voor mij notaris gheadmitteert bijden/
souverijnen raede van brabant tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt comparere(nde) s(eigneu)[r] joannes/
franciscus meeus actuelen raedt deser/
[voors(chreven)] stadt beneffens jouff(rouw)[e] catharina del/
belvere gehuijsschen dewelcke hebben/
verclaert vercocht gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo sij doen/
bij desen aen e(nde) ten behoeve van peeter/
vanden dale e(nde) all anna gilis/
insgelijcx gehuijsschen ingesetene van/
loonbeeck alhier present e(nde) in coop
//
aenveerende eerst seker halff/
boinder lants der juste maete/
onbegrepen gelegen onder de voors(chreven)/
jurisdictie van loonbeeck op het/
fontenaelvelt regenoten jan vanden/
bossche ter eenre guilliam minne/
ter ii[e] den heere baron aldaer ter/
iii[e] e(nde) het clooster van bethleem/
ter iiii[e] sijden/
Item alnoch een daghmael lants daer/
bij gelegen op het selve velt regenoten/
den voors(chreven) heere baron van loonbeeck/
in twee seijden het voors(chreven) halffboinder/
ter derdere guilliam minne ter/
vierdere e(nde) jan vanden bossch ter/
vijfdere sijden de selve goederen los/
e(nde) vrij behaudelijck met s heeren chijns/
ingevalle opde selve bevonden worde/
wettelijck te sijn geaffecteert sonder/
meer voor de meer rest garrant/
gelovende e(nde) aenden voors(chreven) iersten/
comparant competerende uijt den hoofde/
van sijne suster jouff(rouw)[e] maria meeus/
in haer leven begijncken opden grooten/
begijnhove alhier volgens haer/
testamente e(nde) dispositie van uijtter/
sten wille daer van sijnde gepasseert
//
voor den notaris ti gilbert e(nde) sekere/
getuijghen opden xxi[e] (novem)ber 1722/
dewelcke de selve goederen hadde/
vercreghen uijt den hoofde van wijlen/
s(eigneu)[r] martinus meeus haeren vaeder/
denwelcken het selven hadde vercreghen/
bij coop e(nde) denominatie alles breeder/
uijtwijsens d acte van transport ghe/
passeert voor schepenen der banderije/
van loonbeke voors(chreven) opden thiensten/
april 1697 dewelcke alhier in origi/
nali is overgegeven aende acceptanten/
gheschiedende desen coop omme ende/
voor de somme van hondert sestigh/
guldens courant gelt den schellinck/
gherekent tot seven stuijvers ende/
soo voorts van d andere specien naer/
advenant dewelcke de acceptanten/
geloven te betaelen ae(nde) transportanten/
tusschen dathe deser e(nde) twee naestcome(nde)/
weken e(nde) de selve somme alsoo/
betaelt sijnde soo verclaeren de/
transportanten hun geen recht nochte/
actie meer te hebben nochte te behou/
den tot de voors(chreven) goederen dan de/
selve geheelijck te hebben ghecedeert
//
e(nde) getransporteert ten behoeve als/
voor surrogere(nde) de selve acceptanten/
in hunne plaetse e(nde) stede daer e(nde)/
alsoo constituerende alvolghens/
onwederoepelijck een ider thoonder/
deser ofte dobbel authenticque der/
selve om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen deser/
voors(chreven) stadt loven e(nde) alomme elders/
om den inhoudt deser aldaer te laeten/
vernieuwen e(nde) te consenteren inde/
condemnatie volontair mitsgaders/
de voors(chreven) coopsomme betaelt sijnde/
te consenteren inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse ten behoeve als voor/
sonder voorgae(nde) daeghement inden/
verstae(nde) nochtans dat inghevalle/
de acceptanten in faulte bleven vande/
voors(chreven) somme te betaelen opde/
voors(chreven) gelimiteerde vierthien daeghen/
dat indien gevalle desen coop sal/
wesen nul e(nde) van geender weirde/
indervoegen dat alsdan liber sal/
wesen aen(de) vercoopers de voorschreve/
goederen t hunnewaerts te nemen/
ende aen andere te moghen v(er)coopen
//
ofte wel de acceptanten daertoe te/
bedwinghen bij parate e(nde) reele executie/
uijt crachte deser Voorders is gecon/
ditioneert tusschen partijen contrac/
tanten dat de transportanten sullen/
ghenieten de verschene huere vande/
voors(chreven) goederen tot s(in)[t] andriesmisse/
naestcomende sonder cortinghe aenden/
cooppreijs Aldus gedaen e(nde) ghepasseert/
binnen loven ten daeghe maende e(nde)/
jaere als hier boven ter presentie/
van claudius collette ende van/
jacobus van meldert getuijghen hier/
toe aensocht e(nde) gebeden sijnde d origi/
nele minute deser becleedt met den/
behoorelijcken segel onderteeckent soo/
vande transportanten acceptanten/
als getuijghen beneffens mij notario/
Onderstont quod attestor signatum/
ant(hoen) fisco not(ari)s 1730 welcken volgens/
heeft den voors(chreven) geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael [vernieuwt ende herkent] in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen e(nde) dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreven) heeren meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen opge/
draeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse
//
de landen inden voors(chreven) contracte/
breeder vermelt e(nde) in hunne/
regenoten gespecificeert e(nde) daer/
uijt bij ordonnantie van rechten be/
hoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo sijn inde selve behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft peeter vanden dale/
e(nde) anna gilis gehuijsschen e(nde) innege/
setene van loonbeeck present alhier/
den procureur fisco e(nde) t hennen behoeve/
accepterende et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
jon(ke)[r] petrus de herckenrode heere van/
roost e(nde) s(eigneu)[r] cornelis deberses sche/
penen ha(n)c 21[a] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator