SAL7613, Act: V°316.2-V°319.1 (116 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°316.2-V°319.1  
Act
Date: 1731-04-02

Transcription

2019-10-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieu-/
tenants meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen m(eeste)[r]
//
franciscus ludovicus festraets notaris/
ende officiael deser camere om/
de naervolgende acte notariael al-/
hier wettelijck te vernieuwen ende/
herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght./
Op heden sesthinden aprilis xvii[c]/
dertigh comparerende voor mij/
openbaer notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt guilliam/
adams ende clara van gronderbeeck/
wettighe gehuijsschen innegesetenen/
van wijghmael onder herent welc-/
ke comparanten hebben verclaert/
wel ende deughdelijck vercoght/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben soo sij vercoopen cederen/
ende transporteren bij desen aen
//
ende ten behouve van hendrick/
soetemans innegesetene van orste-/
rum onder herent voorschreven/
hier present ende hetgene naer-/
beschreve soo voor hem als voor/
catharina vander zijpen sijne huijs-/
vrouwe in coop accepterende, dats/
te weten drij vierendeelen lants/
gelegen tot herent voors(chreven) op bau-/
wens velt, regenoten d'herbaene/
van loven op mechelen ter i[re],/
de erffgenaemen anthoen gophin/
ter ii[re], ende de erffgenaemen/
willemaerts ter iii[re] seijden, ende/
dat voor ende omme de somme/
van hondert thien guldens courant/
gelt den pattacon a twee guldens/
en sesthien stuijvers ende alle/
andere soo mindere als meedere/
munte naer advenant, welcke somme/
de transportanten uijt handen
//
vanden acceptant alsnu in contante/
penningen bekennen ontfangen/
te hebben dienende dese voor/
volle ende absolute quittantie/
waranderende de selve drije vie-/
rendeelen lants voor vrije eijgen/
ende onbelast behoudelijck op/
s'heeren cheijns van vijff oorden/
s'jaers ende een halff molevat/
haever oock t'jaers aen jo(nke)[r] van/
leemputten drossaert van aerschot/
et(ce)t(er)a subject aen pertskeur sonder/
meer, welcke lasten den accep-/
tant sal dragen ende hem te/
competeren volgens goedenisse/
daervan sijnde gepasseert/
voor heeren meijer ende sche-/
penen van loven in date 18[e]/
meert 1719 in prima hiervoor/
ende voor alles waerschap ende/
ieder een vande transportanten/
int particulier volcomen guarrant/
gelovende, verclaerende de transporten
//
tot de voorschreve drij vierendeelen/
lants geen paert nochte deel/
meer te hebben nochte te reser-/
veren onder obligatie van henne/
persoonen ende goederen meube-/
len ende immeubelen present/
ende toecomende, ende dat den/
acceptant van stonden aen sal/
comen in eijgen gebruijck, hier/
toe constituerende sij transpor-/
tanten onwederoepelijck een/
ieder thoonder deser ofte copije/
authenticque ten eijnde van/
vernieuwinghe soo inden souve-/
reijnen raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven/
ende alomme elders ende aldaer/
tot volbrengen van hetgene/
voorschreven den gebreckelijcken/
van hun te consenteren in/
gewillighe condemnatie sonder
//
dagement mitsgaeders in ontgoe-/
denisse ende goedenisse onder/
submissie ende renuntiatie/
in forma actum loven ten/
tijde voors(chreven) present nicolas/
jean leijnwaert, ende jean/
francois lijnwaert gebroeders/
als getuijgen aensocht d'orignele/
minute deser becleet met be-/
hoorelijcken segel bij de compa-/
ranten ende acceptant beneffens/
mij notaris onderteeckent, leeger/
stondt quod attestor ende was/
onderteeckent f(ranciscus) l(udovicu)s festraets not(ariu)s/
pub(licu)s 1731 Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clausulen/
ende articulen den welcken/
dijenvolgens ter maenisse des
//
lieutenants meijers ende wijsdom-/
me der naerbeschreve heeren/
schepenen heeft opgedragen met/
behoorelijcke verteijgenisse de/
drij vierendeelen lants gelegen/
onder herent inde voors(chreven) acte/
notariael breeder geinsereert/
ende regenoten gespecificeert/
ende daer uijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt, e(nde) onterft/
sijnde, soo wort daerinne behoore-/
lijck gegoijt gevest ende geerft/
den officiael van ranst present/
accepterende inden naeme ende/
ten behouve van hendrick soete-/
mans ende catharina vander/
zeijpen gehuijsschen innegesetenen/
van oisterum onder herent, et/
satis et waras pro ut latius in/
dicto procuratorio coram jo(nke)[r] wilhelmo/
van bemmel, et s(eigneu)r cornelis de berses/
hac ii[a] aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator