SAL7613, Act: V°83.1-R°85.1 (35 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°83.1-R°85.1  
Act

Transcription

2020-07-31 by kristiaan magnus
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers in d' absentie des/
heeren meijers en(de) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l] van-/
ranst om de naervolgende acte/
te vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden vijfden/
februarii 17[c] vierthien hebbe ick/
martin van scheubroeck dese onderteec-/
kent hebbende ten erff rente uijtgegeven/
soo ende gelijck dat ben doende bij/
desen aen hendrick meuger ende anna/
rombauts sijne tegenwoordige huijsvr(ouw)e/
den selven alhier present e(nde) acceptere(nde)/
seecker blocxken gelegen tot s(in)[t] jooris/
winghe bij die plaetse aldaer regenoten/
die herbaene van loven naer haelen/
ter i[e] de pastorije van winghe voor/
ter ii[e] het wingervelt ter iii[e] e(nde) het/
aertgat comende vant' voors(chreven) velt/
naer die gemelde plaetse ter iiii[e]/
waranderende het voors(chreven) block opden/
last der cheijnsen die daerop souden/
mogen uijtgaen aen jon(ke)[r] schott in/
/ houwelijck hebbende mevrouwe craene-/
velt dewelcke die die aennemeren/
sullen moten voor het toecomende/
draegen ende gelden des sal den erff-/
uijtgevere moeten effenen stellen/
die verloopen der voors(chreven) chijnsen tot/
kersmisse 1713 e(nde) wort wort' het/
voorschreve block boven die gemelde/
chijnsen uijtgegeven op eend(er) jaerelijcxe/
e(nde) erffelijcke rente van drij guldens/
die de aennemeren aenden voorseijden/
erffuijtgevere ende sijns actie hebbe(nde)/
geloven te betaelen los e(nde) vrij van alle/
x xx[e] meerdere e(nde) mindere penninghen/
lasten e(nde) impositien hoedanich die/
soude mogen wesen Welcke rente cours/
genomen heeft van lichtmisse gepasseert/
voorsulcx voor het ierste jaer vallen/
e(nde) v(er)scheijnen sal lichtmisse 1715 e(nde)/
soo voorts van jaere tot jaere totte/
quijtinghe vande selve die sal moeten/
geschieden met vijftigh guldens e(nde) het/
volle jaer verloops als den voors(chreven)/
meugens gelieven sal verbinde(nde) voor/
die vastigheijt vant' voors(chreven) capitael/
e(nde) verloopen het voors(chreven) block e(nde) voorts/
alle hunne goederen e(nde) meubelen/
present e(nde) toecomende ten effecte van/
dijen submittere(nde) e(nde) renuntiere(nde) als in/
/ forma met onwederoepelijcke procu-/
ratie op alle thoonders deser om/
te compareren voor alle hoven ende/
wetten e(nde) aldaer te doen e(nde) laeten/
passeren acte van ontgoedenisse mede/
te consenteren int' slaen van mainmise/
e(nde) beleijde decreet e(nde) herdecreet vanden/
heeren meijer e(nde) schepenen der stadt/
loven als mede in gewillige condem-/
natie alles sonder voorgae(nde) daegement/
aldus gedaen binnen lo ten daeghe mae(nde)/
e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie van jan/
van loo meijer van s(in)[t] jooris winghe/
e(nde) hendricke clinx als getuijghen e(nde)/
e(nde) was onderteeckent van schaubroeck/
met een cruijs het mercq van hendricke/
meugens jan verloij e(nde) met een cruijs/
het mercq van hendricke clincx onder-/
stont ita est signatum van scauwbroeck/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des heeren meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke v(er)tijde-/
nisse het block lants inde voors(chreven)/
acte breeder vermelt ende in/
/ sijne regenoten gespecificeert e(nde) daer/
uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo sijn int'/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
hendrick meugens e(nde) anna rombauts/
gehuijsschen present alhier den off(iciae)[l]/
festraets e(nde) t' hennen behoeve acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio coram jon(ke)[r] albert/
francois van winghe e(nde) s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen ha(n)c 9[a]/
octobris 1730
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-29 by The Administrator