SAL7695, Act: R°389.1-V°391.1 (134 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°389.1-V°391.1  
Act
Date: 1789-06-22
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-13 by Arthur Magister
22 junii 1789/
Cautie pignoratrice van 1 b(under)/
½ d(aghmael) l(andts) tot werchter gestelt/
door/
peeter goris aldaer/
ten behoeve van/
joannes ant(onius) de coster cum/
sua tot s(in)[t] jooris winge./
In de tegenwoordighijdt der heeren meijer/
ende schepenen der hooftstat loven hier naer te/
noemen, gestaen den notaris pierre robert/
quirini officiael der eerste secretarie camere/
deser voormelde stadt, om den naervolgenden acte/
notariael alhier wettelijck te vernieuwen en(de)/
herkennen als thoonder van den selven gecon-/
stitueert sijnde, ingevolge d'onwederroepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert, heeft dat/
gedaen in der voegen en(de) maniere naervolgende/
en(de) welckers teneur is luijdende aldus:/
Op heden desen 25[e] junii 1789 compareerden/
voor mij als openbaer notaris bij sijne maj(estijt)[s]/
souverijnen raede van brabant geadmitteert,/
binnen loven residerende, ter presentie van de/
getuijgen naergenoemt, petrus goris weduwnaer/
van weijlen catharina van der linden/
innegesetenen te werchter, welcker comparant
//
- tot versekeringhe ende verhael der costen/
reedts geresen ende nogh te gerijsen in/
saecke die hij is sustinerende tegens sekeren/
joannes antonius de coster ende anna/
maria van langendonck gehuijsschen en(de)/
actuelijck ingesetene te s(in)[te] jooris winghe,/
in qualitijt van supplianten, ventillerende voor/
heeren schepenen deser stat loven in prima/
camera - heeft verclaert voor borghe oppig-/
noratrice mits desen op te dragen, te obligeren/
en(de) te oppignoreren seeker parceel landts/
groot een bunder ende een half der juste/
maete onbegrepen, gelegen onder werchter/
in den haene weijken hoeck, genaemt den/
boomgaert, regenoten de deijle ter i[re],/
cornelis verbeek ter ii[re], de deijlstraete ter iii[re],/
sijden, sijnde uijt dit voorgenoemt parceel/
een daghmael belast met een oordt in chijns/
jaerelijckx, ende een daghmael leenroerigh/
aen sijne hooghijdt den heere hertogh van/
aerschot, met alnogh ene capitaele rente/
van vier hondert guldens wisselgelt aen het/
collegie van uijtrecht, sonder meer, in der/
voegen ende maniere gelijck het selve/
aen den comparant is competerende uijt/
den hoofde ende als erfgenaem van sijne/
ouders wijlen judocus goris ende lucia
//
de kijser ende hem onder andere alsoo ten/
deile gevallen volgens schijdinge ende/
dijlinghe, onder den cavel ofte letter b.,/
met consoorten aengegaen ende gepasseert/
voor den notaris p.duwaerts binnen/
wackerzeel residerende, present seekere/
getuijgen in date 9 januarii 1761 alhier/
bij copije auth(entique) gesien ende gebleken,/
sijnde het voors(chreven) parceel landts bij die/
meijer ende schepenen van het voors(chreven)/
werchter getaxeert ter somme van een/
duijsent sesse hondert guldens courant/
gelt, uijtwijsens den acte van taxaet/
door hun daer over verleden opden 20[e]/
junii 1789 alhier in originali gesien/
ende aen de minute deser gevoeght,/
over allent gene voors(chreven) waerschap ende/
guarrandt gelovende in forma./
Geschiedende dese opdracht ende op-/
pignoratie om partije advers daer aen/
sijn recours ende verhael te laeten/
nemen ingevalle hij comparant in die/
voors(chreven) saecke soude comen te succom-/
beren ende gevolgentlijck op het voors(chreven)/
goedt te recupereren
//
alle de costen alreede gedaen ende/
nogh te doene, consenterende voorders/
tot vastighijdt ende verhael van het ghene/
voors(chrev)[e] ten behoeve der voors(chrev)[e] partije/
advers in d'affectatie der voors(chreven) goederen/
te geschieden bij opdracht daer ende/
alsoo het gerequireert sal wesen, als mede/
bij belijde ende mainmise, decreet ende/
anderwerff decreet daer op te volgen/
voor heeren meijer ende schepenen der/
stadt loven, allent'welck door mij/
notaris voor soo veel noodigh in den naeme/
van den voors(chreven) decoster word geaccepteert/
Ten effecte van allen het ghene voors(chreven)/
verclaert den comparant mits desen/
onwederroepelijck te constitueren/
een ieder thoonder deser ofte desselfs/
dobbel authentique, om te compareren/
voor sijne majestijts souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer/
ende schepenen der stadt loven/
wethouderen van werchter, heeren/
stadt houder ende leen mannen/
van den voorberoepen leen hove
//
ende alomme elders daer het versocht sal worden,/
om den inhoude deser aldaer te laeten/
vernieuwen, herkennen en(de) realiseren, met consent in/
gevalle van eenigh gebreck in het volbrengen deser/
in de condemnatie volontair, alles sonder voor-/
gaende dagement met costen./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven,/
ten tijde als voor, ter presentie van dionisius/
delqui ingeseten van haesrode onder bierbeek/
e(nde) van augustinus van schoonbroeck als ge-/
tuijgen hier toe aensocht, sijnde de minute deser,/
becleedt met behoorelijcken segel, onderteeckent/
peeter goris, dionisius del qui, a. van/
schouwbroeck, et a me notario leeger staet quod/
attestor, signatum p.l. neefs not(ariu)s./
Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaenden/
acte notariael door den voorn(oemden) gecostitiueerde,/
in alle en(de) iegewelcke sijne pointen, clausulen/
e(nde) articulen, denwelcken dijenvolgens met behoore-/
lijcke verthijdenisse e(nde) renuntiatie heeft opgedraegen/
in handen van den voorn(oemden) heere meijer als in s'heeren/
handen voor borge e(nde) cautie pignoratrice voor ende ten/
eijnde naerbes(chreven) dats te weten: seker parceel landts/
groot een bunder en een half daghmael der juster/
maete onbegrepen, gelegen onder werchter/
in den haenewijcken hoeck, genaemt den boomgaert,/
ten voors(chreven) acte notariael in regenoten naerder/
gespecificeert ende gesdesigneert, ende mits/
d'ordonnantie van rechten den voorn(oemden)/
geconstitueerden in den naeme sijnder con-/
stituants daer uijt ter manisse des voors(chreven) heere meijers
//
ende wijsdomme der hier naer te noemene/
heeren schepenen behoorelijck ontgoeijt e(nde)/
onterft sijnde, zoo sijn daer inne met alle solemnitijten/
van rechtswegen daer toe gerequireert, behoorelijck/
gegoeijt, gevest ende geërft joannes antonius de coster/
e(nde) anna maria van langendonck gehuijsschen ende/
actuelijck innegesetene van s(in)[t] jooris winge, om door hem daer/
aen te recouvreren e(nde) te verhaelen alle de costen alreede/
gedaen en(de) alnog te doen, geresen e(nde) te gerijsen, in saecke de/
gene den voor(schreven) petrus goris als geinsinueerden/
is sustinerende tegens die voorn(oemde) joannes antonius/
de coster e(nde) anna maria van langendonck gehuijsschen/
in qualitijt van supplianten ventillerende voor heren/
schepenen deser stat loven in prima camera, ingevalle/
nochtans den voorn(oemden) petrus goris in de voors(chreven)/
saecke soude comen te succomberen, als breeder/
in den voormelden acte not(ari)[al] staet uijtgedruckt, den/
officiael thibaut alhier present en(de) het selve alsoe/
voor, in den naeme e(nde) ten behoeve der voorn(oemde) joannes/
antonius de coster e(nde) anna maria van langendonck/
gehuijsschen accepterende, quo facto idem eadem/
bona reddidit opden last hier vorens breeder uijtge-/
druckt, et satis et waras obligando, submittendo/
ac renuntiando prout latius in dicto procuratorio/
coram heer e(nde) meester guilielmus devienne/
en(de) d'heer guilielmus homblé schepenen/
desen 22 junii 1789
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer