SAL7613, Act: V°217.2-V°221.1 (81 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°217.2-V°221.1  
Act
Date: 1731-01-16

Transcription

2020-05-16 by kristiaan magnus
In teghenwoordigheijt vanden heere president
//
schepene van winghe mits d'absentie des/
heere meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen ghestaen den officiael/
essinck den welcken uuijt crachte ende naer/
vermoghen van d'onwederroepelijcke procura-/
tie aen hem als thoonder gegeven bijden/
eerw(eerdigen) h(e)[re] guilielmus tielemans priester/
licentiaet in beijde de rechten e(nde) geinsereert/
inde conditie gehouden bij den notaris j a/
durij heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertijdenisse Ierst het derde paert in seker/
schoon ende wel geleghen huijs, stallinghen/
appendentien ende dependentien van dijen al-/
hier gestaen inde borgh straete ghenoempt/
de gulde sonne bewoont door s(eigneu)r jan francis/
mera, regenoten de straete van vooren ter/
eenre, d'erffghenaemen misseniels ter ii de/
representanten van anthoen herthals ter iii[e]/
ende vierdere deslaghstraete van achter ter/
vijffdere sijden/
Item het derde paert van twee huijsen aen/
malcanderen geleghen inde sluijs straete rege/
noten de selve straete ter i[e] s(eigneu)r thenaerts/
ter ii[e] ende het cleijn beggijnhoff ter iii[e]/
Finalijck het derde paert van een halff bunder/
landts geleghen tot wijchmael onder herent/
regenoten de straete in twee seijden, den h(eiligen) geest/
van wijchmael ter derdere ten uuijtgaen vande/
brandende kersse ghebleven aen s(eigneu)r francis del/
port m(eeste)r brauwer leveraer van sijnen stielle/
opden tweeden deser loopender maendt [januarii] om ende/
voor die somme van duijsent sesse hondert ende/
twelff guldens daerinne begrepen alle gestelde
//
hooghen boven die chijnsen ende renten die/
welcke daerop sijn uuijtgaende alles achter/
volghens die voorschr(even) conditie die alhier ghesien/
wordt gehouden voor geinsereert, ende den voors(chreven)/
heer guillielmus tielemans daeruuijt bij ordon-/
nantie van rechte ... ontgoijt ende ont-/
eerfft sijnde, soo wordt daerinne gegoijt [e(nde) geerfft] met/
alle solemniteijten van rechte daertoe gherequi-/
reert den officiael essinck alhier present e(nde)/
allen t'selve acceptere(nde) inden naem e(nde) ten behoeve/
vanden voors(chreven) s(eigneu)r francis delport alvoorens ons/
ghebleken was het consent gedraeghen [tot het doen van(de) goedenisse] van s(eigneu)r/
van d'heer d(octo)[r] j van molle ontfangher der/
pontpenninghen deser voorschr(even) stadt in date/
xiii[e] deser et satis et waras pro ut latius inde/
voorschr(even) conditie coram jo(nke)[r] petrus dehercken-/
rode [h(e)re van roost] ende s(eigneu)r cornelis de berges hac xvi[e]/
januarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-05-16 by kristiaan magnus
Copije der conditie inde voors(chreven)/
goedenisse vermelt/
Conditien achtervolgens de welke men sal/
publiecqelijck aenden meest biedende op hooghen/
metden uutganck vande brandende kersse/
vercoepen van weghens den eerw(erdigen) h(e)[re] guiliel-/
mus tielemans priester licentiaet inde/
rechten (etcetera) het derde paert hem competere(nde) bij doode/
van sijne ouders inde goederen ier onder ghespeci-/
ficeert/
Inden iersten het voorschr(even) derde paert wordt/
/ vercocht met carolus guldens tot twin/
tich stuijvers brabants gerekent het stuck/
in sterck wissel gelt den ducaton tot drije/
guldens, den pattacon tot twee guldens acht/
stuijvers ende alle andere specien naer adve-/
nant, des en sal den cooper sijne coopsomme/
in geen mindere specien betaelen als schellinghen/
Dese vercoopinge ghebeurt alle servituten/
ende prerogativen soo actieff als passiefe/
waer aen de goederen moghen subide(re)n soo/
sienelijck als confidaelijck in voeghen ende manie-/
ren gelijck die selve goederen door die ouders/
des vercoopers sijn ghebruijckt ende beseten ghe/
weest/
Den palmslagh sal moghen gegeven worden/
opden eersten ende voorderen sitdagh naer ghelieffte/
des vercoopers ae(nde) meestbiedende sonder voor/
deel van palmslagh, dan sal den genen den voors(chreven)/
palmslagh becomen hebbende verobligeert/
wesen te stellen eenighe hooghen, de welcke/
sullen wesen gemeijn, ende aldus daer van de hellicht/
ten behoeve des vercoopers, ende d'andere hellicht/
ten proffijte des bieders, ofte hoogher te verhaelen/
opden affhoogher/
Den cooper sal gehouden sijn binnen vierthien daeghen/
naer de kersbrandinghe sijne gerechte coopsomme/
aenden cooper te betaelen in likergelt als wanneer/
den vercooper sal verlegghen behoorlijcke quittan-/
tie met procuratie tot ontgoedenisse ende goede-/
nisse in forma/
D'oncosten soo vant sitdaghen ls notaris ende/
belleman als pontpenninghen ende goedenisserechten/
blijven ten laste des coopers./
De vercoopinghe is geschiedende opden last der/
/ renten, hier onder te specificeren, mitsgaeders/
opde chijnsen daer op uuijtgaende ingevalle/
waervan die verloopen door den vercooper sullen/
geeffent worden tot kersmisse 1730 inclus/
Ende ingevalle van andere lasten, deselve sullen/
corten oft door den vercooper vergoijt worden/
die quijtbaere volghens hunne constitutie brieven/
ende die ontquijtbaere ten penninck xxvii metter/
verloopen als voor/
In cas van eenich versocht(e) int brenden oft/
uuijtgaen der kersse, men sal telcken reijse/
sulcx gebeurende eene andere moghen ontsteken/
sonder contradictie van imandt, selfs in cas/
twijffelinghe waere op wie die selve kersse/
soude wesen uuijtgegaen/
De huere over de voorschr(even) goederen sal menten?/
stadt grijpen volghens costuijmen ende bijden/
vercooper genoten worden tot kersmisse 1730/
inclus/
Den vercooper reserveert sich macht van dese/
conditien te moghen verranderen tot den palmslach/
exclus/
Tot volvueringhe van alle dese conditien vero(b)-/
ligeren cooper ende vercooper hunne respective/
solidaire persoonen en(de) goederen, meubelen ende/
immeubelen present ende toecomende ten eijnde/
voors(chreven) consenterende in condemnatie voluntair/
te decreteren soo inden souvereijnen raede/
van brabant als voor heeren wethouderen/
der stadt loven ende elders des behoorende/
sonder voorgaende daghement, daertoe constitu-/
erende onwederroepelijck allen thoonder dese/
ofte dobbel authentiecque, mitsgaeders dese conditien
//
weghens den cooper voldaen sijnde te consente-/
ren inde ontgoedenisse ende goedenisse in forma/
Specificatie van panden/
Ierst het derde paert in seker schoon ende wel/
geleghen huijs stallinghen, appendentien e(nde) depen-/
dentien van dijen alhier gestaen inde borght/
straet ghenoempt de gulden sonne bewoont/
door s(ieu)r jan francis wera, regenoten de straete/
van vore ter i[e], d'erffgenaemen misseniels/
ter ii, de representanten van anthoon herthals/
ter iii ende iiii de slachstraete van achter ter/
vijffdere sijden/
Item het derde paert van twee huijsen aen mal/
canderen geleghen inde sluijs straet, regenoten/
deselve straete ter i[e], s(ieu)r thenaerts ter ii ende/
het cleijn beghijhoff ter derdere/
Finalijck het derde paert van een halff boinder/
landts tot wijchmael onder herent, regenoten/
de straete in twee seijden, den h(eiligen) geest van wich/
mael ter derdere/
Lasten die den cooper voor een/
derde paert sal moeten draeghen/
in cas die bevonden worden reelijck/
op eenige vanden voorschr(even) goederen/
uuijt te gaen in cas van neen/
het import aenden cooper goetdoen/
Ierst aen het cappittel van s(in)te peeters eene/
rente van vier guldens -4-0-/
Item aende fabriecque van s(in)te michiels eene/
rente van acht guldens sesse stuijvers twee/
plecken sjaers -8-6-2/
Item aen het capittel van s(in)te peeters over de/
tweede fondatie in twee items met dertich/
stuijvers sjaers -1-10-/
Item aen jo(ffrouwe) maria anna lambrechts/
/ begijne opt groot beggijnhoff/
met eene rente van dertich guldens/
sjaers ten penninck xx -30 - 0 -/
Item aende kinderen van wijlen/
jan baptist janssens ende anna willemaers/
eene rente van tachentich guldens sjaers/
ten penninck xxv gereduceert het capitael/
op dertich hondert guldens ende alsoo -52 - 0 -/
Item aen de weduwe lucas robijns eene/
rente van derthien guldens vijffthien stuijvers/
twee plecken sjaers -13 - 15 - 2/
Item aende meesters vanden sielen/
dienst inde kercke van s(in)[te] michiel/
eene rente van sestich guldens/
sjaers ten penninck xx -60 - 0 -/
Item aen d heer anthonius dirix weduwer/
van jouff(rouw)[e] elisabeth van jouff(rouw)[e] elisabeth vanden/
kerckhoven eene rente van twelff guldens sjaers/
ten penninck xxv -12 - 0 -/
Item aen s(eigneu)r jonas vander veken cum sua/
eene rente van viertich guldens sjaers/
ten penninck xxv -40 - 0 -/
Ende finalijck de chijnsen die op de voorschr(even)/
goederen souden bevonden worden uuijt te gaen/
respective voor een derde paert vrij van achter/
stel tot kersmisse 1730 volghens conditien/
Op heden xxix (decem)bris 1730 is naer voorgaende/
affexie der billjetten, proclamatie ende lecture/
der conditien ten huijse vanden belleman/
wera gehouden den iersten sitdagh ende aldaer/
ghecompareert s(eigneu)r francis delport, den welcken/
voor het derde paert inde goederen hiervoorens/
uuijtgedruckt boven het derde paert inde renten
//
ende chijnsen in pede der selver goederen/
bij specificatie hiervooren staende heeft ghebo-/
den tot acht hondert guldens/
Door s(ieu)r eduardus essinck tot neghenhondert gul dens Door den voorschr(even) delport tot duijsent guldens/
ende door den voors(chreven) essinck tot duijsentviertigh/
guldens mits hebbende den palmslach ende/
daer op te stellen sesse hondert hooghen, dwelck/
door den vercooper is geaccepteert ende/
aenden selven s(ieu)r essinck vergunt den palmslach/
voor de voorschr(even) somme van duijsentviertich/
guldens volghens conditien met sesse hondert/
hooghen ter presentie vanden belleman wera/
e(nde) van francis van weckhoven getuijghen hier/
toe aensocht onderteeckent g(uilielmus) tielemans/
e(duardus) essinck 1730 leeger stont mij present onder-/
teeckent j a durij/
Depost eodem is ten huijse van den ondergeschr(even)/
notaris ghecompareert den voorschr(even) s(ieu)r francis/
delport den welcken alnoch heeft gestelt/
thien hooghen ende was onderteeckent fran-/
cis delport/
Op heden tweeden januarii 1731 is ten/
voorschr(even) huijse ende herberghe vanden/
belleman wera gehouden den lesten sitdagh/
naer affixie der billjetten, proclamatien etc(etera)/
ende de conditien voor gelesen sijnde, ende/
nijemandt comparerende die voordere hooghen/
wilde stellen is de kersse opt ghebodt van s(ieu)r/
francis delport ontsteken ende intbrenden/
der selve door den voorschr(even) delport alnoch/
ghestelt eene hooghe, waer op die kersse is
//
uuijtgegaen et sic habet ter presentie van/
den belleman wera ende henricus francis-/
cus janssens getuijghen sijnde d originele minu-/
te deser becleedt met den behoorelijcken segel/
onderteeckent g(uilielmus) tielemans francis del/
port et a me notario Onderstont quod attestor/
ende was onderteeckent j a durij not(ari)s
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator