SAL7613, Act: V°380.2-V°381.1 (136 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°380.2-V°381.1  
Act
Date: 1731-04-27

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] goffaert denwelcken uijt/
crachte ende vermogen van de procuratie/
hem als thoonder gegeven in sekere/
conditien van vercoop gehouden door den/
notaris g(uilliam) van ranst ter inst(anti)[e] van de/
gemeijne erfgenaemen van wijlen maria/
vanderseijpen lest wed(uw)[e] wijlen aert thiran/
e(nde) te vorens van jan geeraerts, inde/
herberge den kandelaer inde diestersge/
straet alhier heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse e(nde) solemniteijten/
van rechten daer toe gerequireert/
seker huijssinghe hoffken appendentien e(nde)/
dependentien dijers soo e(nde) gelijck de selve/
gestaen e(nde) gelegen sijn alhier binnen loven/
inde peperstraet regenoten de selve/
straete ter eenre de ridderstraet ter/
tweedre de weesen van hendrick huijgens/
ter derdere soo e(nde) gelijck het selve ten
//
uijtganck der brandende keirse ge-/
bleven is achtervolgens de voorberoepen [conditien]/
opden sesden november 1730 aen huijbrecht/
van inghe e(nde) elisabeth thiran voor de/
somme van vijff hondert vijftigh gul(den)s/
boven vijff stomme hooghen twintigh/
gestelde hooghen stuijvergelt notaris/
e(nde) bellemans loon als anderssints breeder/
uijtwijsens die voorberoepen conditien/
dewelcke alhier worden gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert e(nde) mits d'or-/
donnantie van rechten daer uijt behoo-/
relijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo/
worden daer inne ter manisse des/
voors(chreven) heeren meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft den voors(chreven) huijbrecht/
van inghe e(nde) elisabeth thiran voor de/
tochte e(nde) de kinderen bij hun t'saemen/
verweckt e(nde) met godts gratie te/
verwecken gelijck oock de kinderen bijde/
uijt den schoode v(er)weckt van dito elisabeth/
thiran in haeren iersten houwelijcke/
[ende anderen] voor de proprieteijt op conditien/
nochtans dat de rente tot bet(aelingh)[e] der/
coopsomme vanden voors(chreven) huijse [gelicht] daerop/
altijdt sal worden mogen beseth e(nde)/
sonder prejuditie der geltschieters et
//
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio naer dien alhier was gebleken/
die quitt(anti)[e] der pontpenn(ingen) de date 26 huius/
onderteeckent g f van molle 1731 coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator