SAL7613, Act: V°57.2-V°60.1 (25 of 170)
Search Act
previous | next
Act V°57.2-V°60.1  
Act
Date: 1730-09-13

Transcription

2019-02-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naerbeschreven gestaen/
den notaris ende officiael festraets/
om de naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernuwen/
ende te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde/
volgens die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen als/
volght Op heden den derden
//
januarii seventhien hondert vier/
entwintigh compareerden voor/
mij openbaer not(ari)s tot mechelen/
residerende ende ter presentie/
vande getuijgen ondergenompt/
jan der boven met matthijs/
willems beneffens elisabet/
der boven sijne huijsvrouwe/
die de selve tot hetgenen naer/
beschreven assisteerden endeassis/
tueerden
authoriseerden ter eendere/
ende peeter gritens ter andere/
seijden welcke ierste comparanten/
bekennen ende verclaeren bij/
desen vercoght gecedeert ende/
getransporteert te hebben aenden/
tweeden comparant den/
selven coop accepterende seker/
stuck lants genompt borens/
block groot ontrent de drij dagh/
wanden onbegrepen der maete/
gelegen binnen de parochie van/
haeght comende tegens meijers/
boschken ter eendere jan van/
linthoudt ter tweedere het
//
block vande wed(uw)[e] jan bollens/
ter derdere ende die kercke/
van haecht ter vierdere seijden/
belast met eenen cheijns van/
sesthien stuijvers t jaers aenden/
neckerspoel alhier ende tot/
dijen alnogh een halff meulen/
vat coren aenden heere/
pastoor van haecht voors(chreven)/
alle jaerelijckx sonder meer/
daerop waerschap e(nde) guarrant/
ghelovende die den cooper/
moet nemen t sijnen laste sonder/
corten aende coopsomme dan/
den achterstel sullen de ierste/
comparanten claeren tot den/
lesten verschenen dagh de/
ierste comparanten compe/
terende uijt den hoofde van/
hunne auders welcken coop ende/
transpoorte is geschiet om/
ende mits de somme van twee/
hondert vijftigh guldens courant/
gelt den schellinck tot seven
//
stuijvers ende de andere spe/
cien naeradvenant die de/
ierste comparanten bekennen/
alsnu ontfangen te hebben/
dienende desen aenden cooper/
voor volle ende absolute/
quittantie sonder van voor/
dere te moeten doceren ende/
sal den cooper int gebruijck/
coomen van s(in)[te] andriessemisse/
lestleden ende ingevalle/
naermaels meedere commeren/
ofte lasten opt voors(chreven) stuck/
lant bevonden wirden deugh/
delijck uijttegaen dan degene/
voors(chreven) sullen de ierste com/
paranten den cooper daerover/
guarranderen die quijtbaere/
soo die te quijten staen ende/
die ontquijtbaere tegens den/
penninck sevenentwintigh/
constituerende de selve
//
ierste comparanten onwe/
derroepelijck mits desen m(eeste)[r]/
[vacat] om te gaen ende/
compareren voor sijne ma(jestij)ts/
souvereijnen raede van bra/
bant meijer ende schepenen/
der voors(chreven) heerlijckheijt/
van haecht ende alomme/
elders daert van nooden wesen/
sal ende aldaer hetgene voors(chreven)/
vernieuwende ende herkennende/
te consenteren dat den/
tweeden comparant/
ende sijne huijsvrouwe int/
voors(chreven) stuck lant sullen/
worden gegoijt ende geerft/
met alle gerequireerde solem/
nitijten van rechte alles/
tot cost vanden cooper/
tot den erffbrieff in clus mits/
gaeders om hun constituanten/
int onderhoudt deser gewillighlijck
//
te laeten duemen ende con/
demneren met costen ende/
voorts alles meer et(ceter)a/
Actum mechelen ter presentie/
van franciscus cobbaerts/
ende joannes van keer ge/
tuijghen aensocht ende/
hebben de comparanten de/
minute deser becleet met/
sijnen zegel van ses stuijvers/
volgens het reglement be/
neffens mij notaris onderteec/
kent Onderstondt quod attes/
tor onderteeckent j van(den)/
driessche not(ariu)s pub(licu)s 1724 Al/
dus vernieuwt ende herkent/
de voorschreve acte notariael/
bijden voornompden gecon/
stitueerden in alle e(nde) iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen den welcken dijenvolgens/
ter maenisse des lieutenants
//
meijers mits d absentie des/
heere meijers als voor ende/
wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft op/
gedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse het stuck/
lants genompt borensblock/
groot ontrent de drij daghmaelen/
onbegrepen der maete gelegen/
binnen de parochie van haeght/
inde voorschreve acte nota/
riael breeder geinsereert/
ende regenoten gespecificeert/
e(nde) daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt ende/
onterft sijnde soo wort daer/
inne met alle solemnitijten/
van rechts wegen gerequireert/
behoorelijck gegoijt gevest ende/
geerft den officiael van ranst/
present accepterende inden naeme/
e(nde) ten behouve van peeter gritens/
ende [vacat] gehuijsschen et satis/
et waras pro ut latius in dicto procurato/
rio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator