SAL7613, Act: V°76.2-V°78.1 (31 of 170)
Search Act
previous | next
Act V°76.2-V°78.1  
Act
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-03-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luete/
nant meijers in absentie des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naer/
te noemen gestaen den off(iciae)[l] essinck omde/
naervolgende acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden desen 23[e] (septem)ber 1730 compareerde
//
voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die getuijgen/
naer te noemen hendrick madoets inne/
gesetenen deser stadt ende m(eeste)[r] cuijper/
van sijnen stijle denwelcken heeft/
verclaert vercocht gecedeert e(nde) getrans/
porteert te hebben soo hij doet bij desen/
aen guilliam luijckx innegesetenen van/
pellembergh alhier present ende in coop/
accepterende het derden paert in sekere/
plecke lants gelegen onder pellembergh/
groot negen daghmaelen regenoten de/
representanten vanden heere raedt de paep/
den groenenwegh e(nde) de straet belast/
met negenthien molenvaeten coren aende/
abdije van parck sjaers e(nde) int geheel/
welck transport is geschiet om ende/
voor de somme van twee hondert/
guldens courant gelt den schellinck/
gerekent a seven stuijvers den/
pattacon tot twee guldens e(nde) sesthien/
stuijvers ende alle andere specien/
naeradvenant boven den last vande/
voors(chreven) negenthien molenvaeten coren/
die den cooper sal moeten draeghen/
deels geweijse behoudelijck die/
verloopen die door den transportant
//
sullen geeffent worden tot kersmisse/
1729 e(nde) voor de hellicht tot kersmisse/
naestcome(nde) verclaere(nde) den transportant/
de voors(chreven) somme van twee hondert gul(dens)/
wel ende deughdelijck ontfangen te hebben/
dienende dese daer over voor quitt(anti)[e]/
sonder van andere te moeten doceren/
e(nde) alvolgens soo verclaert den transpor/
tant totte voors(chreven) negen daghmaelen/
lants geen recht ofte actie pretensie meer te/
hebben nochte te reserveren dan enckelijck/
totte hellicht vande huere van desen/
jaere 1730 waer voor hij sal gehouden/
sijn te betaelen de hellicht van de/
pacht van desen jaere 1730 gelijck/
voors(chreven) is ende den acceptant te/
surrogeren in sijne plaetse ende stede/
metten selfsten rechte verclaerende/
hij transportant de voors(chreven) plecke lants/
.... vercregen te hebben/
tegens sijnen stiefvaeder anthoon boo/
gaerts volgens goedenisse gepasseert/
voor schepenen van loven den derden/
meert 1725 In tertia ende niet/
voorder te sijn belast als voors(chreven) is/
met gelofte van guarrand ingevalle/
et(ceter)[a] constituerende ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/

//
voor den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
e(nde) pellembergh ten eijnde van ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse mede om den inhoudt deser/
aldaer te vernieuwen e(nde) slaen in condemnatie/
volontair sonder dagement niettegenstae(nde)/
die surranneringhe Aldus gedaen binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie van/
s(eigneu)[r] hendrick pols e(nde) s(eigneu)[r] philippus poels/
als getuijghen die minute originele/
deser becleedt met behoorelijcken segel/
onderteeckent bij den comparant e(nde)/
acceptant beneffens mij notaris/
Onderstont quod attestor signatum/
g(uilliam) van ranst not(ari)s 1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door/
den voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des heeren lieutenant meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse het derde paert inde/
negen daghmaelen lants inden voors(chreven)/
contracte breeder vermelt ende/
daeruijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is daer/
inne behoorelijck gegoijt ende geerft
//
guilliam luijckx present alhier den/
off(iciae)[l] festraets e(nde) t sijnen behoeve accep/
tere(nde) et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram eisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator