SAL7613, Act: V°73.1-V°76.1 (30 of 174)
Search Act
previous | next
Act V°73.1-V°76.1  
Act
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naerbeschreven/
gestaen den [notaris ende] officiael van ranst [festraets]/
omde naervolgende acte nota/
riael alhier wettelijck te ver/
nieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconsti/
tueert sijnde volgens die/
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden den tweeden maii/
xvii[c] dertigh comparerende/
voor mij notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
te loven residerende present/
die getuijgen naergenompt s(eigneu)r ja/
cobus staes bejaerden jonckman/
ende jouff(rouw)[en] theresia ende isa/
bella staes bijde bejaerde dochters/
susters ende broeders ende innegesetenen/
deser stadt welcke comparanten
//
hebben mits desen verclaert saemen/
der hant wel ende deughdelijck/
t hennen contentemente in/
gereede penningen ontfangen/
te hebben uijt handen vande/
eerbaere dochtere joanna maes/
tegenwoordigh nogh dinstmaeghte/
van s(eigneu)[r] aegidius denique de som/
me van sesse hondert guldens/
wisselgelt den schellinck a sesse/
stuijvers den pattacon a twee/
guldens en acht stuijvers ende/
soo voorts van alle andere soo/
meedere als mindere munte naer/
advenant dienende dese voor/
quittantie ter saecke van welcke/
somme geloven sij comparanten/
saemen ende ieder van hen/
int particulier te gelden ende/
te betaelen ten behouve vande/
voors(chreven) joanna maes oft haers/
actie hebbende present acceptere(nde)/
eene rente van vierentwintigh/
guldens t jaers los ende vrij van/
alle lasten soo reele personele
//
als mixte niettegenstaende eenighe/
ma(jestij)t[s] placcaerten edicten oft/
ordonnantien innegestelt ende/
naer maels inne te stellen ter contra/
rie aen alle welcke bij de com/
paranten van alsnu voor alsdan/
wort gederogeert mits desen/
cours nemende date deser e(nde)/
sal voor den iersten jaere/
comen te verscheijnen den twee/
den maii xvii[c] eenendertigh ende/
soo voorts van jaere te jaere/
tot die effective e(nde) reele quijtin/
ghe toe t eender reijse te geschied(en)/
in munte van wisselgelt als/
voor ende met volle rente/
altijt als het de rentgelderen/
gelieven sal gelovende de selve/
alle jaeren binnen dese stadts/
wissele van loven in couranten/
gelde wel ende loffelijck te/
sullen betaelen onder obligatie/
van henne respective persoonen/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present ende toecomende ende
//
naementlijck tot naedere assurantie/
verobligeren hennen gemeijnen/
huijse alhier gestaen binnen dese/
stadt loven opde prooftstraete/
regenoten den prince cardinael/
ter eendere den baecktant ter/
ii[re] naemen van achter ter derdere/
ende voors(chreven) straete van vooren/
ter vierdere seijden alleenelijck/
belast met eene rente van/
sesse hondert guldens cappitaels/
aenden heere licentiaet delvaux/
ende hen comparanten alleen/
ende int geheel competerende/
volgens acte gepasseert voor/
den notaris colson de colsels/
in date xxv januarii xvii[c] vier/
entwintigh gesien ende gebleken/
hier voor waerschap ende guar/
rant ieder int particulier gelo/
vende mits desen consenterende/
daer over int slaen van beleijde/
ende int decreet ende herdecreet/
van dijen constituerende voorts/
onwederoepelijck de comparanten
//
rentbekenderen een ieder/
thoonder deser ten eijnde van/
vernuwinghe soo voor den/
souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen/
van loven ende alomme elders/
elders ende aldaer tot volbren/
gen ende achtervoller van/
hetgene voors(chreven) is consentere(nde)/
in gewillighe condemnatie/
mitsgaeders int slaen van be/
leijde ende int decreet ende/
herdecreet als voor sonder da/
gement onder submissie ende/
renuntiatie in forma als oock/
den iersten comparant beneficio/
ordinis excussionis et divisionis/
ende de voors(chreven) jouffrouwen theresia/
ende isabella staes senat(us) consult(i)/
velleam dies alvoorens door mij/
notaris respectivelijck onderricht/
Actum loven ten tijde voors(chreven) pre/
sent aegidius gillottea ende jean/
arnonlt sijnde d originele minute
//
deser becleet metten behoorelijcken/
zegel onderteeckent j(acobus) staes the/
resia staes isabella staes met het/
marcq van anna maes in forme/
van een cruijs ende van mij/
notaris leeger stondt Quod attestor/
ende was onderteeckent f(ranciscus) l(udovicus)/
festraets not(ariu)s pub(licu)s 1730 Aldus/
vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen ende articulen/
consentere(nde) als bij de selve coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost ende s(eigneu)r joannes van/
arenbergh hac 25 (septem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1735-01-16

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Is geblecken/
bij quittantie/
becleet met/
segel van ses/
stuijvers de/
date 18 jan(ua)rii/
1735 dat dese tegen/
staende rente/
met de ver/
loopen dijer is/
gequeten aen/
anna maes/
door s(eigneu)r henricus/
charlis cum sua/
quare vacat hac 19 jan(ua)rii 1735/
ita est/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets officiael/
1735
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-06-10 by pieter-jan lahaye
Welcken volgens heeft den heeren/
[lieutenant] meijer nomine officii mits d absentie/
des heere meijers naer voorgaende/
maenisse ende wijsdomme der voors(chreven)/
heeren schepenen geleijt den
//
officiael essinck inden naeme/
ende ten behouve van anna/
maes tot den huijse inde voors(chreven)/
acte notariael breeder geinse/
reert ende regenoten gespeci/
ficeert similiter ad mobilia/
dictorum constituentium ende/
dat om te comen tot vastighijt/
e(nde) jaerelijckxsche betaelinghe/
der rente van vierentwin/
tigh guldens t jaers waervan/
inde voors(chreven) acte coram eisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator