SAL7613, Act: V°312.2-V°316.1 (115 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°312.2-V°316.1  
Act
Date: 1731-03-28

Transcription

2019-10-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieu-/
tenants meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen m(eeste)r/
franciscus ludovicus festraets notaris/
officiael et(ceter)a om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen als/
volght Op heden desen ix januarii
//
1731 comparavit coram me onderges(chreven)/
notaris geadmitteert inden souvereijnen/
raede van brabant binnen thienen/
residerende ende ter presentie vande/
getuijgen naergenompt den eersaemen/
lowies dumont den welcken heeft/
bekent ende verclaert vercoght/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben gelijck hij vercoop cedeert/
ende transporteert bij desen aen/
hendrick dumont sijnen broeder alhier/
present ende in coop accepterende/
sijn paert deel ende gerechtighijt/
die hij is hebbende tot ende in twee/
bunderen een daghmael vier groot/
ende thien cortroijden lants ten/
deele wesende leengoet ende ten/
deele cheijns goet gelegen in die-/
versche parceelen onder meer ende/
daer ontrent te weten ierst een/
halff bunder inde steenbergh delle
//
ontrent mere regenoten d'erffgen(aemen)/
hendrick meijsmans in twee seijden/
niclaes van dionant ende de erffgen(aemen)/
jacque naveau wesende leengoet/
Item in een daghmael achter de/
kercke van mere regenoten het/
clooster van linter, jan maes e(nde)/
de erffgenaemen martinus maes/
Item in een halff daghmael lants/
regenoten de straete van meere/
naer goidtsenhoven de straete daer/
doorgaende et(ceter)[a]/
Item in ontrent een halff bunder/
gelegen opden wegh van heijlessem/
naer lieuw regenoten seger eve-/
raets jan maes sone jans et(ceter)[a] wesende/
leengoet/
Item in sesse groot roijden lants/
achter de kercke van mere regeno-/
ten d'erffgen(aemen) jan van dionant, lenaert/
cornelis et(ceter)[a]
//
Item in ses groot roijden lants/
gelegen tusschen haquedover ende/
mere regen(oten) het clooster van [vacat]/
[vacat] d'erffgenaemen guilliam/
du mont tossijn nijs ende willem/
davits, ende voorts sijn deel/
in alle andere landen gelegen/
onder mere ende daer ontrent/
die souden connen achterhaelt worden/
aende voors(chreven) comparanten te/
competeren behoudens dat hier/
onder niet en wort gecompre-/
hendeert die sesse groot roijden die/
hij transportant voor desen int/
geheel heeft vercoght aen s(eigneu)[r] petrus/
windelincx, ende waerinne hij/
acceptant oock deel was hebbende/
gelegen sijnde onder mere welcke/
vercoopinghe wort gehouden/
voor goet ende van weerde sonder/
dat hij acceptant iet ter werelt
//
t'sij tot laste vanden voorschreven/
windelincx sal hebben te pretenderen/
behoudens dat hij geheel blijft in/
materie van naederschap welcke/
voors(chreven) vercoopinghe mits desen/
is geschiedende voor ende omme/
de somme van drij hondert ende/
thien guldens, ende halff loopende/
gelt te weten den schellinck/
gerekent aen seven stuijvers e(nde)/
d'andere specien naeradvenant de/
welcke hij acceptant sal gehouden/
wesen te betaelen tusschen datum/
deser ende een maent toecomende/
ende is conditie dat hij transpor-/
tant de acceptant geeft gelijcke/
gerechtighijt gelijck hij heeft in ende/
tot sekere weijde gelegen tot hoe-/
lede groot drij daghmaelen leengoet/
beseten door s(eigneu)[r] le jeune regen(oten) d'/
erffgen(aemen) jo(nke)[r] locquengier etc(etera), ende
//
is oock conditie dat hij acceptant/
tot volle ontlastinghe des trans-/
portants ende sijne naercomelingen/
moet dragen die rente van negen-/
tigh guldens cappitaels die nijs/
buve ophet voors(chreven) goet gelegen/
onder mere is heffende ende de/
verlopen dijer tot datum deser/
verschenen sullen gedragen worden/
door de voors(chreven) partijen, belovende/
partijen comparanten alle het/
gene voors(chreven) is altijt te sullen/
houden voor goet vast ende van/
weerde onder obligatie van hunne/
persoonen ende goederen ende/
erffgenaemen, ende onder condem-/
natie volontair te decreteren/
inden souvereijnen raede van/
brabant voor schepenen der stadt/
van thienen ende alomme elders/
sonder voorgaende dagement met
//
onwederoepelijcke constitutie aen/
alle thoonders deser, om den gebrec-/
kelijcken tot het volbrengen deser/
aldaer te doen vervonnisse met/
costen alles sonder dagement, e(nde)/
met constitutie als voor van we-/
gens den transportant om den/
acceptant in het gene voors(chreven) is/
te doen ende laeten gichten ende/
goijden voor hoff ende heer com-/
petent, aldus gedaen ende ge-/
passeert datum ut supra ter/
presentie van carlus adams ende/
lenaert coenen als getuijgen, ende/
was de minute deser geschreven/
op behoorelijcken zegel ende vande/
voors(chreven) comparanten getuijgen et/
a me notario onderteeckent, Onder/
stondt quod attestor signatum/
ff de middel not(ariu)s Aldus vernieuwt
//
ende herkent de voors(chreven) acte nota-/
riael bijden voornompden gecon-/
stitueerden in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen den welcken dijenvol-/
gens ter maenisse des lieutenants/
meijers ende wijsdomme der naerbe-/
schreven heeren schepenen heeft/
opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse het paert ende deel/
als den eersaemen lowies du mont/
transportant in desen was hebbende/
tot ende in twee boinderen/
een daghmael vier groot ende thien/
cort roijden lants inde voorschreve/
acte notariael breeder geinsereert/
ende regenoten distinctelijck gespe-/
cificeert, voor soo veel de selve/
niet en sijn leenroerigh, ende/
daer uijt bij ordonnantie van/
rechte ontgoijt ende onterft sijnde
//
soo wort daerinne behoorelijck/
gegoijt gevest ende geerft den/
officiael essinck present acceptere(nde)/
inden naeme ende ten behouve/
van hendrick du mont ende/
maria helena van hauw gehuijsschen/
innegesetenen van thienen, op de/
lasten inde voors(chreven) acte notariael/
insgelijckx breeder begrepen et/
satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram jo(nke)[r]/
wilhelmo van bemmel et s(eigneu)r/
cornelis berses schepenen hac xxviii[e]/
martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator