SAL7613, Act: V°413.2-R°416.1 (151 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°413.2-R°416.1  
Act
Date: 1731-05-26

Transcription

2019-11-27 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer, e(nde) schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den off(iciae)[l] goffart om de naervolge(nde)/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende t'herkennen/
als thoonder der selve geconstitueert
//
sijnde volghens d'onwederroepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght. Op/
heden elffsten maii 1731 voor mij/
notaris bij den souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijghen/
naergenoempt compareerde s(eigneu)[r]/
carolus cantillion innegesetenen/
der stadt diest als man ende/
momboir van jouff(rouw)[e] maria de win-/
ter e(nde) s(eigneu)[r] petrus staes borgher e(nde)/
coopman tot mechelen als man/
ende momboir van jouff(rouw)[e] elisabeth/
de winter, dewelcke verclaeren/
vercoght, gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben soo sij doen/
mits desen aen den eerw(eerdige) heere/
petrus maes regent van de pe-/
dagogie den valck binnen dese/
stadt e(nde) universitijdt van loven/
ten behoeve van de fondatie van/
vianen voor duijsent gul(den)s, ende de/
resterende hondert gul(den)s voor de/
fondatie naerder te noemen, pre-/
sent den selven h(e)[re] regent bij consent/
der heeren proviseurs accepterende/
eene jaerelijcksche rente van/
van achtendertigh gul(den)s thien/
stuijvers courant gelt a drij/
gul(den)s en halff par cente ende/
alsoo elffhondert guldens capitaels
//
wisselgelt de comparanten uuijt/
hooffde van hunne voornoemde huijs-/
vrouwen competerende ten laste/
van de kinderen erffgenaemen/
van wijlen jouff(rouw)[e] margareta/
le febure wed(uw)[e] van den advocaet/
andreas vandenschrieck, als ee-/
nighe dochters ende erffgenaemen/
van jouff(rouw)[e] wijlen maria de cock/
hunne moeder volghens acte her-/
kent voor heeren meijer e(nde) schepenen/
deser voors(chreve) stadt in prima den/
vierthiensten april lestleden/
e(nde) beleijde gedecreteert den 24 dito/
op sekere huijsinghe e(nde) appendentien/
genoempt het landt van beloffte/
breeder in de voors(chreve) acte uijtgedruckt/
voor d'eerste rente, ter weijckboecke/
geannoteert den 28[e] der voors(chreve) maent/
van april vallende ende verscheijnende/
t'elcken prima september ende/
aenbetaelt tot gelijcken valdagh/
prima september lestleden, e(nde) dat/
omme ende voor de somme van [e(nde) mits gelijcke]/
capitaele somme van elffhondert/
gul(den)s wisselgelt den schellinck tot/
sesse stuijvers e(nde) soo naer advenant/
van alle andere hoogere specien/
die de comparanten kennen ont-/
fanghen te hebben ieder voor de/
hellicht metten interest vant' loopende
//
jaer naer rate van teijdt dienen(de)/
desen voor volle ende absolute qui-/
tantie, verclaerende daer toe/
te wesen bemachtight van hunne/
voorschreve huijsvrouwen e(nde) daer/
van de ratificatie te sullen/
overleveren metten eersten, e(nde)/
hun alvolghens daer aen recht noch/
actie meer te reserveren dan de/
voors(chreve) rente metten loopenden/
interest geheelijck te hebben gece-/
deert ten behoeve als voor,/
surrogerende de voors(chreve) fondatien/
in hunne plaetse e(nde) stede, de selve/
rente garranderende voor goedt/
deughdelijck e(nde) genoeghsaem bepandt,/
onder verbant van die altoos op/
desen voet te doen volghen ten/
dijen eijnde verbindende hunne/
persoonen ende goederen, meubelen/
ende immeubelen present ende/
toecomende met onwederroepelijcke/
constitutie op allen thoonder deser/
ofte dobbel authentieque om te com-/
pareren voor heeren wethouderen/
deser stadt ende aldaer te consenteren/
in ontgoedenisse ende goedenisse/
in forma, mitsgaeders in condem-/
natie voluntair te decreteren/
soo in den souvereijnen raede van/
brabant, raede van mechelen
//
als elders ter gelieffte des accep-/
tants ofte successeur sonder voorgaende/
dagement. Aldus gedaen ten/
teijde voors(chreve) ter presentie van/
henricus franciscus janssens e(nde)/
van hendrick de neeff getuijghen/
hier toe aensocht, sijnde die voors(chreven)/
brieven overgelevert, sijnde die/
minute originele deser - becleedt/
met behoorelijcken segel - ondert(eecken)t/
carolus cantillion, peeter staes,/
p(etrus) maes regent van den valck/
et a me notario Onderstondt/
quod attestor e(nde) was ondert(eecken)t a(nthonius) j(acobus)/
durij not(ari)s. Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent de voors(chreven) acte notari-/
ael door den voornoemden gecon-/
stitueerden in alle ende igewelcke/
haere poincten, clausulen ende/
articulen, den welcken dijen-/
volghens ter maenisse des heere/
lieutenants meijers mits d'ab-/
sentie als voor e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreve) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoore-/
lijcke vertheijdenisse de voors(chreve)/
rente van elff hondert gul(den)s capitael/
wisselgelt breeder in de voors(chreve) acte/
notariael gespecificeert, e(nde) daer/
uijt bij ordonnantie van rechte/
behoorelijck ontgoeijt ende onterfft
//
sijnde soo is in de voors(chreven) rente be-/
hoorelijck gegoeijdt, gevest, ende/
geerft den procureur durij alhier/
present e(nde) accepterende ten behoe-/
ve van de fondatie van vianen/
voor duijsent gul(den)s e(nde) voor de/
resterende hondert gul(den)s voor de/
fondatie naerder te noemen/
et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] wilhelmo van bemmel e(nde)/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacintho jacobo schoutens/
schepenen hac 26 maii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator