SAL7613, Act: V°387.1-V°389.1 (139 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°387.1-V°389.1  
Act
Date: 1731-05-04

Transcription

2019-11-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren [lietenant] meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt gestaen/
den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde) acte/
notariael alhier te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolgende Op heden/
den iersten maii 1731 comparerende voor/
mij als openbaer notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt jan dekens e(nde) catharina/
vandenberghe gehuijsschen ingesetene/
van ter vueren dewelcke hebben bekent/
soo sij sijn doende bij desen mits desen/
ontfangen te hebben uijt handen van/
heer e(nde) m(eeste)[r] guillielmus thomas van emelen/
licentiaet in beijde de rechten e(nde) jo(ffrouw)[e]/
lucresia jensema insgelijcx gehuijsschen/
ingesetene deser der stadt loven de/
somme van hondert guldens courant/
den schellinck tot seven stuijvers den/
pattacon tot twee guldens sesthien st(uijve)rs/
e(nde) alle andere specien naeradvenant gere-/
kent voor welcke somme de ierste/
comp(aran)ten geloven te gelden e(nde) te betaelen/
aende tweede comp(aran)ten ofte huns actie/
hebbe(nde) eene rente van vier guldens
//
sjaers los e(nde) vreij van alle lasten t'sij x[e]/
xx[e] xxx[e] meerde ofte mindere penn(ingen)/
niettegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarie aen de welcke de ierste/
comparanten mits desen sijn derogere(nde)/
welcke rente haeren cours sal beginnen/
te nemen den 22[e] april 1731 ende/
alsoo voor het ierste jaer te v(er)scheijnen/
22 april 1732 ende soo voorts van/
jaere tot jaere tot die quijtinghe/
toe dewelcke sal vermogen te geschieden/
t'eender reijse e(nde) vollen intereste als/
het de rentgelders gelieven sal, gelove(nde)/
de selve rentgelders dese hunne rente/
alle jaeren precies opden valdagh/
binnen dese stadt loven te sullen/
betaelen als schuldt met den rechte/
verwonnen daer voor verobligere(nde)/
hunne persoonen ende goederen meu-/
belen e(nde) immeubelen present ende/
toecomende ende naementlijck een/
halff boinder lants gelegen binnen/
de vrijheijt van vueren op het duijvels-/
velt regenoten jo(ffrouw)[e] joanna van/
vremde ter eenre lucas goedseels/
ter ii[re] d'heer francois van everbroeck/
ter iii[e] e(nde) d'erfgenaemen cruijningen/
ter iiii[e] seijden, wesende belast met
//
eenen chijns van twee stuijvers sjaers/
aen sijne ma(jestij)t sonder voorder daer/
voor guarrand gelovende e(nde) hiermede/
comparere(nde) anna peeters moder der/
tweede comparante jacobus vanden bergh/
e(nde) hendrick vanderzijpen in hauwelijck/
hebbende maria vanden berghe respective/
moeder broeder e(nde) swager der rentgelders/
dewelcke hebben v(er)claert soo sij doende/
mits desen te lauderen e(nde) te approberen/
de lichtinghe der voors(chreven) somme van/
hondert guldens gelijck oock in d'affec-/
tatie van het voors(chreven) halff boinder lants/
tot asseurantie der voors(chreven) cappitaele/
rente, renuntierende ten effecte/
van dijen de selve comparanten aen/
alle privilegien e(nde) gerechtigheden diesij/
in ofte aen het voors(chreven) halff boinder lants/
souden connen hebben ofte pretenderen/
daer voor insgelijcx verobligere(nde) hunnen/
persoon e(nde) goederen als voor constituere(nde)/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte copije authen-/
tiecque der selve om te compareren voor/
den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
e(nde) alomme elders consentere(nde) aldaer/
inde gewillige condemnatie parate/
e(nde) reele executie tot het achtervolghen
//
deser mede inde ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse bij opdracht van het voors(chreven)/
lants halff boinder lants tot asseu-/
rantie der selve rente alles sonder/
voorgaende daegement de surranneringe/
niettegenstae(nde) Aldus gedaen ende/
gepasseert ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van s(eigneu)[r] otto omble ende/
s(eigneu)[r] petrus craesbeeck getuijghen/
die minute deser - becleedt met behoo-/
relijcken segel - onderteeckent van bij/
de comparanten acceptanten e(nde) getuijghen/
beneffens mij notaris Onderstont quod/
attestor signatum j(oannes) m(ichael) janssens/
not(ari)s 1731 Aldus vernieuwt ende/
herkent door den voornoempden gecon-/
stitueerden die voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des heeren [lutenant] meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse het halff boinder lants/
inden voors(chreven) contracte breeder v(er)melt/
e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo sijn daer/
inne gegoijt e(nde) geerft heer e(nde) m(eeste)[r] guiliel-/
mus thomas van emelen ende jo(ffrouw)[e]
//
lucretia van jensema om daer aen te/
verhaelen eene rente van hondert gul(den)s/
capitaels e(nde) te verscheijnen interest/
dijer present alhier den procureur/
janssens e(nde) t'hennen behoeve acceptere(nde)/
et per monitionem reddidit op den last/
der voors(chreven) rente et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh e(nde) s(eigneu)[r] cornelis/
berses schepenen desen 4 meij 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator