SAL7613, Act: V°250.2-R°257.1 (94 of 174)
Search Act
previous | next
Act V°250.2-R°257.1  
Act
Date: 1731-02-10

Transcription

2019-05-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den not(ari)s ende officiael/
festraets om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende te her-/
kennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinsereert
//
heeft dat gedaen als volght/
Op heden xxvii[e] novembris xvii[c]/
dertigh voor mij notaris bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert te loven residerende/
present die getuijgen naergenompt/
compareerden peeter vanden dael/
ende anna gillis gehuijsschen inne-/
gesetenen vanden dorpe van/
loonbeeck, welcke comparanten/
verclaeren mits desen wel/
ende deughdelijck ontfangen/
te hebben uijt handen van s(eigneu)r/
philippus van ham ende maria/
vander maelen voor desen in/
houwelijck gehadt hebbende joannes/
goedtseels wettighe gehuijsschen/
ende innegesetenen vanden dorpe/
van leefdael de somme van/
drij hondert vijftigh guldens courant/
gelt den schellinck tot seven stuijvers
//
ende soo voorts van alle andere/
munte naeradvenant dienende/
dese voor reapplicaet van pen-/
ningen bij die voors(chreven) tweede/
gehuijsschen ontfangen van peeter/
van hooff ende maria sterckx/
oock gehuijsschen ende innegesetenen/
van duijnsborgh ter saecke/
van welcke somme sij compa-/
ranten verclaeren mits desen/
te gelden ende te betaelen/
ten behouve vande voors(chreven)/
renthefferen voor de tochte/
het leven vande voors(chreven) maria/
vander maelen gedurende e(nde)/
voor de proprietijt aende kin-/
deren behouden van wijlen den/
voors(chreven) haeren man jan goetseels/
soo met haer als met catharina/
verrij sijne ierste huijsvrouwe/
verweckt eene rente van
//
seventhien guldens thien stuijv(ers)/
t' jaers ten penn(inck) twintigh/
dus betaelende op elcken val-/
dagh oft uijtterlijck drij maenden/
daernaer sullen gestaen ten/
penninck xxv ende alsoo met/
xiiii guldens sjaers in courant/
gelt cours nemende date deser/
ende sal voor den iersten/
jaere comen te verscheijnen/
den 27 (novem)bris 1731 ende soo voorts/
van jaere te jaere tot de/
effective quitinghe toe die/
altoos sal mogen geschieden/
in twee distincte reijsen in/
munte als voor ende met volle/
rente als het de rentgelderen/
gelieven sal oock los vrije e(nde)/
exempt van alle lasten soo/
reele personele als mixte niette-
//
genstaende sijne ma(jestij)ts placcaerten/
edicten oft ordonnantien innege-/
stelt oft naermaels inne te stellen/
ter contrarie waer aen van/
alsnu voor alsdan bij de rent-/
gelderen wort gederogeert mits/
desen gelovende dese rente alle/
jaeren opden voet gelijck voors(chreven)/
is, wel ende exactelijck te/
sullen betaelen onder obligatie/
van hunne respective solidaire/
persoonen ende goederen meube-/
len ende immeubelen vercre-/
gen ende te vercrijghen/
ende naementlijck daervoor/
specialijck verobligerende de/
goederen naerbeschreven/
Ierst sekeren huijse, hoff metten/
bloke gelegen onder loonbeeck
//
regenoten de rentgelderen/
ter eendere met het naerbes(chreven)/
block lants, de vloetgrechte ter/
ii[e], het collegie drutij ter iii[re],/
ende s'heere straete loopende naer/
s(in)[te] aghten rode ter iiii[e] seijde/
saemen groodt drij daghmaelen/
der maete onbegrepen./
Item alnogh een block lants/
groodt als voor ter plaetse/
voors(chreven) gelegen, regenoten/
het voorgaende huijs ter i[re],/
de voors(chreven) straete ter tweedere,/
jan keij ter iii[re], de voors(chreven)/
vloetgrechte ter iiii[re] seijden/
vrije suijver ende onbelast/
goet behoudelijck s heeren cheijns/
ende boven dijen dese twee/
panden belast met eene rente/
van negen guldens s'jaers
//
aen guilliam seijtens ende eli-/
sabeth stas, welcke rente met/
dese penningen sal worden/
met den iersten gequeten/
dese twee panden aende com-/
paranten competerende uijt/
den hoofde van wijlen hunne/
auders als sij verclaerde bij/
desen dus begrepen in sekeren/
erffbrieff daervan sijnde gepas-/
seert voor wethouderen van/
loonbeeck in date 15 julii/
1681 ond(erteecken)[t] j(oannes) van meldaert/
Item een block lants van/
drije daghmaelen tot loonbeeck/
gelegen regenoten de straete/
loopende naer s(in)t agatha rodes/
ter i[re], hendrick huns ter ii[re], de/
vloetgracht ter iii[re], ende anthoen
//
vanden dael ter iiii[re] seijde/
Item een daghmael bosch/
oock aldaer gelegen, regenoten/
den licentiaet de fraiture,/
hendrick vanden dael ende/
hendrick keije, de tweede com-/
parante competerende vol-/
gens scheijdinghe ende deijlin-/
ghe gepasseert voor den not(ari)s/
durij ende sekere getuijgen/
in date 9[e] maii 1728 niet voor-/
der belast als met s' heeren/
cheijns/
Item seker halff bunder lants/
der juste maete onbegrepen/
gelegen onder loonbeeck/
voors(chreven) op het sontenael velt,/
regenoten jan vanden bosch/
ter i[re], guilliam minne ter ii[re],/
den heere baron aldaer ter iii[re],
//
ende het goedtshuijs van/
bethleem ter iiii[re] seijde./
Item ende finalijck alnogh/
een daghmael lants daerbij/
gelegen op het selve velt,/
regenoten den voors(chreven) heere/
baron van loonbeeck in twee/
seijden het voors(chreven) halff bunder/
ter iii[re], guilliam minne ter/
iiii[re] ende jan vanden bosch/
ter v[e] seijde, de selve twee/
leste genomineerde goederen/
sijnde oock vrije ende onbelast/
behoudelijck s' heeren cheijns/
ingevalle, waerop sij dese e(nde)/
alle de voorgaende panden/
sijn waranderende voor de/
meereste waerschap ende guarrant/
gelovende, dese twee leste genomi-
//
neerde panden hun competere(nde)/
volgens goedenisse daervan/
sijnde gepasseert voor heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven/
in date xxi[e] (novem)bris 1730 in/
prima consenterende over alle/
de voors(chreven) panden tot vastig-/
hijt vande voors(chreven) rente e(nde)/
te verscheijne verloopen/
int slaen van mainmise/
ende int decreet ende herde-/
creet van dijen oft affectatie/
bij opdracht hiertoe onwede-/
roepelijck constituerende allen/
thoonder deser ofte dobbel auth(entieque)/
om te compareren voor den/
souvereijnen raede van bra-/
bant heeren meijer ende sche-/
penen van loven ende alomme/
elders ende aldaer dese vernieuwende
//
te consenteren in condem-/
natie volontair mitsgaeders/
in d' affectatie als voor sonder/
dagement de suranneringhe/
niettegenstaende onder submissie/
ende renuntiatie in forma/
Actum als boven ter presentie/
van franciscus guilielmus/
thibaut, ende van hendrick/
cordemans getuijgen hiertoe/
aensocht, sijnde d' originele/
minute deser becleet met/
den behoorelijcken zegel onder-/
teeckent peeter vanden/
dael, met het merck van anna/
gillis in forme van een/
cruijs niet connende schrijven/
philippus van hamme, marie/
vandermaelen f(ranciscus) g(uilielmus) thibaut
//
1730 henderick cordemans et a/
me notario Onderstondt quod/
attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1730 Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen/
den welcken dijen volgens/
ter maenisse des lieutenants/
meijers ende wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoo-/
relijcke verteijgenise den huijse/
hoff ende alle andere goederen/
inde voors(chreven) acte notariael bree-/
der geinsereert ende hunne/
distincte regenoten gespecificeert/
ende daeruijt bij ordonnantie
//
van rechte ontgoijt ende/
onterft sijnde, soo wort daerin-/
ne met alle gewoonelijcke/
ende behoorelijcke solemnitij-/
ten van rechts wegen gere-/
quireert gegoijt, gevest, ende/
geerft den officiael van ranst,/
present accepterende in den/
naeme ende ten behouve van/
marie vandermaelen voor/
de tochte, ende voor de proprie-/
tijt ten behouve van de kinderen/
[bij haer] behouden van wijlen jan goetseels/
haeren gewesen man, als de/
kinderen bijden selven jan goet-/
seels achtergelaeten verweckt/
met wijlen catharina verrij/
sijne ierste huijsvrouwe, et per/
monitionem eodem bona reddidit/
opden last eender rente van/
seventhien guldens thien stuijvers
//
t' jaers waervan breeder/
inde meergemelde acte nota-/
riael et satis et waras pro/
ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] willelmus van/
bemmel et s(eigneu)r cornelis de berghes/
hac x[e] feb(ruarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-05-17 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij quittantie/
becleet met/
segel van sesse/
stuijvers/
onderteeckent/
philippus van/
hamme de/
date 22[e]/
(novem)bris 1741/
dat dese/
tegenstaende/
rente is ge-/
queten door/
quare vacat/
ha(n)c 24 (novem)bris/
1741
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator