SAL7695, Act: R°5.2-V°6.2 (3 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°5.2-V°6.2  
Act
Date: 1789-01-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-15 by kristiaan magnus
Goed(eniss)[e] van een halff bunder/
lands item van ontrent/
tweede daghw(ant) bosch uijt/
eene meerdere partije goed/
onder campenhout/
voor/
engel goovaerts cum sua/
In tegenwoordigheijd der heeren/
meijer e(nde) schepen(en) der hooftstad loven hier/
onder te noemen gestaen jo(ann)es bap(tis)ta josephus/
moermans als off(iciae)[l] van d'eerste se(creta)rie/
camere der selve stad om den naervolgenden/
acte notariael alhier wettel(ijck) te vernieuwen/
e(nde) herkennen als thoonder van den selven/
gecons(titueer)[t] sijnde ingevolge d'onwederroepel(ijcke)/
pr(ocura)tie daer inne geinsereert e(nde) heeft dat/
gedaen als volght e(nde) welckers teneur/
luijd aldus:/
Op heden desen 11[en] meij 1771 comp(a)reerde/
voor mij als openbaer not(ari)s bij haere maj(esteij)ts souv(erijnen)/
raede van b(ra)b(ant) geadmitteert, binnen vilvoorden/
residerende, e(nde) inde p(rese)ntie van de getuijgen/
naergenoemt jouff(rouw)e jo(ann)a stroobant beneffens/
s(ieu)[r] martinus orts die sijne huijsvr(ouw)e tot/
het gene naerbes(chreven) volcomentl(ijck) is/
authoriserende bij desen, dew(elcke) verklaeren/
onwederroepel(ijck) te constitueren [vacat] e(nde)/
alle thoonders deser, om in conformiteijt/
der conditie voor mij gehouden den 30en/
april lestleden, dew(elcke) alhier repeterende/
gehouden word voor geinser(eer)[t] e(nde) te/
gaen e(nde) te comp(are)ren voor meijer e(nde)/
schepen(en) van campenhout, de gene van
//
melsbroeck e(nde) erps, als alomme elders e(nde)/
aldaer met alle soorten van solemniteijten/
naer rechten gerequireerd, te goeden vestigen/
e(nde) erven enghel goovaerts e(nde) sijne huijsvr(ouw)e,/
ofte den genen bij hem te denomineren/
Eerst in seeker stuck lands groot seven/
dagwand uijt en meerder stuck van drij/
bunderen een dagwand e(nde) eenige/
roeden lands gelegen onder het voor(schreven)/
campenhout op het hoogveld tot schilde(n)-/
hoven reg(enoten) den h(eijligen) geest van ever met/
de maelbeke oostsuijt, de wed(uw)[e] vandermaelen/
met den h(eijligen) geest van campenhout/
suijtwest, e(nde) het stuck van dese gescheijden/
met de wed(uw)[e] martinus hekermans/
noort vrij suijver e(nde) onbelast Item in een/
half bunder lands uijt de voor(schreven) drij/
bunderen e(nde) eenige roeden lands gelegen/
ter plaetse voor(schreven) reg(enoten) het stuck van desen/
gescheijden alsnu, engel schueremans oost/
suijt ter ie de kercke ofte heijligengeest/
van s(in)[t] jan binnen mechelen suijtwest/
ter iie e(nde) iii[e] e(nde) de herbane van aerschot/
op brussel met de wed(uw)[e] corbeel ter iiiie/
sijde, belast met seven penn(ingen) lovens/
e(nde) vijfthien eijeren aende vr(ouw)e baronesse/
van melsbroeck dese voor(schreven) twee partijen/
aende huijsvr(ouw)e van den verkooper/
voor d'eene hellicht verstorven e(nde)/
gesuccedeerd uijtten hoofde haerder ouders,/
e(nde) aen haer ten deele gevallen bij/
scheijdinge e(nde) deijlinge met haere/
mede condividenten aengegaen e(nde) gepasseert/
voor den not(ari)s janssens op den 14 julii 1741/
e(nde) voor d'andere hellicht bij den verkooper/
verkregen bij naerderschap tegens engel/
schuerema[n]s [engel hugaerts] e(nde) nicolaes seekermans voor/
e(nde) ten behoeve van sijnen son franciscus/
conform d'acte van retrocessie daer van/
sijnde gepasseerd voor mij not(ari)s den 14 julii/
1757 welcken voor(noemde) franciscus pr(ese)nt e(nde)/
mede comp(a)rerende verklaert het gene/
voor als naer beschreven te lauderen/
e(nde) approberen. Item e(nde) final(ijck) in eenen/
bosch groot ontrent de twee daghwanden/
genoemd de hoeve reg(enoten) de lovenschestraete/
ter ie den marquis van housbroeck ter ii[e]
//
e(nde) het stuck van desen gescheijden ter/
iiie seijden, belast met vijffentwintig/
st(uijve)rs salvo iusto s'jaers par daghwand/
aen den heere grave van conincksegg, heere/
van erps (etcetera) bij de voor(noemde) huijsvr(ouw)e der verkooper/
verkregen e(nde) gesuccedeert uijt den hoofde/
van haeren voor(noemde) vaeder e(nde) haer ten deele/
gevallen bij scheijdinge e(nde) deijlinge met/
haere mede condividenten aengegaen e(nde)/
gepasseert voor den voor(noemde) not(ari)s janssens den/
27 jan(ua)rii 1742, waer van met den derden/
e(nde) lesten sitdag met wenschinge van/
den proficiat kooper is gebleven den voor(schreven)/
engel goijvaerts, nopende de eerste partije/
om e(nde) mits de so(mm)e van seventhien honderd/
acht en veertig gul(den)s, nopende de tweede/
partije ter so(mm)e van sevenhondert veertig/
gul(den)s e(nde) nopende de derde e(nde) leste partije ter/
so(mm)e van drij hondert twee en seventig gul(den)s resp(ectiv)[e]/
wisselgeld, van welke voor(schreven) koopso(mm)e de/
verkooperen kennen voldaen te wesen, dese/
daer over dienende voor volle e(nde) absolute/
quitt(anti)[e] van vold(oening)[e] sonder van voordere ofte/
andere als dese te moeten doceren, over allent'/
gene voor(schreven) waerschap gelovende ofter naer-/
maels iet aen gebraecke, verklaerende de/
verkooperen e(nde) kooper mede comp(a)rerende/
onder eede, dat desen koop niet en is/
geschied ten behoeve van eenige doode/
hand, directel(ijck) ofte indirectel(ijck) conform den/
15 art(ikel) van haere maj(esteij)ts placcaert vanden 15/
(septem)ber 1753, constituerende voorts onwederroepel(ijck)/
[vacat] e(nde) alle thoonders deser ofte copije auth(entiqu)e/
der selve om te gaen voor weth competent e(nde)/
aldaer den voor(schreven) eede vernieuwende, mitsg[a]d(e)rs/
te comp(are)ren voor haere maj(esteij)t[s] souv(erijnen) raede van/
brabant als insgel(ijcks) alomme en(de) aldaer den/
gebreckelijken int volbengen deser/
voluntairel(ijck) te laeten duemen e(nde) condemneren/
met kosten. Aldus gedaen e(nde) gepasseert ten/
daege, maende e(nde) jaere voor(schreven) ter p(rese)ntie van/
jo(ann)es de coninck e(nde) hendrick de becker/
testes, sijnde de minute deser bekleed met/
seg(e)l van twelf st(uijve)rs bij de voor(schreven) verkoopers
//
kooper e(nde) getuijgen beneffens mij notario/
onderteeckend leeger stond quod attestor e(nde)/
was ondert(eeckend) p. de lellio met paraphe 1775/
not(ari)s leeger staet dese gecollationeert/
tegens desselfs copije auth(entiqu)e is daermede/
door mij onderges(chreven) not(ari)s bevonden te accorderen/
leeger staet quod attestor sign(atum) j. v(an) bellinghe/
not(ari)s 1788/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
den voorenstaenden acte notariael/
door den voorn(oemde) gecons(titueer)[t] in alle e(nde) iegewelke/
sijne pointen, clausulen e(nde) ar(ticu)len denw(elcke)/
dienvolgens ter maenisse des h(e)re/
meijers e(nde) naer voorgaende weijsdomme/
der hier onder te noemene h(e)ren schepen(en)/
heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) verteijde-/
nisse het halff bunder lands onder/
campenhout Item ontrent twee/
dagwanden bosch aldaer beijde hiervoren/
in hunne resp(ectiv)[e] reg(enoten) e(nde) situatien/
naerder gedesigneert en(de) gespecificeert/
e(nde) daer uijt inden naem sijnder consti-/
tuanten behoorel(ijck) ontgoeijt en(de) onterft sijnde/
soo is daer inne met alle solemniteijten/
van rechtswegen daer toe gerequireert/
behoorel(ijck) gegoeijt gevest e(nde) geerft den/
voorn(oemden) enghel goovaerts soo voor hem als/
voor sijne huijsvr(ouw)e den off(iciae)[l] thibaut alhier/
pr(ese)nt e(nde) des voor e(nde) ten behoeve van de selve/
accepterende alles naer dien den voorn(oemde)/
geconstitueerden in den naem e(nde) ziele/
des vercooper e(nde) cooper hadde gereitereert/
den eede door de selve gepresteert dat dit/
vercoop e(nde) coop geensints en is gebeurt ten/
behoeve van eenige doode hand sive/
tegens den sin van haere maj(estij)ts placcaert/
van den 15 (septem)ber 1753 et satis et waras prout/
latius in dicto pr(ocura)t(o)rio coram jon(ke)[r] lud(ovicus)/
jo(ann)es bap(tis)[ta] de gaethovius h(e)re van/
holsbeeck e(tcetera) e(nde) h(ee)r e(nde) m(eeste)r guill(ielmus) de/
vienne schepen(en) hac 2[da] anni 1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer