SAL7613, Act: V°160.2-V°161.1 (65 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°160.2-V°161.1  
Act
Date: 1730-12-09

Transcription

2019-03-30 by pieter-jan lahaye
Den heere lieutenants meijer heeft/
uijt crachte e(nde) naer vermogen der/
schepene briven in date iiii julii 1697/
in ha(n)c camera geregistreert nomine/
officiie naer voorgaende maenisse ende/
wijsdomme der naerbeschreve heeren
//
schepenen geleijt den officiael/
festraets inden naeme e(nde) ten behouve/
van m(ijn)her charel michel schotte/
borghtgrave van bergen s(in)t winox/
et(ceter)a als transport hebbende van/
s(eigneu)r jan vrancx innegesetenen e(nde)/
borger der stadt mechelen volgens/
goedenisse daer van sijnde in date/
28 augusti 1713 geregistreert in tertia/
tot sekeren huijse gestaen e(nde) gelegen/
buijten deser stadts heversche poorte/
onder loven regenoten de straete/
van voor ter i[e] den nieuwen/
wegh van achter ter ii[e] het colle/
gie standonck ter iii[e] guilliam/
borthomville ten iiii[e] seijde alsnu/
competerende aen hijman delieur/
cum sua gehuijsschen als erfgenae [representanten]/
oft andersints van wijlen martinus/
winox e(nde) catharina vrancx gehuijsschen/
e(nde) dat om te comen tot naedere/
vastighijt [e(nde) assurantie] soo der cappitaelen als/
verloopen eender rente van vijffen/
twintigh guldens t jaers alreede/
verschenen e(nde) alnogh te verscheijnen
//
hac i[e] (decem)bris 1730 coram jo(nke)[r] willel/
mus van bemmel et s(eigneu)r cornelis/
de berghes
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator