SAL7613, Act: V°186.2-R°189.1 (70 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°186.2-R°189.1  
Act
Date: 1730-12-30

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijer mits d absentie/
des heere meijer e(nde) schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den/
officiael goffart om de naervolge(nde)/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volghens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden den tweeentwin/
tighsten december 1728 compareerden/
voor mij onderges(chreven)[e] als openbaer notaris/
geadmitteert bij sijne majesteijts sou/
vereijnen raede van brabant tot/
brussele residerende e(nde) in de presentie/
vande getuijghen naergenoempt guil/
liam van meulder innewoonder van
//
saventhem voor een vierde paert/
van een daghwandt Item anna de/
meulder dochtere jans e(nde) van catha/
rina vandendaele gehuijsschen waeren/
geassisteert van jan borremans haeren/
man e(nde) momboir die de selve sijne/
huijsvr(ouw)e tot hetgene naerbeschreven/
is authoriserende voor de proprietijdt/
in de goeden naerbes(chreven) sijnde oock een/
vierde paert van een daghwandt/
Item catharina vandendaele geassis/
teert met peeter pauwels haeren/
man e(nde) momboir die sijne vrouwe/
insgelijckx tot hetgene naerbes(chreven) is/
authoriserende voor de tochte in het/
laetste vierde paert sonder voorder/
welcke tochte sij van stonden aen v(er)claert/
afftegaen onder solemnelen eede alsnu/
in handen mijns notaris gedaen van/
de selve nimmermeer te sullen calen/
gieren t sij door groote noodt oft/
andersints welcke comparanten/
hebben verclaert soo sij doen bij desen/
vercoght gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben aen e(nde) ten behoeve van/
lamberecht cloits e(nde) barbara van/
steenstraete gehuijsschen innewoonders/
van everbergh den selven alhier pre/
sent e(nde) wesende e(nde) den naerbes(chreven) coop/
accepterende dats te weten een halff/
daghwant landt soo het selve gestaen/
e(nde) geleghen is in de parochie van
//
everbergh boven den anthonis rege(noten)/
den heere prince van rubempre/
de kinderen offte erffg(enaem)[e] jan ackermans/
het godtshuijs van cortenbergh guilliam/
thielemans e(nde) des acceptans goedt/
voor vrij suijver e(nde) onbelast aen/
hun vercooperen competerende/
uuijtten hooffde van cecilia vrebos/
in haer leven huijsvr(ouw)[e] was van joos/
de meulder des eerste comparante/
ouders e(nde) der tweede comparante/
groodtouders waere waer van de/
brieven int ongereedt sijn geraeckt/
door de oorloghen gelovende over/
hetgene voors(chreven) sij comparanten/
waerschap e(nde) altoos genoegh te doen/
ofter naermaels iedt aene gebraecke/
welcke vercoopinghe is geschiedt/
te weten het eerste vierde deel van/
een daghwant voor de somme van/
eenendertigh gul(den)s thien stuijvers courant/
ende het tweede vierdedeel voor/
veertigh gul(den)s courant gelt welcke/
somme sij comparanten ieder voor/
hun deel bekennen ter presentie/
mijns notaris e(nde) de ondergenoemde/
getuijghen ontfanghen te hebben diene(nde)/
dese daer over voor volle e(nde) absolute/
quitt(anti)e sonder van voordere naer/
maels te moeten doen blijcken/
verclaerende dijenvolghende sij/
comparanten geen recht actie/
paert ofte deel meer te hebben
//
ofte te behouden tot de voors(chreven) twee/
vierde paerten van een daghwandt/
maer de selve aen hun acceptanten/
overteleveren met het selve/
waerschap e(nde) vastigheijdt hetgene/
sij daerinne sijn hebbe(nde) e(nde) hebben die/
vrouwe persoonen voor soo vele/
des noodigh gerenuntieert aen het/
beneficie sen(atus) consul(ti) vell(eiam) aut(henticum) si/
qua mulier naer dijen sij vanden/
effecte dijer door mij notaris onder/
richt e(nde) gecertioreert waeren/
verbindende voor hetgene voors(chreven)/
sij comparanten hunne respective/
persoonen e(nde) goederen present e(nde)/
toecomende constituerende voorts/
onwederoepel(ijck) n n alle/
thoonders deser ofte dobbel auth(entiqu)[e]/
om in hunne comparanten naem/
e(nde) van hunnent t wege te gaen/
e(nde) te compareren voor meijer e(nde)/
schepenen van everbergh ofte alo(mm)e/
elders daer des behooren e(nde) van/
nooden wesen sal om aldaer hun te/
laeten ontgoeden e(nde) onterffven e(nde) hun/
acceptanten te goeden vestighen e(nde)/
erffven met alle solemniteijten van/
reghtswegen daer toe gerequireert/
mitsgaeders om aldaer ofte alomme/
elders daer het de acceptanten/
gelieven sal te vernieuwen de/
voors(chreven) geloffte van waerschap gelove(nde)/
verbinde(nde) e(nde) renuntiere(nde) in forma/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen
//
prochie e(nde) heerelijckheijdt van wesen/
becke ten daeghe maende e(nde) jaere/
voors(chreven) ter presentie van d heer/
franciscus sanglier meijer van/
wesenbecke e(nde) nicolaes vandenhoven/
beijde als getuijghen hier over geroepen/
e(nde) gebeden zijnde d originele minute/
deser becleedt met eenen segel van/
drij st(uijve)rs bij de voors(chreven) comparanten/
acceptanten e(nde) getuijghen beneffens/
mij notario ondert(eeckent) Leegher stondt/
quod attestor e(nde) was ondert(eecken)t s/
guiol not(ari)s 1728 Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent door den voors(chreven) geconsti/
tueerden die voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen den welcken dijenvolghens/
ter manisse des voors(chreven) heere lieu/
tenants meijers mits d absentie/
des heere meijer e(nde) wijsdomme/
der naerbeschreven heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse het voors(chreven) halff dagh/
wandt lants in de voors(chreven) acte/
notariael breeder vermelt e(nde) in/
hunne regenoten gespecificeert/
als mede de voors(chreven) tochte de welcke/
was hebbende de voors(chreven) catharina/
vanden daele e(nde) daer uijt bij ord(onnan)[tie] van/
rechte behoorelijck ontgoeijdt e(nde) ont/
erft sijnde soo worden daer inne/
behoorelijck gegoeijdt e(nde) geerft lam/
brecht cloits e(nde) barbara van/
steenstraete gehuijsschen present alhier
//
den procureur durij e(nde) t hunnen/
behoeve accepterende et satis et/
waras prout latius in dicto procu/
ratorio coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges/
loco joannes van arenbergh [schepenen] hac/
30 (decem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator