SAL7613, Act: V°6.2-R°10.1 (4 of 174)
Search Act
previous | next
Act V°6.2-R°10.1  
Act
Date: 1730-07-03

Transcription

2019-02-02 by pieter-jan lahaye
Welcken volgens soo heeft den heere/
luetenant meijer nomine officii/
naer voorgae(nde) [manisse e(nde)] wijsdomme der voors(chreven)/
heeren schepenen geleijdt den off(iciae)[l]/
van ranst tot den huijsinghe molen et(ceter)[a]/
appendentien e(nde) dependentien dijers genoempt/
den gaffelmolen inde voors(chreven) acte/
notariael breeder geinsereert ende/
regenoten gespecificeert similiter ad/
mobilia dictorum constituentium e(nde)/
dat om te comen tot vastigheijt e(nde)/
jaerelijcxe betaelinghe eender rente/
van seventich guldens sjaers als/
breeder inde voors(chreven) acte coram eisdem/
eodem
//
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
den off(iciae)[l] van ranst omde naervolgende/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder van de selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen twelfsten/
junii 1730 compareere(nde) voor mij openbaer/
notaris geadmitteert bij sijne maj(estij)[ts] sou/
verijnen raede van brabant tot loven/
residere(nde) e(nde) inde presentie van die getuijghen/
naergenoempt s(eigneu)[r] franciscus vranckx e(nde)/
jo(ffrouw)[e] maria theresia geusens gehuijsschen e(nde)/
innegesetenen deser stadt dewelcke bekennen/
reelijck in aengetelde penningen ontfangen/
te hebben uijt handen vanden eerw(eerdigen) pater/
philippus de l abbaije procurator der/
societeijt jesu eene somme van acht/
hondert guldens wisselgelt den schellinck/
tot sesse stuijvers ende den ducaton/
tot dreij guldens ende alle andere/
specien naeradvenant gerekent dienende/
dese voor quittantie voor welcke somme/
die voors(chreven) gehuijsschen geloven te gelden/
ende te betaelen eene erffelijcke rente/
van sessendertigh gul(den)s sjaers courant gelt
//
volgens de respective valdaeghen cours/
hebbe(nde) los e(nde) vreij van alle lasten soo/
van thien xx[e] meerdere ofte mindere/
penninghen niettegenstae(nde) eenige placcaerten/
ter contrarie derogerende aen de selve/
mits desen welcke rente haeren cours/
is aennemende op datum heden voorschreven/
waer van het ierste jaer van betaelinghe/
vallen e(nde) verscheijnen sal den twelfsten/
junii 1731 ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot de respective quijtinghe toe die/
altijdts sal mogen geschienden als het die/
voors(chreven) rentgelders gelieven sullen met/
gelijcke voors(chreven) somme ende met volle/
rente geloevende de voors(chreven) rente alle/
jaeren loffelijck e(nde) deughdelijck te/
sullen betaelen in hunne collegie als/
schult met reght verwonnen alles/
onder obligatie van hunne respective/
persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeu/
belen present e(nde) toecomende met submissie/
e(nde) renuntiatie als naer reghte e(nde) om/
die voors(chreven) paters nogh naerder te v(er)seckeren/
over hunne voors(chreven) capitaele somme/
e(nde) verloopen dijer soo hebben sij opgedraeghen/
e(nde) voor speciael hijpotecque gestelt drije/
daghmaelen lants gelegen onder de/
heerelijckheijt van vertrijck regenoten
//
de canten graeght ter eendere d erffgen(aemen)/
peeter groenendael ter ii[e] onbelast/
volgens acte gepasseert voor den notaris/
j baerts e(nde) seckere getuijghen tot thienen/
residerende opden 19[e] junii 1727 waer/
bij haer grootmoeder is afgae(nde) die/
toghte ten behoeve der belastinghe deser/
Item een daghmael lants onder neervelp op/
het collominne veldt regenoten het groot/
gasthuijs ter i[e] e(nde) ii[e] den grooten wegh ter/
iii[e] d erffgenaemen peeter moris ter iiii[e]/
seijden/
Item een halff daghmael lants op het kesselaire/
velt regenoten het voors(chreven) gasthuijs ter eendre/
de erffgenaemen anna van hassel ter ii[e]/
d erffgenaemen michiel van laenen ter/
derdere seijden/
Item een halff daghmael lants op het kerselaere/
velt regenoten het abdije van vilers ter/
eenre de pastorije ter ii[e] d erffgenaemen wijlen/
d heer berleer ter iii[e] d heer van nervelp/
ter iiii[e] seijden/
Item dreij vierendeelen lants opt broeckvelt/
regenoten den heijlighen geest van bierbeeck/
ter eendre jacobus noel ter ii[e] ende/
derdere d erfg(enaemen) berleer ter iiii[e] seijden/
Item dreij daghmaelen opden huenbergh/
te neervelp regenoten den heijlighen geest/
van bierbeeck ter eendere de kercke van
//
neervelp ter ii[e] de straete van neervelp/
naer loven ter derdere den heijlighen geest/
van neervelp ter vierdere sijden/
Item een block groot dreij daghmaelen/
te willebringhen regenoten s heere straete/
te eendere den prince van rubempre ter/
tweedre/
Item een daghmael landts aldaer regenoten/
mijn heer nivel ter i[e] d erffgenaemen/
d infermerije van t groot begijnhoff van/
loven ter ii[e]/
Item alnogh een halff boinder aldaer regenoten/
mijn heer deberleer ter eenre den heere/
prince van rubempre ter tweedre den/
voetpat gaende van het pachthoff van/
mijn heer de nivel loopende naer den bosch/
van willebringhen/
Item dreij daghmaelen lants onder vertrijck/
regenoten de pastorije van willebringhen ter/
eendere den prince van rubempre ter ii[e]/
Item een halff boinder lants gelegen onder/
vertrijck voors(chreven) in het selve velt regenoten/
die leeuwe haeghe ter eendere cornelis/
vlemincx ter tweedre/
Item een daghmael lants oock onder ver/
trijck voors(chreven) regenoten den vloet graeght/
ter i[e] (et) vlemincx ter ii[e]/
Item een daghmael lants geleghen onder/
cumptigh inden grooten cauter regenoten
//
den heere prince van rubempre ter i[e]/
d abdije van vrauwperck ter tweedere/
d h(ee)[r] laurens ter iii[e]/
Item een daghmael lants gelegen boven/
schots hoff regenoten d heer nivel ter/
i[e] e(nde) ii[e] d erffgenaemen standaerts ter/
tweedre/
Item een halff boinder lants gelegen onder/
willebringen aent dorneken regenoten/
den heere van roosbeeck ter i[e] den voetwegh/
leijdende naer thienen ter ii[e] ende den/
heere graeve van vertrijck ter derdere/
bijden v(er)creghen bij goedenisse in tertia/
tertia augusti 1675/
Item een daghmael lants gelegen in een/
meerder stueck van een halff boinder onder/
roosbeeck aenden grooten cauter regenoten/
den heere grave van verthijn ter eendere/
d erffgenaemen smunters ter tweedre/
m(eeste)[r] jan van dipendael ter derdere het godts/
huijs van vrauwperck ter vierdere/
Item een daghmael lants onder vertrijck/
opt willebringhen veldt regenoten de/
vloet graeght ter eendere d erffgenaemen/
vlemincx ter tweedre jon(cvrouw)[e] adonia ter/
derdere renier thaveniers ter vierdere sijden/
Item vijff vierendeelen lants gelegen onder/
willebringhen opt selve velt regenoten de/
erfgenaemen wauter van paule ter eenre
//
d erffgenaemen hendrick demunter ter ii[e]/
de infermerije vanden grooten beggijnhove/
ter derdere seijden vercregen dese dreij plecken/
bij scheijdinghe e(nde) deijlinghe voor den notaris/
lenaerts den 19[e] februarii 1686 warrandere(nde)/
de voors(chreven) panden te wesen voor vrije e(nde)/
onbelast behoudelijck s heeren cheijns altijts/
garrandt e(nde) genoeghdoeninghe gelovende tot/
assurantie der voors(chreven) panden ende in cas/
van gebrecke te stellen sufficande naerdere/
panden consentere(nde) hier over in realisatie/
bij opdracht mede in het slaen van beleijde/
e(nde) mainmise decret e(nde) herdecret der heeren/
schepenen van loven daerop te volgen sonder/
voorgaende daegement constituere(nde) voorts/
onwederoepelijck een ieder thoonder deser n/
n [vacat] ofte copije autentique der selver om/
te compareren soo voor den souverijnen raede/
van brabant heere meijer ende schepenen/
van loven ende alle omme elders daer het/
van noode saude moghen wesen om den inhoudt/
deser te vernieuwen ende te herkennen con/
senterende den gebreckelijcken inde condemnatie/
voluntair alles sonder voorgae(nde) daeghement/
promittentes ratum et gratum Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven ten daeghe mae(nde)/
e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie van jan sluijers/
e(nde) michael bonnaerts getuijghen ten dese
//
aensoeght d originele minute deser/
becleedt sijnde met sijnen behoorelijcken/
segel Signatum francis vrancx maria/
theresia geusens e(nde) van mij notaris/
Onderstont mij present quod attestor e(nde)/
was onderteeckent b(aptist) franssens not(ariu)s pub(licu)s/
Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent bijden voornoempden/
geconstitueerden de voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen consenterende als inde selve/
coram jon(ke)[r] willelmus van bemmel e(nde) s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh schepenen hac/
tertia julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator