SAL7613, Act: V°300.1-R°302.1 (110 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°300.1-R°302.1  
Act
Date: 1731-03-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-19 by kristiaan magnus
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael/
alhier te vernieuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitu-/
eert sijnde bij die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolge(nde)/
Op heden 8[e] meert 1731 voor mij/
openbaer notaris bij sijne maj(estij)[ts]/
souv(e)[r(ijn)e] raede van brabant geadmit-/
teert tot loven residere(nde) present die/
getuijghen naergenoempt comparere(nde)/
s(eigneu)[r] joannes le soir innegesetenen/
borgher deser stadt denwelcken heeft/
bekent ontfanghen te hebben uijt handen/
van jo(ffrouw)[e] anna catharina rasquin/
geestelijcke dochter et(ceter)[a] de somme/
van twee hondert guldens wisselgelt/
den schellinck tegens ses stuijvers e(nde)/
e(nde) soo van alle andere specien naerad-/
venant diene(nde) dese desaengae(nde) voor/
volle e(nde) absolute quittantie ter saecke/
van welcke somme den voors(chreve)/
comparant geloeft te gelden e(nde) te/
betaelen in den naem van isabella/
mommeijers minderjarighe dochter
//
soo lanck als sij sal gecomen sijn tot/
geapprobeerden staet ofte wel tot den/
ouderdom van xxv jaeren precies als-/
wanneer den voors(chreve) comparant sich/
is sterckmaecke(nde) van het naervolge(nde)/
te doen lauderen e(nde) approberen door/
de voors(chreve) isabella mommeijers eene/
jaerelijcxe rente van acht guldens/
sjaers e(nde) alsoo teghens den penninck/
xxv cours te nemen datum deser e(nde)/
alsoo te verscheijnen op gelijcken dach/
van het jaer 1732 ende soo voorts/
van jaere tot jaere tot die effective/
quitinghe toe die altoos sal moghen/
geschieden t'eender reijse in munte als/
voor met volle rente ende costen daer/
van procederende obligerende tot/
asseurantie soo van capitaele rente als/
interest dijer sijnen persoon e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present ende/
toecomende e(nde) namentlijck gebruijckende/
d'authorisatie gevolght opde requeste/
gepresenteert weghens den voors(chreve) comparant/
ae(nde) heeren oppermomboirs deser stadt/
den 10[e] febr(uar)ii 1731 onderteeckent j./
r. dawans, mitsgaders het testament/
gepasseert voor den onderges(chreve) notaris/
den 18[e] februarii 1731 seker huijs/
appendentien e(nde) dependentien van dijen
//
soo e(nde) gelijck het selven gelegen is/
alhier inde borchstraete gemeijnelijck/
genoempt het trots baijaerdeken rege-/
noten schrinckel schrans ter i[e] de/
deijle van achter ter ii[e] de witte/
lelie ter derdere e(nde) de straete voors(chreve)/
ter iiii[e] seijden wese(nde) vreij e(nde) onbelast/
gelove(nde) daer voor guarrand consentere(nde)/
daer over voor soo veel de voors(chreve)/
somme raeckt in het slaen van/
beleijde e(nde) mainmise decreet ende/
herdecreet der heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven met gelofte van de voors(chreve)/
rente altoos ae(nde) voors(chreve) acceptante te/
sullen doen volgen mitsgaders altoos/
inne te staen daer voor de validiteijt/
van het capitael ingevalle eenich/
gebreck daer aen quaeme te geschieden/
onder obligatie als voor constituere(nde)/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer om te compareren voor sijne maj(estij)[ts]/
souv(erijnen) raede van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven als alomme/
elders om den inhoudt deser aldaer te/
laeten vernieuwen e(nde) te consenteren/
inde gewillige condemnatie mitsgaders/
in affectatie als voor sonder
//
voorgae(nde) dagement niettegenstae(nde)/
eenige suranneringhe Aldus gedaen/
binnen loven ten tijde voors(chreve) ter/
presentie van francis joseph gilbert/
e(nde) van joseph parent getuijghen hier/
toe versocht die minute originele/
deser becleedt met behoorelijcken segel -/
onderteeckent joannes lesoir anna/
catharina rasquin et a me notario/
Onderstont quod attestor signatum j(oannes) c(arolus)/
fizenne not(ariu)s Aldus vernieuwt e(nde)/
herkent door den voornoempden gecon-/
stitueerden die voors(chreve) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen coram jon(ke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van bajenrieu laijens/
et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] cornelis deberses schepenen/
hac 13[a] martii 1731/
Welcken volgens heeft den voors(chreve) heere/
luetenant meijer nomine officii naer/
voorgae(nde) manisse e(nde) wijsdomme der/
voors(chreve) heeren schepenen inden naem/
vande voors(chreve) jo(ffrouw)[e] anna catharina/
rasquin geleijdt den officiael goffaert/
totten huijse inden voors(chreve) contracte/
v(er)melt similiter ad mobilia dicti/
constituentis om te comen tot/
vastigheijt der rente inde voors(chreve)/
acte breeder v(er)melt coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1741-04-19

Transcription

2020-07-19 by kristiaan magnus
Is geblecken/
bij acte gepasseert/
bij den notaris/
festraets in/
date iersten/
meert 1741/
dat dese tegen-/
staende rente/
is gequeten/
door s(eigneu)[r] joannes/
berckmans/
aen eerw(eerdige) heere/
ignatius des/
mons als directeur/
van het beggijn-/
hoff binnen/
nijvel quare/
vacat hac/
19 aprilis 1741
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator