SAL7613, Act: V°460.1-R°462.1 (168 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°460.1-R°462.1  
Act
Date: 1731-06-26

Transcription

2019-12-19 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren lieutenant/
meijers ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder van de selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolgende Op heden 26[e]/
meij 1731 voor mij openbaer notaris bij/
sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present/
die getuijghen naergenoempt comparerende/
jon(ke)[r] maximiliaen emanuel petit oudt raedt/
deser voors(chreve) stadt denwelcken heeft verclaert/
v(er)cocht gecedeert ende getransporteert te/
hebben aen e(nde) ten behoeve van d'heer tossanus/
michiels rentm(eeste)[r] van de groote taefel/
vanden h(eilighen) geest deser stadt loven/
alhier present ende accepterende een/
halff boinder bosch soo ende gelijck den/
selven gelegen is onder holsbeeck met/
het schaerhout ende boomen daerop staende/
regenoten de abdije van vrouweperck ofte/
den holssbeeck bossch ter eenre e(nde) tweedre/
de gemeijnte aldaer ter derdere ende/
de erfgenaemen van dormael ter vierdere/
sijden e(nde) dat om ende voor de somme/
van vier hondert guldens wisselgelt,/
welcke somme den voors(chreve) jon(ke)[r] petit
//
verclaert ontfangen te hebben in/
verscheijde reijsen uijt handen vanden voors(chreve)/
d'heer michiels dienende dese desaengae(nde)/
voor volle ende absolute quittantie/
waer aen is gecort twee hondert vijff/
enseventigh guldens capitaels met de/
verloopen dijer tot datum deser welck/
capitael was geaffecteert opden voors(chreve)/
bossch ten behoeve vanden voors(chreve) acceptant/
volgens contract daer van sijnde ge-/
passeert voor mij onderges(chreve) notaris den/
elffsten september 1726 e(nde) mainmise/
daerop gevolght den 14[e] septembris van/
het selve jaer in prima, welcke rente/
mits desen comt te cesseren consentere(nde)/
den voors(chreve) acceptant inde cassatie daer/
ende alsoo, mits welcke den voors(chreve) jon(ke)[r]/
comparant verclaert sigh geen recht/
nochte actie meer te hebben nochte/
te reserveren tot het gene voors(chreve) is/
dan den selven bossch geheelijck te hebben/
getransporteert ten behoeve als voor,/
surrogerende dijenvolgens den voors(chreve) d'heer/
michiels in sijne plaetse ende stede/
eodem iure verclaerende den voors(chreve)/
jon(ke)[r] petit hem het selve goet te/
competeren uuijt den hoofde van/
sijne ouders wesende vreij ende onbelast/
gelovende daer voor guarrandt met
//
gelofte van het selve aenden acceptant/
te sullen doen volgen gelijck voors(chreve) is/
onder obligatie van sijnen persoon ende/
goederen meubelen e(nde) immeubelen present/
e(nde) toecomende, constituerende ten effecte/
van dijen onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel authentiecq/
der selve om te compareren voor sijne/
maj(estij)[ts] souverijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen van loven/
als alomme elders om den inhoudt/
deser aldaer te laeten vernieuwen ende/
te consenteren inde gewillige condem-/
natie mitsg(aede)rs in ontgoedenisse/
ende goedenisse in forma sonder/
voorgae(nde) daegement de surranneringhe/
niettegenstaende Aldus gedaen binnen/
loven ten tijde voors(chreve) ter presentie van(den)/
eerw(eerdige) heere georgius hardij priester et(ceter)[a]/
e(nde) van franciscus josephus gilbert als/
getuijghen, die minute deser - becleedt/
met behoorelijcken segel - onderteeckent/
bij den comparant acceptant e(nde) getuijghen/
beneffens mij notaris Onderstont quod/
attestor sign(atu)m j(oannes) c(arolus) fizenne not(ari)s/
Aldus v(er)nieuwt ende herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreve) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen
//
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des lieutenants meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreve) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse den bosch inden voors(chreve) contracte/
breeder v(er)melt ende daer uijt bij/
ordonnantie van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is/
daer inne met alle solemniteijten/
van rechten daer toe gerequireert/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft d'heer/
tossanus michiels present alhier den/
procureur fizenne ende ten behoeve/
van(de) voors(chreve) michiels accepterende et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram eisdem eodem jon(ke)[r]/
[recta datum] albert francois van winghe e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses/
schepenen 26[a] junii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator