SAL7695, Act: R°127.1-V°132.1 (43 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°127.1-V°132.1  
Act
Date: 1789-02-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-16 by kristiaan magnus
20 feb(ruarii) 1789/
Goedenisse van huijs/
en lant tot tombeeck/
onder overijssche/
voor/
s(ieu)[r] michael sillewaerts/
tot brussel/
In de tegenwoordighijdt der/
heeren meijer ende schepenen/
der hooftstad loven, hier naer/
te noemen, gestaen den notaris/
pierre robert quirini officiael/
der eerste secretarie camere/
deser voormelde stadt, om den/
naervolgende contracte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen, als thoonder/
van den selven geconstitueert/
/ sijnde, ingevolge d'onweder-/
roepelijcke procuratie daer inne/
geinsereert, heeft dat gedaen in/
der voegen ende maniere naer-/
volgende ende welckers teneur/
is luijdende aldus:/
Alsoo franciscus stroobants/
innegesetenen van het gehucht/
van tombeeck onder de vrijhijdt/
van overijssche op den elfsten/
julii 1787 heeft gelicht/
gehadt ter erfrente van/
sieur michael sillewaerts/
innegesetenen borgher/
binnen dese stadt brussele/
eene somme van hondert seven/
en seventich guldens courant gelt/
ten intereste van vijff par cento,/
met gelofte van beseth/
/ ofte restitutie binnen de drije eerst-/
comende maenden naer date voors(chreven),/
voor welcke capitaele somme/
ende interesten dijer sieur joannes/
baptista bredael innegesetenen/
borgher deser stadt ende guiliel-/
mus bredael innegesetenen der/
gemelde vrijhijdt van overijssche/
sigh hadden gestelt als borghe/
principael ende insolidum met/
renuntiatie in forma als breeder/
staet genarreert in den contracte/
van rentbekentenisse daer van/
zijnde gepasseert voor mij notaris/
ende getuijgen den voors(chreven)/
elfsten julii 1787, ende/
aengesien den tijdt van beseth/
ofte restitutie daer bij gelimiteert/
gefinieert was sonder dat zij aen/
hunne respective geloftens voldaen/
hadden, waer toe het gebeurt/
is mits manquement als voorseyt/
/ dat den geseijden michael sillewaerts/
sijnen contracte van rent bekente-/
nisse heeft doen slaen voor/
heeren wethouderen deser stadt/
in condemnatie volontair den/
thienden julii lestleden, ende/
het daeghs daer naer doen doen/
door den officier m(eester) de neé som-/
matie ende arrest, mitsgaeders/
d'eerste ende tweede presentatie/
in executie, ende mits alnogh/
geene voldoeninge, om/
te prevenieren alle voordere/
affronten ende swaere oncosten/
daer uyijt te resulteren, als oock/
om den geltschieter ende/
cautionarissen voor soo veel/
mogelijck te asseureren,/
soo ist dat op heden den/
negenthienden september 1788/
voor mij joannes baptista/
de ro als openbaer notaris/
/ geadmitteert bij sijne majestijts/
souverijnen raede van brabant/
binnen dese stadt brussele residerende/
ende in de presentie van de getuijgen/
naergenoemt commen ende in/
propren persoone gecompareert is/
den voors(chreven) franciscus stroobants,/
denwelcken heeft verclaert soo/
hij doet bij desen vercoght, ge-/
cedeert ende getransporteert/
te hebben aen den voornoemden/
sieur michael silewaerts alhier/
present mede comparerende ende/
den naerbes(chreven) coop, cessie ende trans-/
port t'sijnen behoeve accepterende,/
dats te weten seekere vijff en twintigh/
roeden landts met den huijse ende/
alle voordere battimenten daer op/
staende gelegen onder den voors(chreven)/
gehuchte van tombeek onder overijssche/
comende tegen de casseijde van brussel/
op waver, vrij, suijver ende onbelast,/
/ soo ende gelijcker wijs den transportant/
dese goeden heeft vercregen tegens/
jan baptist grauwels cum suis/
als gecoastitueerde der gemeijnte/
van tombeek volgens de/
judiciele transactie aengegaen/
voor heeren commissarissen van/
den souvereijnen raide van brabant/
den eersten april 1784 geteeckent/
c. van der camaer not(ari)s bij copije/
authentique gesien ende om den/
cooper behandight./
Gheschiedende voorts dese cessie/
ende transport om ende mits de/
somme van hondert acht en/
tachentigh guldens courant gelt,/
welcke somme den transportant/
bij middel der bovenstaende capitaele/
rente met den verschenen interest/
uijt handen van den acceptant/
bekent ontfangen te hebben, die-/
nende dese dijen aengaende/
voor volle quittantie/
/ van voldoeninghe, sonder van andere/
te moeten doen blijcken, comende hier/
mede het gemelt contract van rentbeken-/
tenisse gepasseert voor mij notaris/
ende getuijgen den 11 julii 1787 te/
cesseren, doodt ende te niet te/
sijn./
Verclaerende alvolgens den/
transportant aen ende tot de/
selve getransporteerde goeden geen/
voorder recht nochte pretentie meer/
te hebben, maer daer en te renuntie-/
ren ende afstandt te doen ten/
behoeve van den acceptant met/
alle hetselve recht dat hij daer aen/
ofte inne was hebbende, behoudelijck/
dat waer 't saecken den transportant/
de voors(chreven) coopsomme oft capitaele/
rente met den verschenen interest/
dier binnen de sesse eerstcomende maenden/
naer date deser aen den acceptant/
rembourseerde, in dijen gevalle ende/
andersints niet sal dit contract van/
transport oock comen te cesseren/
/ ende te niet te sijn, alle het ghene/
den acceptant op dien voet is accepterende./
Gelovende tot dijen den trans-/
portant over alles waer-/
schap ende guarrandt/
ende naementlijck/
brussel waerschap offter/
naermaels iet aen gebraecke,/
ende oock te sullen/
betaelen alle de costen/
van het passeren/
deser, segels, goedenisse/
brieve ende generae-/
lijck alle het ghene/
daer van dependeert/
Constituerende hij trans-/
portant onweder-/
/ onwederroepelijck mits/
desen [vacat]/
ende alle thoonders/
deser offte dobbel authen-/
tique dijer, om in/
sijnen naeme ende aen/
en van sijnen t'wegen/
te gaen ende te com-/
pareren voor schepe-/
nen der vrijhijdt/
ende prinsdomme van/
overijssche offte alomme/
elders voor hoff ende heer/
competent, daer des/
behooren ende van noode/
wesen sal, om aldaer/
den geheelen inhoude/
deser vernieuwende ende/
herkennende den voornoemde/
/ acceptant met observantie van alle/
gerequireerde solemnitijten in de voorge-/
citeerde goeden wel ende wettelijck/
te doen ende laeten goeden, vestigen/
ende erfven, mede om ingevalle van enige/
faute in t'achtervolgen ende presteren/
vant'gene voors(chreven) is, den gebreckelijcken van/
hun soo voor sijne maj(estij)[ts] souv(erijnen) raede van/
brabant, heeren wethouderen deser stat brussel en(de)/
allomme elders vrijwillighlijck te doen ende/
laeten condemneren met costen, al eyndelinge/
om onder de ges(eijd)[e] constitutie in den naeme ende/
siele van den transportant en(de) acceptant te/
vernieuwen ende presteren den eedt geprescribeert/
met den 15 art(ikel) van s(ijne) m(ajestijts) edict oft placcaert/
geemaneert den 15 september 1753/
dat de vercoopinge ende coop niet en is/
geschiet ten behoeve van eenige doode/
handt, directelijck nochte indirectelijck/
gelovende ende verbindende als/
naer rechten./
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen dese stat brussele, ten daege, maende/
en(de) jaere voors(chreven) ter presentie van peeter/
van pé ende s(ieu)[r] ludovicus wagemans als/
getuijgen hier toe aensocht, zijnde de minute deser/
becleet met enen segel van ses stuij(ver)s bijden voors(chreven)/
transportant, acceptant ende getuijgen beneffens/
/ mij notaris onderteeckent, leeger staet quod attestor/
signatum j.b. de ro not(ariu)s./
Aldus vernieuwt ende herkent/
den vorenstaenden contracte nota-/
riael door den voornoemden/
geconstitueerden, in alle ende iegewelcke/
sijne pointen, clausulen ende articulen,/
denwelcken dijensvolgens met behoo-/
relijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
heeft opgedraegen in handen van den/
voors(chreven) heere meijer als in s'heeren/
handen dats te wetene: seckere/
vijff en twintigh roeden landts/
met den huijse ende alle voordere/
battimenten daer op staende gelegen/
onder den voors(chreven) gehuchte van/
tombeeck onder overijssche comende/
tegens den casseijde van/
brussel op waver, ten voors(chreven)/
contracte naerder gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits/
d'ordonnantien van rechten/
/ den voornoemden geconstitueerden/
in den naeme sijnder constituants/
daer uijt ter manisse des voors(chreven) heere/
meijers ende wijsdomme der hier naer/
te noemene heeren schepenen behoore-/
lijck ontgoeijt ende onterft sijnde, zoo/
is daer inne met alle solemnitijten van/
rechts wegen daer toe gerequireert behoore-/
lijck gegoeijt, gevest ende geërft sieur/
michael sillewaerts innegesetenen/
borger binnen de stadt brussel, op den voet/
en(de) maniere als breeder in den voors(chreven) contracte/
staet gestipuleert, den officiael thibaut alhier/
present ende het selve alsoo voor, in den naeme/
en(de) ten behoeve van den selven s(ieu)[r] michael sille-/
waerts, sijne wettige hoirs ofte actie hebbende accepterende,/
naer dien den voors(chreven) geconstitueerden in den naeme ende/
ziele der transportants en(de) coopere hadde gedaen ende/
gereïtereert den eede dat die vercoopinge en(de) coop vant/
voors(chreven) goet geensints en is geschiet ten behoeve van/
enige doode hant, conform den xv art(ikel) van s(ijne)/
m(ajesteijts) placcaert van den 15 (septem)ber 1753 et satis et/
waras prout latius in dicto procuratorio. Coram/
jon(ke)[r] gerardus fran(ciscus) xaverius de herkenrode erfvoegt/
van raetshoven ende heer ende m(eeste)[r] guilielmus devienne/
schepenen desen 20[e] februarii 1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer