SAL7613, Act: V°260.2-R°263.1 (95 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°260.2-R°263.1  
Act
Date: 1731-02-13

Transcription

2019-05-22 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
lieutenant meijers ende schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier te/
v(er)nieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght, op heden desen eersten/
octobris 1730 compareerende voor mij/
openbaer notaris geadmitteert bij sijne/
maj(estij)[ts] souverijnen raede van brabant/
tot loven residere(nde) e(nde) inde presentie van/
die getuijghen naergenoempt jan vander/
meeren e(nde) maria cruijwinckels gehuijsschen
//
ende innegesetenen tot velthum/
dewelcke bekennen vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben soo ende/
gelijck sij vercoopen cederen e(nde) transporteren/
bij desen aen michiel vander auweraerdt/
e(nde) maria smets gehuijsschen e(nde) inge-/
setenen van thieldonck alhier present/
ende in coop acceptere(nde) te weten ontrent/
een daghmael lants soo ende gelijck het/
selve gelegen is onbegrepe der maete/
onder de heerelijckheijt van wincxsele/
op het hellevelt regenoten guilliam/
imbereghts ter eendre jo(ffrouw)[e] van mollecot/
begijncken te mechelen ter tweedre/
d'erfgenaemen mevrouw gerardij ter iii[e]/
seijden te vorens ses vierendeelen e(nde)/
mits den steenwegh daer door is loope(nde)/
gebleven gelijck het selve gelegen is in/
twee parceelen e(nde) dat om e(nde) voor de/
somme van twee hondert guldens courant/
gelt den schellinck tot seven stuijvers/
gerekent e(nde) alle andere specien naerad-/
venant wese(nde) vreij goet altijdt garrand/
gelove(nde), e(nde) mits die voors(chreven) coopers alsnu bij/
geene penningen e(nde) sijn om den coopprijs/
te voldoen soo ist dat sij geloven te gelden/
e(nde) te betaelen eene erffelijcke rente van/
negen guldens sjaers courant gelt a rato/
van vier guldens thien stuijvers sjaers
//
te quijten met vijftigh gul(den)s smaels/
los e(nde) vreij van alle lasten soo van/
thien, twintighste, meerdere oft/
mindere penninghen nietegen-/
staende eenighe placcaerten/
ter contrarie derogerende aende/
selve mits desen, welcke rente/
haeren cours is nemende op datum/
deser heden voors(chreven) waer van het/
eerste jaer van betaelinghe vallen/
e(nde) verscheijnen sal den eersten octobris/
1700 eenendertigh, e(nde) soo voorts van/
jaere tot jaere tot de respective/
quijtinghe toe die altijdts sal mogen/
geschieden als boven met vijfftigh/
gul(den)s s' maels betaelende alle jaeren/
als schult met recht verwonnen/
onder obligatie van hunne respective/
persoonen e(nde) goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecome(nde)/
met submissie ende renuntiatie/
als naer rechte e(nde) om den voors(chreven)/
rentheffer noch naerder te verseke-/
ren over hunne capitaele somme/
ende verloopen dijer soo hebben sij/
daer vorens opgedraeghen ende voor/
speciael hijpotheke gestelt het voors(chreven)/
daghmael in twee parceelen
//
gelovende daer op te stellen een/
huijs./
Item het paert ende deel van het/
gene den voors(chreven) acceptans huijsvrouwe/
sal comen te beerfven van haere/
moeder als sijnde haer gedevolveert/
consenterende hier over in het slaen/
van beleijde e(nde) mainmise, decreet/
e(nde) herdecreet der heeren schepenen/
van loven daer op te volghen/
sonder voorgaende dagement, con-/
stituerende voorts onwederroepel(ijck)/
een ieder thoonder deser [vacat]/
ofte copije authentique der selver/
om te compareren soo voor den/
souv(erijnen) raede van brabant, heere/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde)/
alomme elders daer het van/
noode saude moghen wesen, ver-/
nieuwen e(nde) te herkennen, consen-/
tere(nde) den gebrekelijcken in de/
condemnatie voluntair sonder/
voorgaende dagement promittentes/
ratum et gratum, welcke capitaele/
rente van twee hondert guldens/
nu debet sijn aen s(eigneu)[r] theodorus/
de pauw e(nde) anna lambert/
gehuijsschen, surrogerende alsoo/
den selven theodorus de pauw ende
//
anna lambert in hunne plaetse/
e(nde) stede hetwelck den voors(chreven) theo-/
dorus de pauw, alhier present/
sijnde bij desen is accepterende/
in vold(oeningh)[e] van de voors(cheven) twee/
hondert guldens, consenterende/
alsoo die voors(chreven) vercoopers in de/
geghte e(nde) goedenisse daer het/
d' acceptanten gelieven sullen/
oock sullen die voors(chreven) acceptanten/
de croijsen alle jaeren aen den/
voors(chreven) de pauw betaelen e(nde) de/
capitaele quijten ofte aen den/
gene huns actie hebbende, aldus/
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daeghe, maende e(nde) jaere voors(chreven)/
ter presentie van jo(ann)es baptista/
geerardus franssens e(nde) jan vander-/
auweraert getuijghen ten dese aensocht/
d'originele minute deser becleedt/
sijnde met sijnen behoorelijcken/
segel hebben die respective compa-/
ranten beneffens mij notario/
onderteeckent, onderstondt mij/
present quod attestor e(nde) was/
onderteeckent b(aptista) franssens not(ari)s
//
Aldus vernieuwt e(nde) herkent do(or) (de)/
voornoemden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
den welcken dijen volghens ter maenisse/
des heere lieutenant meijers e(nde)/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke vertheijdenisse het/
daghmael lants in den voors(chreven)/
contracte breeder vermelt e(nde)/
in sijne regenoten gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechten behoorelijck ontgoeijdt e(nde)/
onterfft sijnde soo worden daer inne/
behoorelijck gegoeijt e(nde) geerfft mi/
chiel vander auweraerdt e(nde) maria/
smets gehuijsschen present alhier den/
den pro(cureu)r franssens e(nde) ten behoeve/
der voors(chreven) gehuijsschen accepterende/
op den last eender jaerelijcksche/
rente van neghen guldens/
s'jaers insgelijckx in den voors(chreven)/
contracte breeder vermelt et/
satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio coram jo(nke)[r]/
albert franchois van winge e(nde)/
s(eigneu)[r] cornelis de berghes schepenen/
hac 13 feb(ruarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator