SAL7613, Act: V°441.2-V°442.1 (166 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°441.2-V°442.1  
Act
Date: 1731-06-25

Transcription

2019-12-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naergenoempt gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst omde naervolge(nde) acte notariael/
alhier te vernieuwen e(nde) herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert sijnde/
heeft dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden 23[e] maii 1731 compareerde voor/
mij onderges(chreve) notaris tot aerschot residere(nde)/
e(nde) inde presentie van de getuijghen naer te/
noemen lambertus vaes e(nde) elisabeth stercx/
wettighe gehuijsschen innegesetene van hushout/
diewelcke bekennen opgelicht e(nde) ontfangen/
te hebben uijt handen vanden eerw(eerdige) heere depuis/
e(nde) den eerw(eerdige) heere commines canonincken/
van onse lieve vrouwe kercke van aerschot/
de somme van ses hondert guldens loopende
//
gelt den schellinck tot seven st(uijve)r[s] e(nde) d'andere/
specien naeradvenant te rekenen sijnde de penn(ingen)/
te weten vier hondert drijentachentigh gul(den)s/
ses st(uijver)[s] 1bl(anck) van ignatius verstappen e(nde)/
hondert sesthien gul(den)s derthien st(uijver)s een joort/
van anthoon van dijck waer vooren sij comp(aran)ten/
jaerel(ijckx) ae(nde) capitule van aerschot geloven te/
gelden e(nde) te betaelen eene rente van vierentwin-/
tigh guldens jaers los e(nde) vrij van alle laesten/
die van het hoffs sweghen sullen worden geimpo-/
neert vallende de selve rente jaerelijcx/
den 23[e] maii waer van den 23 meij 1732 den/
iersten valdagh wesen sal, ende soo voorts/
van jaere tot jaeren totte reele quijtinghe/
toe die sal moeten geschieden t'eender reijse/
mette intereste dijer altijdt met cost van/
brieven pontpenn(ingen) mainmise in cas van beseth/
gelove(nde) de selve altijdt goet te houden/
ofter in toecomende yet aen gebraecke waer/
vooren verobligerende henne respective persoonen/
e(nde) goederen soo meublier als immeublier/
present e(nde) toecomende e(nde) signantelijck tot/
hijpotecque der selver rente sijn opdraeghende/
e(nde) affectere(nde) ierst seker huijs stal schuer met het/
binnenvelt daeraen gelegen gestaen e(nde) geleghen/
tot hulshout op d'eijnde groot drij daghmaelen/
renende daer aen oost sebastiaen van roije suijt/
henr(ick) verbist weest de catheleijne straet e(nde) noort/
s'heeren straet/
Item seker parcheel erfve genoempt de/
iertkens groot sesse daghmaelen eensgelijcx/
aldaer gelegen oost jan prins suijt de neth/
west weijberecht kesselers e(nde) noort adraen/
de neve,/
Item alnoch drij dagh(mae)len lants genoempt turelincx/
velt eensgelijcx tot hulshout gelegen reg(eno)ten adriaen/
van roij oost siel turelinckx erffgen(aemen) suijt
//
de kerckenheijde weest jan van(den) broeck met/
seker straetken noort waranderende de/
voors(chreve) gronden van erffven voor los e(nde) vrij/
sonder met eenighe lasten beswaert te wesen/
dan enkelijck op s'heeren chijns e(nde) rechte vanden/
gronde e(nde) nu voortaen op de voors(chreve) rente van/
vierentwintigh guldens s'jaers die het voors(chreve)/
capittel daerop los e(nde) vreij is behoudende/
constituere(nde) ten dijen effecte onwederoepelijck/
mits desen [vacat] e(nde) alle thoonders deser om/
't gene voors(chreve) is te vernieuwen e(nde) te herkennen/
soo inden souverijnen raede van brabant loven/
aerschot, hulshout ofte alomme elders daer het/
van noodee soude wesen sal te geschieden om/
om in cas van egheene jaerel(ijcksche) bet(aelingh)[e] dese acte/
tot laste van(den) gebreckelijcken te doen ende laeten/
duemen e(nde) v(er)claeren executoriael in forma sonder/
voorgae(nde) dagement mede consentere(nde) in het maecken/
van beleijde van mainmise mede in het decreet/
e(nde) herdecreet vande heeren meijer e(nde) schepenen der/
stadt loven, daer over te geven tot volcomen vasticheijt/
e(nde) affectatie der selver rente van gel(den) om te/
gaen e(nde) te compareren voor hoff e(nde) heer competent/
om den voors(chreve) huijse e(nde) landen voor de voors(chreve) rente/
wettelijck te realiseren e(nde) te affecteren, obl(igando) submitt(endo)/
ac renunt(iando) prout in amplissima forma hier over/
peter turelincx e(nde) joannes borrens getuijghen/
tot desen aensocht e(nde) gebeden e(nde) was d'originele/
minute deser bij de voors(chreve) comparanten e(nde) getuijghen/
beneffens mij notaris opden segel competent/
behoorelijck onderteeckent Onderstont concordantiam/
huius cum suo originali attestor signatum e./
vanderbeken not(ariu)s Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
door den voors(chreve) geconstitueerden die voorstae(nde)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke haere/
poincten e(nde) clausulen obligan(do) submitte(ndo) ac/
renuntian(do) in forma coram jon(ke)[r] albert francois/
van winghe e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses schepenen ha(n)c/
25 junii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator