SAL7613, Act: V°355.2-V°357.1 (128 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°355.2-V°357.1  
Act
Date: 1731-04-16

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijdt des h(e)[re] lieutenants/
meijers mits d'absentie van den heere/
meijer e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den officiael goffaert om de naer-/
beschreve acte notariael alhier/
wettelijck te herkennen ende vernieu-/
wen als thoonder vande selve gecon-/
stitueert sijnde volgens d'onwederoepe-/
lijcke procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght. Op heden/
tweeden april 1731 voor mij notaris bij/
den souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present/
die getuijghen naergenoempt compareerde/
den edelen heer florentius van eijck/
heere van mirlo woonachtigh tot nunen
//
meijerije van s'hertogenbosch den/
welcken uijt laste e(nde) commissie van/
dame aldegonde catharina van/
eijck prieuse der abdije van mun-/
stermilen bij s(in)[te] truijden sijne suster/
door de welcke hij geloeft het naerbe-/
schreven te doen ratificeren in/
behoorelijcke forme, sigh daer voor/
sterck maeckende voor soo veel/
aengaet haer recht in lijffpensioen,/
mitsgaeders voor de kinderen vanden/
edelen heere rudolph van eijck, de/
heer andreas van pollaert sone van/
vrouwe postlijne van eijck, heer/
carel florentius van bock sone van/
vrouwe barbara van eijck heere/
van warenburgh, als mede voor de/
heer hustin heere van lonchamp in/
hauwelijck hebbende gehadt de dochter/
van vrouwe beatrix van eijck/
daer vaeder aff was heer deodatus/
van gulpen in sijn leven hoogh drossaert/
van dalem e(tceter)[a] verclaert vercoght,/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
soo sij doen mits desen aen jo(nke)[r] petrus/
leonardus baelmans heere van/
steenweghen, raedt e(nde) rentm(eeste)r g(e)n(er)al/
der heeren staeten van brabant int'/
quartier van loven ende vrauwe/
clara helena vander noodt sijne/
compagne present e(nde) acceptere(nde) eene/
capitaele rente van vier hondert/
achtenveertigh gul(den)s brabants wisselgelt
//
wisselgelt croiserende den penn(inck) sesthien/
ten laste der voors(chreven) heere staeten/
van brabant ende ten comptoire/
van loven voors(chreven) op de groote bede/
lib(ro) 4 n(umero) 604 originelijck bekent/
op den eersten junii vijffthien hondert/
vierensestigh volgens den parque-/
menten brieff alhier overgelevert/
onderteeckent cornelis weellemans/
e(nde) gesegelt e(tceter)[a] aen de voors(chreven) vrouwe/
prieuse gecompeteert hebbende voor/
haer leven ende daer naer te comen/
aen de andere hier bovengenoemde/
voor soo veel die daer toe souden/
gerechtight wesen, e(nde) dat met alle/
openstaende e(nde) onbetaelde achterstellen,/
oft verschene croisen in conformitijdt/
der registers t'saemen omme e(nde)/
voor de somme van sesse hondert vijfftigh/
gul(den)s wisselgelt die den comparant/
kent ontfanghen te hebben dienende/
dese voor volle ende absolute quitantie/
sonder van voordere te moeten doceren,/
verclaerende sigh in qualiteijdt als/
voor ter [met] de voormelde stuecken, noch/
andere daer aen recht hebbende ofte/
actie meer te reserveren, dan de selve/
rente e(nde) alle verloopen dijer geheelijck/
te hebben gecedeert e(nde) getransporteert/
ten behoeve als voor, onder geloffte/
van dit transport e(nde) cessie alsoo te/
doen volghen e(nde) sigh sterck te maecke(nde)
//
voor alle de gene die daer toe/
eenighe actie souden willen formeren/
daer voor verobligerende sijnen persoon/
e(nde) goederen, meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecome(nde) waer e(nde) tot wat/
plaetse die sullen worden bevonden,/
constituere(nde) dijenvolghens onwederroepelijck/
allen thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)[e]/
om te compareren voor heeren wethoude-/
ren deser stadt loven e(nde) aldaer te/
consenteren in ontgoedenisse ende/
goedenisse in forma, mitsgaeders in/
condemnatie voluntair tot achter-/
cominghe van garrant e(nde) waerschap/
te decreteren soo in den souvereijnen/
raede van brabant tot brussele/
als in den haeghe ende elders ten/
keuse der coopers sonder voorgaende/
dagement niettegenstaende de surran-/
neringhe. Aldus gedaen ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] nicolaus/
petri proost e(nde) van michel le vacque/
getuijghen hier toe aensocht, sijnde die/
minute originele deser - becleedt met/
behoorelijcken segel - ondert(eecken)t f(lorentius) van/
eijck de mierlo, p(etrus) baelmans de/
steenwege, n(icolaus) pet(ri) proost, michel/
vaeq(ue) e(nde) van mij notaris. Onderstondt/
quod attestor e(nde) was ondert(eecken)t j(acobus) a(ntonius) durij/
not(ari)s./
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael door den voornoemden gecon-/
stitueerden in alle e(nde) igewelcke haere/
poincten, clausulen e(nde) articulen, den
//
welcken dijenvolghens ter maenisse/
des heere lieutenants meijers mits/
d'absentie als voor e(nde) wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse de rente van/
vier hondert achtenveertigh gul(den)s brabants/
wisselgelt met de verloopen der selver/
als breeder in de voors(chreven) acte notariael,/
e(nde) daer uijt bij ordonnantie van rechte/
behoorelijck ontgoeijdt ende onterft sijnde/
soo wort in de voors(chreven) rente met alle/
solemniteijten van rechts weghen daer toe/
gerequireert behoorelijck gegoeijdt, gevest/
e(nde) geerfft den officiael van ranst/
alhier present ende accepterende voor/
ende ten behoeve van jo(nke)[r] petrus/
leonardus baelmans heere van steen-/
wegen, raedt e(nde) rentm(eeste)r g(e)n(er)al der heeren/
staeten van brabant int'quartier/
van loven e(nde) vrauwe clara helena/
vander noodt sijne compagne et/
satis et waras prout latius in dicto/
transportu coram jo(nke)[r] willem van/
bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berges schepenen/
hac 10 aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator