SAL7613, Act: V°364.1-R°365.1 (131 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°364.1-R°365.1  
Act
Date: 1731-04-23

Transcription

2019-10-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren sche-/
penen der stadt loven naer te noemen/
compareerde m(eeste)r anthonius fisco/
notaris procureur et(ceter)a binnen dese/
voors(chreven) stadt, den welcken naer/
voorgaende renuntiatie aen alle/
privilegien ende exceptien van/
rechte dese eenighsints contrarie-/
rende naementlijck privilegio ordi-/
nis excussionis van het effect wel/
bekent, heeft verclaert sigh/
mits desen te hebben gestelt/
als borghe ende cautionaris prin-/
cipael voor hetgene nicolaus/
masbourgh innegesetenen van saert/
messiere guilaume tot laste van/
s(eigneu)r joachim libotton meijer van/
saert voors(chreven) sal comen te executeren/
uijt crachte van den vonnisse de/
date 25 (octo)bris 1730 sed in scripta 10[e]/
novembris eisdem, tusschen de voors(chreven)
//
partijen voor heeren schepenen/
deser voors(chreven) stadt et in hac camera/
gegeven, in cas het voors(chreven) vonnis/
bij reformatie wirde geretracteert/
salvo sijne indemnitijt tot den/
voors(chreven) nicolaus masbourgh, toties/
quoties, obligando submittendo ac re-/
nuntiando in forma hac xxiii[e]/
aprilis 1731 coram jo(nke)[r] wilhelmus/
van bemmel et s(eigneu)r cornelis/
berses
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator