SAL7613, Act: V°389.2-V°391.1 (140 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°389.2-V°391.1  
Act
Date: 1731-05-04

Transcription

2019-11-13 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolgende Op heden/
desen sevensten junii 1730 comparere(nde)/
voor mij als openbaer notaris et(ceter)[a] gead-/
mitteert inden souverijnen raede/
van brabant tot werchter residerende/
e(nde) inde presentie vande getuijghen hier/
onder te noemen in propre persoonen/
hendrick kestens e(nde) jan kestens inne-/
gesetenen van rotselaer welcke voors(chreven)
//
comparanten hebben verclaert gelijck/
sij doen bij desen vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben aen e(nde)/
ten behoeve van michiel vervoort/
sone cornelis alhier mede comparere(nde)/
e(nde) t'voors(chreven) transport acceptere(nde) dats/
te weten seecker huijs ende hoff/
soo e(nde) gelijck t'selve geleghen is tot/
cruijs onder werchter regenoten de/
baen van mechelen op aerschot ter i[e]/
anthoen van leemput ter ii[e] de/
basdonckstraet ter iii[e] seijde sijnde/
t'selve belast met eene rente van/
hondert vijftigh guldens courandt/
mede alnoch belast met negen stuij(ver)s als/
jaerelijckx aenden heere hertogh van/
arschot, voorders waranderende voors(chreven)/
transportanten het voors(chreven) goet voor/
los e(nde) vrije daerop waerschap e(nde) guarrand/
gelovende sijnde desen affcoop geschiedt/
voor de somme van hondert guldens/
courant gelt mits nemende den/
voors(chreven) acceptant die rente van/
hondert vijftigh guldens t'sijnen/
laste die op het voors(chreven) goet is/
gehipotecqueert Welcke voors(chreven)/
somme sijnde den afcoop der voors(chreven)
//
transportanten bekennen alsnu in/
contante penninghen ontfangen te/
hebben uijt handen des acceptants/
dienende dese oversulcx voor volle/
ende absolute quittantie sonder/
oijnt van voordere ofte andere/
als dese te moeten blijcken, v(er)clae-/
re(nde) de voors(chreven) transportanten aen/
het voors(chreven) huijs e(nde) hoff geen recht actie/
oft pretentie meer te hebben ofte/
te behouden in eenigher manieren/
maer t'selve met vollen rechte cedere(nde)/
e(nde) transporteren aen hem acceptant/
met renuntiatie prout in forma,/
tot onderhoudinghe ende volbrenghen/
van allentgene voors(chreven) is constitueren/
partijen comparanten mits desen onwe-/
deroepelijck [vacat] ende ieder thoonder/
deser om in hunnen naeme e(nde) van hunnen/
t'wegen te gaen e(nde) te compareren voorden/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven werchter/
e(nde) allomme elders daer het van noode/
e(nde) gerequireert soude mogen wesen/
e(nde) aldaer dese v(er)nieuwende e(nde) herkenne(nde)/
den gebreckelijcken van hun int' achter-/
volgen deser volontairelijck te laeten
//
duijmen e(nde) condemneren met costen/
sonder voorgae(nde) dagement mitsgaders/
te compareren voor heer ende hoff/
competent e(nde) aldaer den voors(chreven) accept/
cooper in het voors(chreven) huijs e(nde) hoff/
te goeden vestighen e(nde) erffven met/
alle solemniteijten daer toe gere-/
quireert mede aldaer te v(er)nieuwen/
de voors(chreven) gelofte van waerschap/
e(nde) guarrandt e(nde) alles meer et(ceter)[a] gelove(nde)/
et(ceter)[a] verbindende et(ceter)[a] renuntiere(nde) et(ceter)a/
in communi forma Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert ten daeghe maende e(nde) jaere/
als boven ter presentie van s(eigneu)[r] anthoen/
van leemputten e(nde) adriaen van(den) broeck/
als getuijghen hier toe aensocht ende/
vervolgens hebben de voors(chreven) contract-/
tanten e(nde) getuijghen de minute deser/
beneffens mij notario onderteeckent/
Onderstont quod attestor signatum abraham/
fl. goltfus not(ariu)s pub(licu)s 1730 Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent door den voor-/
noempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des heeren/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen
//
met behoorelijcke verthijdenisse het/
huijs inden voors(chreven) contracte breeder/
v(er)melt e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo is daer inne behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft michiel vervoert/
sone cornelis present alhier den procur(eur)/
franssens e(nde) ten behoeve van dito v(er)voert/
acceptere(nde) et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
s(eigneu)[r] jo(ann)es van arenbergh e(nde) s(eigneu)[r] cornelis/
berses schepenen desen 4[e] meij 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator