SAL7613, Act: V°34.2-V°36.1 (14 of 174)
Search Act
previous | next
Act V°34.2-V°36.1  
Act
Date: 1730-08-02

Transcription

2019-07-02 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d'absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
m(eeste)r franciscus ludovicus festraets officiael/
deser camere et(ceter)a omde naervolgende/
acten notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die respective procuratien/
daerinne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght. Op heden sevenentwin-/
tighsten julii xvii[c] dertigh voor mij/
notaris bijden souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)
//
present die getuijgen naergenompt/
compareerde jouff(rouw)e maria susanna/
christiaens wed(uw)[e] van d'heer theodorus/
otto innegesetenen deser voors(chreven) stadt/
dewelcke verclaert te retocederen/
soo sij doet mits desen aen de heer/
thomas joseph lucas hagheman pro-/
cureur vanden voorschreven raede/
van brabant haeren swaeger/
present ende accepterende alsulcke/
paert ende deel als sij comparante/
bij donatie heeft vercregen van haere/
suster jouff(rouw)[e] maria juliana christiaens/
begijncken opt groot begijnhoff deser/
stadt bij acte gepasseert voor den/
ondergeschreven notaris opden elffsten/
deser maent julii ende opgevolghde/
goedenisse voor heeren meijer ende/
schepenen deser voormelde stadt/
in prima ten selven daghe inde/
naer laetentheijt van hunne auders/
wijlen heer ende m(eeste)r jacobus christi-/
aens ende jouff(rouw)e maria juliana/
van craenevelt soo in goederen als/
rente met de lasten daeraen annex
//
bij scheijdinghe ende deijlinghe/
gepasseert voor den notaris hael-/
goet opden negensten april/
duijsent seven hondert sessentwin-/
tigh ende aldaer breeder gespecificeert/
ende voorts opde gereserveerde/
lijfrente van hondert vijffentwin-/
tigh guldens aende donatrice als/
bij die voors(chreven) acte van donatie,/
welckers inhoudt alhier wort gehou-/
den voor gerepeteert, ende gein-/
sereert ende hier mede compare-/
rende de voors(chreven) jouff(rouw)[e] maria juliana/
christiaens dewelcke dese retrocessie/
heeft geaccepteert ende aenden/
gesurrogeerden haer te houden/
voor haere voorschreve leijffrente/
ende alvolgens haere sustere de/
voors(chreven) jouff(rouw)e weduwe otto daervan/
te ontslaen. Verclaerende voorders/
in cas de gemelde donatie vanden/
elffsten deser niet en saude connen/
subsisteren oft emmers in dispuet saude/
getrocken worden in dijen gevalle
//
aenden voorschreven heer haegeman/
te cederen ende te transporteren/
de manuale obligatie ter oirsaecke/
van het voorschreve paert ende/
deel verleden bij de heer [vacat]/
bernard de bulloij ende vrouwe isabella/
francoise christiaens de date 23 (octo)bris/
1725 ter somme van negenthienhon-/
dert guldens wisselgelt rentsgeweijse/
mitsgaeders eene rente van dreijhon-/
dert guldens cappitaels wisselgelt/
ten intereste van vijffthien guldens/
sjaers tot laste van merten acker-/
mans den jongen tot bierbeeck sur-/
rogerende deswegen den voorschreven/
hagheman in haere plaetse ende stede/
op lasten als vooren, allen d'welck/
partijen in wederseijts geaccepteert/
hebbende, geloven hun hier naer/
te reguleren onder obligatie in/
forma constituerende onwederoepelijck/
allen thoonder deser ofte dobbel authen-/
ticque om te compareren voor alle/
rechters ende hoven des behoorende/
soo heeren wethouderen deser stadt als
//
elders, ende aldaer te consenteren/
in ontgoedenisse ende goedenisse/
in forma, mitsgaeders in condem-/
natie voluntair sonder voorgaende/
dagement Aldus gedaen ten tijde/
voors(chreven) ter presentie vanden eerw(eerdigen)/
heere geldolphus josephus michils/
president van het pels collegie alhier/
ende van s(eigneu)r guillielmus josephus/
foquet getuijgen hiertoe aensocht/
sijnde die originele minute deser be-/
cleet met den behoorelijcken zegel/
Onderteeckent de weduwe van/
otto t(homas) j(oseph) l(ucas) hagheman m(aria) j(uliana) christiaens/
et a me notario quod attestor sig(natum)/
j a durij not(ari)s
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator