SAL7695, Act: R°289.1-V°290.1 (100 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°289.1-V°290.1  
Act
Date: 1789-05-08
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-09 by Arthur Magister
8 maii 1789/
Goedenisse eender capitale/
rente van 1000 guld(en) 101 s(tuijvers)/
voor/
de fondatie petristen/
alhier/
In de tegenwoordighijdt der heeren/
meijer ende schepenen der hooftstat/
loven hier naer te noemen, gestaen den/
notaris pierre robert quirini officiael der/
eerste secretarie camere deser voormelde/
stadt, om den naervolgenden contracte/
notariael alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen, als thoonder van den/
selven geconstitueert sijnde, ingevolge/
d'onwederroepelijcke procuratie daer/
inne geinsereert, heeft dat gedaen in der/
voegen ende maniere naervolgende/
e(nde) welckers teneur is luydende aldus/
Op heden desen 27 novembris 1786/
voor mij pierre robert quirini notaris/
geadmitteert bij sijne majestijts souverijnen/
raede van brabant, binnen de stad loven/
/ residerende ter presentie van de getuijgen/
naergenoemt, compareerde d'heer molies/
antonius josephus antonius durij greffier der stad/
van gembloux, denwelcken verclaert van opden/
31[e] januarii van desen jaere 178 vercogt,/
gecedeert ende getransporteert te hebben, zoo/
ende gelijck hij mits desen nog is doende, aen/
ende ten behoeve der fondatie petristen/
binnen dese stadt, den heere advocaet durij/
alhier accepterende eene capitaele rente/
van duysent guldens wisselgelt, croiserende/
aen drij en halfve courant par cento wisselgelt,/
vallende t'elcken 31 januarii, gereserveert ten/
behoeve van den heere acceptan transportant/
tot laste van jouffr(ouw)[e] maria constance dury,/
geaffecteert op seker huys e(nde) dependentien dijer,/
gestaen binnen dese stat loven op d'heversche/
straete, genaemt de wilde catte, regenoten den/
grooten ingel ter i[e] en ii[e], jouffr(ouwe) joeisan[e] s(ieu)[r]/
noè met het huijs genoemt het wit schaep/
ter iii[re] het huijs den blauwen hont ter iiii[re]/
ende de straete van voor ter v[e] sijden, volgens/
acte van scheydinge en dijlinge gepasseert voor mij/
notaris den 31 januarii 1782 alhier bij copije/
auth(entique) gesien, daerover waerschap ende guarrant/
gelovende in forma./
Welcke voors(chreven) vercoopinge is geschiet voor/
/ gelijcke somme van duysent guldens wisselgelt/
welcke somme den heere transportant verclaert/
door den heere acceptant q(ualitate)q(ua) voor hem reëlijck/
verschoten ende betaelt te sijn geweest, dese/
daer over dienende voor volle ende absolute/
quitt(anti)[e] van voldoeninge sonder naermaels dien-/
aengaende van andere te moeten doceren/
Mits welcke verclaert den heere transportant/
tot de voors(chreven) capitaele rente ende jaerlijcksche/
interesten ofte croise dier geen het minste recht,/
actie ofte pretentie meer te hebben ofte te reserveren/
dan de voors(chreven) fondatie te stellen e(nde) te surrogeren/
in sijne plaetse, stede e(nde) gerechtighijdt eodem iure,/
met consent voor soo veel noodigh in d'ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse daer e(nde) alsoo/
Ten effecte vant'gene voors(chreven) constituerende/
mits desen onwederroepelijck een ieder thoonder deser/
oft desselfs dobbel auth(entique), om te compareren voor/
den souv(erijnen) raide van brabant, heere meijer e(nde)/
schepenen der stat loven, van gembloux e(nde) alomme/
elder, om den inhoude deser aldaer te laeten/
vernieuwen, herkennen ende realiseren met consent/
in cas van eenigh gebrek, in de condemnatie volontair,/
parate ende reële executie, met costen, alles sonder/
voorgaende dagement, eenige surraneringhe/
niettegenstaende./
Aldus gedaen e(nde) gepass(er)[t] binnen loven, ten tijde voors(chreven),/
ter presentie van d'h(ee)[r] henricus thijs ende joannes monnoy/
als getuijgen hier toe aensocht, sijnde de minute deser/
becleet met segel van 24 stuij(ver)s, ondert(eeckent) c.a.j.dury,/
/ g.du ry acceptant q(ualitate)q(ua), henrij thijs, j.b.monnoye/
et a me notario, leeger staet quod attestor, signatum/
p(ierre) r(obert) quirini not(ariu)s 1786/
Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaende/
contracte notariael door den voorn(oemde) geconstitueerde/
in alle e(nde) iegewelcke sijne pointen, clausulen e(nde) articulen,/
denwelcken dyensvolgens met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie heeft opgedraegen in handen van den/
voors(chreven) heere meijer als in s'heeren sekere capitaele/
rente van duijsent guldens wisselgelt, croiserende/
aen drij en halfve courant par cento wisselgelt/
vallende t'elcken 31[e] januarii, gereserveert tot laste/
van jouff(rouw)[e] maria constance du ry op seker huys/
en(de) dependentie diers, gestaen binnen de stat loven/
opd'heversche straete, genoemt de wilde cat, ten voors(chreven)/
contracte breeder beroepen, e(nde) mits d'ord(onnanti)[e] van rechten/
den voorn(oemde) geconstitueerden daer uijt in den name sijnder/
constituantt behoorelijck ontgoeijt e(nde) onterft wesende/
ter manisse des voors(chreven) heere meijers ende wijsdomme/
der hier naer te noemene heeren schepenen, soo is daer inne/
met alle solemnitijten van rechtswegen daertoe gerequireert,/
behoorelijck gegoeijt, gevest e(nde) geërft den heere adv(ocae)[t]/
g.du rij als applicerende ten behoeve der fondatie/
petristen binnen dese stadt, den off(ici)[al] thibaut alhier/
present e(nde) het selve vermelde in den naeme van den selven/
heere advo(cae)[t] dury voor e(nde) ten behoeve der voors(chreven) fondatie/
petristen ofte der gene des actie hebbende accepterende/
et satis et waras prout latius in dicto procuratorio./
Coram jon(ke)[r] gerardus franciscus xaverius de/
herkenrode erfvoegt van raetshoven (etcetera) ende d'h(ee)[r]/
livinus lints schepenen desen 8 maii 1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer