SAL7613, Act: V°304.2-R°306.1 (112 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°304.2-R°306.1  
Act
Date: 1731-03-24

Transcription

2019-08-28 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer e(nde) schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den officiael goffaert om de naerbes(chreven)/
acte notariael alhier wettelijck te/
doen vernieuwen e(nde) t'herkennen als/
thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde volghens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght. Op heden elfsten novem-/
bris 1729 voor mij notaris bij den/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt/
compareerde jan van langendonck
//
innegesetenen van herent, den/
welcken op den 14[e] (decem)bris duijsent seven/
hondert achtentwintigh voor de weth/
van wincxele bij naederschap vercreghen/
hebbende teghens jacobus verhulst/
seven vierendeelen lants onbegrepen/
der maete geleghen onder winxel/
voors(chreven) op het saetvelt regenoten an-/
thoen bulens ter i[re], francis van/
hove ter ii[re], de duijckumstraete ter/
iii[re], welck stuck den voors(chreven) jacques/
verhulst op den sesden april te vorens/
voor den not(ari)s franssens hadde in coop/
vercreghen tegens guilliam ende/
josephus van langendonck sijne/
comparante broeders, soo verclaert/
den comparant te surrogeren soo hij/
doet mits desen anthoen bulens inne-/
gesetenen van wincxele voors(chreven) in het/
voors(chreven) stuck landts, omme e(nde) voor de/
somme van hondert vijfftigh guldens/
courant gelt, die den comparant/
kent ontfanghen te hebben dienende/
desen voor volle e(nde) absolute quittantie,/
verclaerende mits dijen hetselve goedt/
geheelijck te cederen ende te trans-/
porteren aen den voors(chreven) bulens present/
e(nde) accepterende met de huere van het/
loopende jaer te verscheijnen s(in)t an-/
driesmisse naestcomende opden last van/
seven molenvaten coren aen d'abdije/
van parck vrij van achterstel sonder
//
meer, gelovende hetselve goedt op/
den voet voors(chreven) aen den acceptant/
te doen volghen, ende het selve te/
garranderen voor niet anders belast/
dan voors(chreven) is, daer voor verbindende/
sijnen persoon e(nde) goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende,/
verclaerende dijenvolghens sigh daer/
aen geen recht noch actie meer/
te reserveren, dan den voors(chreven)/
acceptant te surrogeren in sijne/
plaetse ende stede met vollen/
rechte, constituerende ten eijnde/
voorschreven onwederroepelijck allen/
thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)[e] om te/
compareren voor heeren meijer ende/
schepenen van loven, weth van/
wincxele voors(chreven) om achtervolghens/
de eerste vercoopinghe bij opgevolght/
naederschap ende dese surrogatie te/
consenteren in ontgoedenisse ende/
goedenisse in forma, mitsgaeders/
in condemnatie volontair te decreteren/
oock in den souvereijnen raede van/
brabant sonder voorgaende dagement/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van marcus jeheu, ende/
van franciscus guillielmus thibaut/
getuijghen hier toe aensocht sijnde/
de originele minute deser, becleedt/
met behoorelijcken segel onderteeckent/
jan van langendonck, anthoen
//
bulens et a me notario Onderstont/
quod attestor e(nde) was onderteeckent/
j. a. durij not(ari)s./
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten, clausulen/
e(nde) ar(ticu)len den welcken dijenvolghens/
ter maenisse des heere lieutenants/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbeschreve/
heere schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke vertheijdenisse/
de voors(chreven) seven vierendeelen lants in de/
voors(chreven) acte notariael breeder v(er)melt/
e(nde) in sijne regenoten breeder gespecifi-/
ceert e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechten behoorelijck ontgoeijdt e(nde) onterfft/
sijnde soo is daer inne met alle solem-/
niteijten van rechten daer toe gerequi-/
reert behoorelijck gegoeijdt e(nde) geerfft/
den officiael van ranst present e(nde)/
accepterende ten behoeve van/
den voors(chreven) anthoen bulens et satis/
et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jo(nke)r wilhelmo/
van bemmel e(nde) s(eigneu)r cornelis berses sche-/
penen hac 24 martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator