SAL7613, Act: V°407.1-V°410.1 (148 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°407.1-V°410.1  
Act
Date: 1731-05-25

Transcription

2019-11-25 by pieter-jan lahaye
Allen degene die dese letteren sullen/
sien oft hooren lesen saluijt wij jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost/
jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel, joannes van/
arenbergh e(nde) s(eigneu)r cornelis de berghes/
schepenen der stadt loven doen cont ende/
te weten met kennisse der waerheijt/
dat alsoo [vacat], wed(uw)[e] wijlen an-/
dries hebbens woonachtigh tot motbroeck/
onder s(in)t joris winghe met schepene/
briven deser stadt in date quinta/
feb(ruarii) 1621 in tertia soo in eijgen naeme/
als in qualitijt van momboiresse/
over haere kinderen van(den) voors(chreven) andries/
hebbens behouden verbinden e(nde) ver-/
obligeert stonde aen jo(nke)[r] maximiliaen/
emanuel petit soo voor sijn selven/
als hem sterckmaecke(nde) voor degene/
des raeckende als erffgenaemen oft/
representanten van wijlen jo(nke)[r] matthias/
van craenevelt in eene rente van/
drij guldens erffelijck, e(nde) om te comen/
tot naedere vastighijt der selve rente/
e(nde) verloopen dijer, soo sijn uijt crachte
//
vande voors(chreven) schepene briven aenden/
voors(chreven) jo(nke)[r] maximiliaen emanuel/
petit verleent geweest deser stadts/
opene briven van mainmise opde/
goederen der voors(chreven) verobligeerde/
welcke oock behoorelijck ter executie/
sijn gestelt geweest, door den bode/
leonardus vande plas ut hic retulit/
ende de selve goederen in sijne/
als in ons gen(edichs) h(e)[re] des keijsers ende/
coninckx als hertoghe van brabant/
e(nde) in deser stadt handen ten behouve/
vanden voors(chreven) impetrant genomen/
ende signantelijck/
Eerst huijs, hoff e(nde) boomgaert eertijts/
behuijst met alle sijne toebehoorten/
te motbroeck onder winge, regenoten/
oost jan peeters west hendrick van/
schauwbroeck ende de gebuerestraete/
Item een daghmael lants aldaer/
gelegen, regenoten west hendrick/
dirix oost jan wuijtkens
//
Item vijff vierendeelen lants/
opt selve velt, regenoten oost carel/
carelis west jan wuijtkens hebbende/
den selven impetrant oock tot de/
selve goederen behoorelijck geleijt/
volgens den relaese in pede der/
selve b(rieve) gestelt die oock opden/
25 augusti 1729 mits geene comparitie/
nochte oppositie sijn gedecreteert/
ende verclaert executoriael alvoorens/
de voors(chreven) wed(uw)[e] daertoe gedaeght sijnde/
geweest met contb(riev)e deser stadt ge-/
exploicteert door den voors(chreven) bode/
vande plas ut iterum retulit, welcken/
volgens soo sijn aenden selven impetrant/
verleent geweest voordere briven/
van executorien dewelcke oock/
behoorelijck ter executie sijn gestelt/
geweest door den voors(chreven) bode vande/
plas met affixie van billetten/
in houdende specificatie der panden/
waer e(nde) wanneer de selve souden/
vercoght worden, ende sijn dijenvol-
//
gens binnen s(in)t joris winghe ten/
huijse van peeter roijlants her-/
bergier aldaer gehouden twee/
behoorelijcke sitdagen van vierthien/
tot vierthien dagen waervan/
den lesten is geweest den sesden/
julii 1730, alswanneer alle de voors(chreven)/
goederen hier voorens breeder gespeci-/
ficeert ten uijtganck der brandende/
kersse sijn gebleven aen den voors(chreven)/
bode leonardus vanden plas soo voor/
hem als voor hem te nomineren/
voor e(nde) omme de somme van/
hondert thien guldens ende sesse hoogen/
alles ingevolghe de publiecke conditien/
daerover gehouden door den officiael/
festraets die alhier in originali/
gesien in desen gehouden worden/
voor geinsereert, welcken volgens/
is de voors(chreven) wed(uw)[e] soo in eijgen naeme/
als in qualitijt van momboiresse voors(chreven)/
met contb(riev)e deser stadt geexploicteert/
door den meergemelden bode leonardus/
vande plas anderwerff gedaeght ut iterum/
hic retulit om over de voors(chreven) vercoopinghe
//
te comen sien hooren ende interpone-/
ren den decrete e(nde) goedenisse oft/
wel haer daer tegens te opponeren/
ende mits haerder non comparitie/
soo is versocht dat voorts saude/
worden geprocedeert tot den/
voors(chreven) decrete doen te weten/
dat bij ons schepene voors(chreven) wel/
e(nde) int lange oversien hebbende de/
voors(chreven) bescheeden vercoopinghe ende/
allen hetgene daeruijt ende naer/
is gevolght, procederende alsoo/
tot interpositie vanden voors(chreven)/
decrete hebben wij schepenen voor-/
genompt ter maenisse [van jo(nke)[r] albert francois van winghe mits d'absentie] des h(e)[re] lieu-/
tenants
meijers mits d'absentie/
des heere meijers
daer over staende/
wegens sijne keijserlijcke e(nde) con(incklijcke) ma(jestij)t/
als hertoghe van brabant e(nde) van/
sijn recht van naederschap verteijgende/
bij onsen vonnisse geauthoriseert
//
ende authoriseren mits desen allen/
hetgene in desen gedaen is geweest/
ende voorts tegens alle degene/
e(nde) geactioneerde alsnu alnogh be-/
hoorelijck voorts geroepen sijnde/
ende niet comparerende default/
ende contumatie gevende ende/
voort proffeijt van dijen haer van/
alsulcken recht actie e(nde) gerechtighijt/
haer aen ende tot de voors(chreven) goederen/
soo in eijgen naeme als in qualitijt/
van momboiresse over haere voors(chreven)/
kinderen competere(nde), secluderende, hebben/
wij de voors(chreven) drij parceelen van/
goederen waervan een eertijts is be-/
huijst geweest, bij nominatie vanden/
voors(chreven) bode leonardus vande plas/
staende in pede der originele conditien/
aengewesen e(nde) aenwijsen mits desen/
aen ende ten behouve van(den) eersaemen/
peeter wolffs ende [vacat]/
wettighe gehuijsschen innegesetenen/
van motbroeck onder s(in)t joris winghe
//
welcken volgens soo worden de/
selve gehuijsschen te weten peeter/
wolffs e(nde) [vacat] voors(chreven) inde/
selve goederen met alle gewoonelijcke/
ende behoorelijcke solemnitijten/
van rechts wegen gerequireert/
gegoijt, gevest, e(nde) geerft hier present/
den officiael van ranst inden naeme/
ende ten behouve vande selve gehuijsschen/
accepterende om alle de selve goederen/
bij hun gebruijckt ende geproffiteert/
te worden als alle andere hunne/
eijge e(nde) propre goederen, et satis/
et waras pro ut latius inde voors(chreven)/
conditien, hac 25 maii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator