SAL7613, Act: V°223.2-V°226.1 (83 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°223.2-V°226.1  
Act
Date: 1731-01-16

Transcription

2019-04-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers e(nde) schepenen van loven naer/
te noemen gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert
//
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden xii[e]/
januarii 1731 voor mij notaris [geadmitteert] bijden/
souverijnen raede van brabant tot/
loven residere(nde) present die getuijghen/
naergenoempt comparere(nde) s(eigneu)[r] guillielmus/
pieck tot hetghene naerbes(chreven) ghe/
machticht wegens s(eigneu)[r] paulus eustachius/
pieck ingesetenen der stadt zichem/
sijnen vaeder denwelcken heeft v(er)claert/
vercoght ghecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben soo hij doet bij desen sekere/
rente van hondert guldens cappitaels/
a vijff par cent dewelcke de vader/
des comparants is treckende tot/
laste van d erfgenaemen peeter/
janssens geaffecteert e(nde) gehijpoticqueert/
op seker huijs hoff met appendentien ende/
dependentien van dien gelegen ende/
gestaen tot cortrijck ende dat aen e(nde)/
ten behoeve van jan roseels inne/
ghesetenen van cortrijck voorschreven/
alhier present e(nde) de voors(chreven) rente in/
coop acceptere(nde) aenveerdende met de/
verloopen van dijen omme e(nde) voor/
de somme van hondert vijffendertigh
//
guldens courant gheldt te weten/
hondert guldens voor het cappitael/
e(nde) vijffendertigh guldens voor de/
verloopen dewelcke den comparant/
kent ontfangen te hebben van den/
acceptant dienende dese voor quitt(anti)[e]/
soo nochtans dat ingevalle eenighe/
andere verloopen der selve rente waeren/
dat die sullen sijn ten behoeve des/
executants verclaerende den transpor/
tant de voors(chreven) rente aen sijnen/
voors(chreven) vaeder te competeren uijt den/
hoofde van wijlen heer ende meester/
n van dorne in sijn leven advocaet/
alhier et(ceter)[a] denwelcken de selve hadde/
vercreghen teghens sekeren jan/
rimmens volghens acte daer van/
sijnde gepasseert voor den notaris/
jo(annes) grietens e(nde) sekere getuijghen alhier/
opden neghenthienden junii 1701/
verclaere(nde) voorders den comparant/
de selve rente niet te sijn v(er)alieneert/
nochte belast daer voor garrandt gelove(nde)/
sonder meer mits welcke verclaert/
den comparant tot de voors(chreven) rente/
geene de minste recht nochte actie/
meer te hebben nochte te behouden
//
ghelijck oock niet tot de verloopen/
dijer dan de selve geheelijck te/
hebben gecedeert e(nde) getransporteert/
ten behoeve als voor surrogere(nde) den/
voors(chreven) acceptant in sijne plaetse e(nde)/
stede gelijck oock in degene/
van sijnen voors(chreven) vaeder opden voet/
e(nde) maniere gelijck de selve rente/
hem was competerende sonder gehouden/
te sijn aen eenich garrandt ten sij/
voor de proprieteijt constituere(nde) onder/
tusschen onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel authenticque/
der selve om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen deser stadt/
loven e(nde) alomme elders om den/
inhoudt deser aldaer te laeten vernieu/
wen e(nde) te consenteren inde condemnatie/
volontair mitsgaders inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse der voors(chreven) rente ten/
behoeve als voor alles sonder voorgae(nde)/
daeghement Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen de stadt loven ten daeghe/
maende ende jaere als hier boven ter/
presentie van claudius collette ende/
van sebastiaen boon getuijghen hier/
toe aensocht e(nde) gebeden in welckers/
presentie heeft den comparant sich
//
gheastringeert van te besorgen over/
dit transport behoorelijcke approbatie/
ende aggreatie van sijnen voors(chreven)/
vader sijnde d originele minute deser/
becleedt met behoorelijcken segel/
onderteeckent g(uillielmus) pieck jan rosseels/
c(laudius) collette testis 1731 sebastiaen/
boon et a me notario Quod attestor/
signatum ant(honius) fisco not(ari)s 1731/
Copije vande approbatie/
e(nde) aggreatie hier boven/
gementioneert/
Alsoo bij expesse commissie van/
den onderges(chreven) guillielmus pieck mijnen/
sone opden twelfsten januarii 1731/
heeft getransporteert sekere rente van/
hondert guldens cappitaels gecreert/
a vijff par cent wesende tot laste/
van d erffgenaemen peeter janssens/
gheaffecteert op sekere hunne erve/
e(nde) huijs daerop staende geleghen tot/
cortrijck aen e(nde) ten behoeve van jan/
rosseels ingesetenen aldaer met alle/
de verloopen van dijen volgens acte/
e(nde) transport daer van sijnde gepasseert/
voor den not(ari)s ant(honius) fisco e(nde) sekere/
getuijghen binnen de stadt loven/
soo verclaert den onderges(chreven) de selve
//
acte van transport te aggreeren/
approberen e(nde) te ratificeren in alle e(nde)/
ighewelcke sijne poincten clausulen/
e(nde) articulen eveneens oft den/
onderges(chreven) de selve acte soude aengegaen/
hebben present sijnde met den voors(chreven)/
jan rosseels met gelofte van noijnt/
daer teghens te sullen comen directe/
lijck ofte indirectelijck alles onder/
obligatie submissie ende renontiatie/
als naer rechten Actum sichem desen/
derthiensten januarii 1731 op conditie/
nochtans want men soude bevinden dat/
de selve rente saude wisselgelt wesen/
gelijck men niet anders en vermeijnt/
te wesen e(nde) mits alsdan daeraen te/
suppleren naer behooren et(ceter)[a] soo aggre/
eert den onderges(chreven) deser commissie/
e(nde) anderssints oock niet onderteeckent/
p(aulus) e(ustachius) pieck Onderstont concordantiam/
attestor sign(atum) ant(honius) fisco not(ari)s 1731/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notarial in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des heeren luetenant meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren
//
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse de rente inden/
voors(chreven) contracte breeder vermelt e(nde)/
daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is daer/
inne gegoijt e(nde) geerft jan rosseels/
present alhier den procureur fisco ende/
ten behoeve van dito rosseels acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio coram eisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator